Informace o zpracování osobních údajů dárců FOD

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje své dárce a podporovatele, jakožto subjekt údajů (dále jen „dárce“ či „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány z dosavadní reakce veřejnosti a to formou poskytnutí finančního příspěvku v rámci veřejné sbírky FOD nebo poskytnutí sponzorského daru na základě uzavřené darovací smlouvy. Důvod poskytnutí finančního příspěvku nebo věcného daru je vyjádření důvěry v projekty a činnosti Fondu ohrožených dětí a jejich podpora. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje [v souladu s čl. 6 odst. 1
  písm. c) nařízení GDPR]. Správce má v daném případě povinnost poskytnout dárci potvrzení o jeho finančním nebo věcném daru, poskytnutém v rámci veřejné sbírky a oboustranné spolupráce. V případě poskytnutí věcných darů doložených darovací smlouvou má správce povinnost zahrnutí těchto darovacích smluv a údajů o dárcích při daňovém přiznání k dani darovací;
 • oprávněného zájmu správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Správce zpracovává osobní údaje stávajících dárců pro získání přehledu o svých podporovatelích za účelem zajištění zpětné reakce a komunikace, získání souhlasu k veřejnému poděkování, dále zpracovává osobní údaje potencionálních dárců za účelem zajištění udržitelného financování činnosti správce jako neziskové nevládní organizace, věnující se poskytování sociálně právní ochrany dětem, příspěvky od dárců z řad veřejnosti jsou nezbytným předpokladem pro zajištění jeho činnosti.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa bydliště;
 • v případě uskutečněné finanční podpory údaje o platbě – číslo účtu dárce, výše platby, variabilní symbol platby;
 • další údaje pouze v případě jejich výslovného poskytnutí samotným dárcem za účelem vystavení potvrzení o poskytnutém příspěvku nebo uzavření darovací smlouvy.

 (dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedenými účely, po dobu trvání podpory ze strany dárce, dále pro komunikaci s dárci max. 2 roky od doby posledního poskytnutí podpory. Další lhůty pro zpracování osobních údajů jsou určeny ekonomickými zákony, (Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, NOZ v platném znění). V případě realizace služby E-shop (prodej předmětů v rámci veřejné sbírky) jsou údaje o kupujícím zpracovávány po dobu dalšího 1 kalendářního roku od uskutečnění prodeje. Pokud bude správce o vymazání údajů subjektem údajů požádán, zavazuje se správce tento údaj vymazat ze své evidence, dále tyto údaje nezpracovávat a zajistit formou vytvoření samostatné oddělené evidence osobních údajů daného dárce, aby v následujících letech při oslovení dárců tyto osobní údaje již nebyly použity. Stejný přístup bude zvolen v případě žádosti dárce o vymazání jeho jména a výše daru v rámci veřejného poděkování dárcům.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou předávány jen partnerské direct mailingové společnosti za účelem realizace příslušného kola oslovení veřejnosti v rámci veřejné sbírky FOD - společnost v pozici zpracovatele, vázána uzavřenou smlouvou k omezenému využití předaných údajů jen pro daný účel a k následnému vymazání poskytnuté databáze ze své evidence. Dále jsou údaje předávány v návaznosti na plnění zákonné povinnosti podání Přiznání správce k dani darovací správci daně včetně prováděných kontrol.

Správce prohlašuje, že ve vybraných případech (poskytnutí daru v hodnotě 5 000 Kč a více) v rámci veřejného poděkování zpracuje pouze jméno dárce a výši poskytnutého daru na základě souhlasu s tímto uveřejněním, obsaženém v darovací smlouvě nebo přímo účelově sděleném správci.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů dárce nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

Správce informuje dárce o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Každé zjištěné ohrožení bezpečnosti osobních údajů správce neprodleně posoudí a postupuje podle povinností vyplývajících z GDPR.

Žádosti subjektů o poskytnutí osobních údajů správce vyřizuje do 30 dní, pokud jim vyhoví, lze lhůtu na jejich zaslání prodloužit o 60 dní, pokud je odmítne, obsahuje toto odmítnutí poučení o možnosti podat proti odmítnutí námitku, případně o možnosti obrátit se na soud.
Žádosti vyřizuje statutární orgán FOD – předsednictvo FOD.

Kontaktní údaje organizace:

název a adresa:

Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

e-mail: fod@fod_cz

 

Závěr

 

Dárce tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

V Praze dne 23. 5. 2018