Stanovisko MPSV na Vaše opakované návrhy na záchranu "nadlimitních" Klokánků

From: JUDr. Marie Vodičková
Sent: Wednesday, January 07, 2015 9:42 AM
To: [email protected]
Cc: @fod.cz;
Subject: FW: Klokánky - dotaz

Dobrý den, vážený pane inženýre, k Vašemu návrhu na řešení zasílám odpověď ředitelky odboru ochrany práv dětí MPSV paní Miklušákové. No nic jiného jsem nečekala, jen ta obsáhlost zdůvodnění mě překvapuje ve srovnání s tím, že náš druhý rozklad proti neudělení výjimky zdůvodnili jen na 14 řádcích.

S díky za Vaši snahu Klokánkům pomoci a s přáním všeho nejlepšího v roce 2015      Marie Vodičková

 From: Miklušáková Marta Mgr. (MPSV)
Sent: Wednesday, January 07, 2015 7:56 AM
To: JUDr. Marie Vodičková
Cc: Hovorka Daniel (MPSV); Trubačová Klára (MPSV); Jamrichová Hana Mgr. (MPSV); Křístek Adam (MPSV); Kraicová Kateřina Mgr. (MPSV)
Subject: RE: Klokánky - dotaz

Vážená paní doktorko,

uvedený návrh zřizovat nadlimitní zařízení sociálně-právní ochrany cestou administrativního rozdělení jednoho zařízení na více „samostatných“ zařízení (příp. zřízení dalšího nebo dalších zařízení) je nepřijatelný. Je dokladem stále ještě přežívajícího specifika hledat „kličky“ v právní úpravě a právní úpravu interpretovat zcela proti jejímu smyslu.

§ 2 odst. 2 občanského zákoníku kodifikoval do té doby pouze doktrinální pravidlo, totiž že zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. Jedná se přitom o pravidlo, které svou povahou přesahuje oblast občanského i soukromého práva; jedná se o pravidlo obecné.

§ 42 odst. 3 zák. č. 359/1999 Sb. stanovuje, že počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 28 dětí, a to i v případě, že toto zařízení je umístěno ve více budovách; tento počet dětí může být překročen jen v případě, že do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou svěřeni sourozenci. Ministerstvo práce a sociálních věcí může v odůvodněných případech na žádost zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc udělit výjimku z nejvýše povoleného počtu dětí umístěných v jednom zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na nezbytnou dobu, jejíž délku zároveň určí. K tomu důvodová zpráva uvádí mj., že dochází k úpravě podmínek činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, včetně omezení počtu dětí umístěných v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc… Jedná se o opatření, která by měla přispět k tomu, aby toto zařízení získalo formu zařízení spíše rodinného typu. S uvedeným souvisí rovněž povinnost, plně účinná ode dne 1. 1. 2015, zakotvená ve standardu kvality 3a přílohy č. 3 k prováděcí vyhlášce č. 473/2012 Sb., totiž, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytváří materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany tak, aby se co nejvíce podobaly podmínkám v přirozeném rodinném prostředí. Vždy klade důraz na individuální potřeby dětí a na jejich bezpečné soukromí.  Přechodné ustanovení, čl. II bod 2. zák. č. 401/2012 Sb. přitom výstižně uvádí, že pokud je v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc umístěn větší počet dětí …, je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinno učinit opatření, aby nejpozději do 31. prosince 2013 nepřesáhl počet dětí v takovém zařízení počet dětí stanovený v § 42 odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, …. V případě, že ani v uvedeném termínu nedojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ke snížení počtu dětí …tak, aby odpovídaly § 42 odst. 3 až 5 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je příslušný orgán sociálně-právní ochrany povinen podat soudu nejpozději do 5 měsíců od uplynutí lhůty stanovené do 31. prosince 2013 návrh na změnu výchovných opatření, popřípadě učinit jiná vhodná opatření na snížení počtu dětí …v tomto zařízení. Důvodová zpráva pak parafrázuje obsah ustanovení tak, že v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc se v návrhu stanoví nejvyšší počet dětí, které v takovém zařízení mohou být umístěny …. Přechodné ustanovení stanoví období do 31.12.2013 pro vyřešení případů, kdy je v těchto zařízeních počet dětí vyšší nebo délka pobytu dítěte delší.

 

Je tak zcela zřejmé, jaký je smysl právní úpravy jakož i jasný úmysl zákonodárce – totiž zajistit neodkladnou – okamžitou pomoc ohroženým dětem v zařízeních, která svým charakterem budou co možná nejvíce připomínat přirozené, běžné prostředí, chápané jako „forma rodinného typu“. Je zřejmé, a proces přijímání právní úpravy to zřetelně ukázal, že zvolený limit 28 klientů je limitem kompromisním. Přesto však je zcela jasné, že smyslem právní úpravy je to, aby nebyla zřizována a provozována zařízení o 50 či 100 lůžkách, která komunitní, přirozený či „rodinný“ charakter z povahy věci mít nemohou.

Žádost o zřízení pobytového zařízení sociálně-právní ochrany ve stejném místě, kde je již takové zařízení provozováno, s explicitně či implicitně deklarovaným cílem obejít smysl výše popsané právní úpravy, by tak směřovala k obcházení zákona. Byla by žádostí jak proti jeho smyslu, tak i proti jeho výslovným ustanovením, neboť zamýšlená situace by pouze předstírala, že je zřizováno zařízení několik, když materiálně by šlo o zařízení jednoho a téhož druhu pobytové služby jediné. Odpovídající hygienické, materiální a technické podmínky pro poskytování pobytových služeb jsou dány právě rovněž stanovením maximální kapacity zařízení. Nepřípustnost uvedené interpretace pravidla normujícího maximální kapacitu lze dovodit i výkladem ad absurdum, neboť nestanoví-li zákon „maximální počet zařízení“ na jednom místě, pak by nutně musilo platit, že v jednom objektu či areálu lze zřídit neomezený počet „zařízení“, jejichž celková kapacita by ve svém součtu mohla přesahovat i několik set či dokonce tisíce lůžek. Úprava maximální kapacity pobytového zařízení sociálně-právní ochrany dětí by tak byla zcela popřena. Ke stejnému závěru lze dojít i použitím základního interpretačního pravidla argumentum a maiori ad minus – jestliže zákon stanoví, že počet dětí nesmí překročit limit 28 dětí i v případě, že je zařízeno umístěno ve více budovách, tím spíše je zákonem zapovězeno, aby v jedné budově bylo umístěno více zařízení, jejichž kapacita v součtu překračuje zákonný limit 28 dětí.  I z toho je zřejmé, že navrhovaný výklad jde zcela mimo smysl zákona a jasný úmysl zákonodárce, jak byl popsán výše.

Vedle výše zdůrazněného rozporu se smyslem a účelem zákonné úpravy nejvýše povolené kapacity ZDVOP je nutné uvést, že žádost o zřízení dvou nebo více zařízení v rámci jedné budovy by bylo zřejmě nutné zamítnout i pro nesplnění prostorových a hygienických podmínek, které jsou stanoveny pro provozování ZDVOP. Ve smyslu § 49 odst. 2 písm. d) a f)  zákona č. 359/1999 Sb. je  podmínkou pro vydání pověření je zajištění odpovídajících hygienických podmínek pro výkon sociálně-právní ochrany prokázané posudkem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, jde-li o pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, a potřebné materiální a technické podmínky pro poskytování sociálně-právní ochrany a provozování zařízení sociálně-právní ochrany. Z ustanovení § 42a odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. vyplývá požadavek, že ZDVOP může vykonávat činnost jen v takovém objektu, ve kterém jsou zajištěny prostory pro přijímání ohrožených dětí, pro jejich ubytování, pro přípravu dětí na školní vyučování, jakož i pro zájmovou činnost a jinou činnost dětí ve volném čase. Standardy kvality pro činnost ZDVOP podle přílohy č. 3 k prováděcí vyhlášce č. 473/2012 Sb. pak specifikují, že ZDVOP musí mít oddělenou pobytovou část, ambulantní část, ve které probíhají konzultace, poradenská a další odborná činnost podle § 42a odst. 1 zákona, a dále část, ve které probíhají návštěvy dětí svěřených do péče zařízení. Dvě zařízení umístěná v rámci jedné budovy by požadavek na uvedené prostorové oddělení jednotlivých částí splňovala jen velmi obtížně. Dále je třeba poukázat na nezbytnost splnění prostorových podmínek, které jsou pro ZDVOP zakotveny v prováděcí vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, včetně požadavků na plochu pozemku určeného pro pobyt a hry dětí (viz zejména § 3 a § 4 citované vyhlášky).

S pozdravem,

Marta Miklušáková

 

Marta Miklušáková

ředitelka odboru ochrany práv dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

tel: 221 922 363Image221 922 363221 922 363Image221 922 363

e-mail:  @mpsv.cz

 From:
JUDr. Marie Vodičková
Sent: Monday, December 29, 2014 11:31 AM
To: Miklušáková Marta Mgr. (MPSV); Hovorka Daniel (MPSV); Trubačová Klára (MPSV); Šlesingerová Kateřina (MPSV)
Cc: [email protected]
Subject: FW: Klokánky - dotaz

Dobrý den, vzhledem k tomu, že obdobné návrhy na záchranu „nadlimitních“ Klokánků nám chodí poměrně často, a to i od médií, dovoluji si požádat Vás o stanovisko, zda by MPSV s tímto řešením souhlasilo.

S díky za Vaše vyjádření a s pozdravem     Marie Vodičková, předsedkyně FOD

 From:
 [mailto:[email protected]]
Sent: Saturday, December 27, 2014 12:23 PM
To: fod@fod_cz
Subject: Klokánky

Vážení přátelé,

sleduji a podporuji Vás již delší dobu. Před několika léty jsem se na jedné veřejné besedě s p. ministrem Špidlou střetl pro pokutu, kterou Vám udělil za nějakou administrativní brkotinu.
Nyní jsem sledoval Interpelaci s paní ministryni Marxovou. Vypadá to tak, že pojem "sociálno" je na tomto ministerstvu zakodován nějak jinak.

Ale napadlo mne, jestli by bylo technicky možné u Klokáknů, kde máte 48 dětí tyto Klokánky rozdělit na dva Klokánky po 24 dětech?

Přeji Vám všechno nejlepší do nového roku 2015 a hodně zdaru !!!

Ing. M. H.