Pozvánka na XXIV. členské shromáždění FOD

Předsednictvo FOD jako statutární orgán FOD svolává XXIV. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí   a to na  sobotu dne 19. března 2016 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hodin) do prostor budovy Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy. (Budova, ve které je Klokánek Chabařovická a Základní škola německo-českého porozumění a gymnázium T. Manna a dále do června 2015 zde bylo i Školicí středisko FOD)

                                                          

Na programu je:

1. Zahájení
2. Volba předsedy zasedání 
3. Schválení programu 
4. Volba mandátové, volební a návrhové komise
5. Zpráva o činnosti za rok 2015, Zpráva o hospodaření a jejich schválení
6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení
7. Přijetí nového úplného znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí
8. Volby předsedy a členů předsednictva
9. Volby členů kontrolní komise
10. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
11. Závěr jednání


             
Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.

       Podle stanov FOD bude tato pozvánka včetně potřebných dokumentů zaslána do schránek členů podle evidence členů FOD. Návrh nového úplného znění stanov je zveřejněn na webových stránkách www.fod.cz a bude zaslán členům FOD spolu s písemným zněním pozvánky.

Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, aby podle znění stanov potvrdili svoji účast jakoukoliv formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 (příp. 724 667 701) nebo e-mailem na adresu fod@fod_cz , a to nejpozději týden před konáním, tj. do 12. března 2016. Děkujeme!

         Protože podle občanského zákoníku zaniká členství ve spolku automaticky, pokud člen přes výzvu nezaplatí členský příspěvek, prosíme Vás, kteří se zúčastníte členského shromáždění, o doložení, že členský příspěvek byl uhrazen. Členský příspěvek lze uhradit i na místě před zahájením členského shromáždění. Adresa na zásilce, která bude obsahovat písemnou pozvánku na členské shromáždění a příslušné materiály, bude obsahovat u jména člena i číslo, které pro jednotlivé členy znamená přidělený specifický symbol pro uskutečnění platby členského příspěvku v roce 2016 (na účet 684596/0300, variabilní symbol 9999999999) Touto úhradou členského příspěvku bude zajištěno zachování členství do dalšího roku. Toho, kdo provedl úhradu členského příspěvku do této doby bez užití přiděleného symbolu, prosíme o doložení této platby tak, aby jeho členství bylo zachováno. Přidělený symbol pro členský příspěvek bude totožně platný i do dalšího období. V případě ztráty tohoto specifického symbolu konkrétního člena, obraťte se, prosím na Email fod@fod_cz, rádi Vám Vaše identifikační číslo člena vyhledáme.

S mnoha díky za Vaši podporu v této krizové situaci FOD a podporu především projektu Klokánek, za Fond ohrožených dětí

                                                        

Statutární orgán – Předsednictvo FOD

Jan Vaněk, DiS., předseda FOD
Hana Kupková – členka předsednictva FOD
Ing. Zdeňka Pátková – členka předsednictva FOD
Ivana Prudičová – členka předsednictva FOD
PhDr. Zdeňka Tesařová – členka předsednictva FOD