Návrh nových stanov FOD

Stanovy Fondu ohrožených dětí - ke schválení 19. března  2016

Preambule

Fond ohrožených dětí vznikl z iniciativy pěstounů a osvojitelů dne 2. dubna 1990 jako občanské sdružení na pomoc dětem opuštěným, týraným, zneužívaným, zanedbávaným nebo jinak sociálně ohroženým a na pomoc náhradním rodinám. Podle § 3045 odst. 1 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, se sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, považují od tohoto data za spolky. Občanské sdružení Fond ohrožených dětí se proto dne 1. 1. 2014 ze zákona změnilo na spolek. Bylo proto nutné přijmout nové spolkové stanovy tak, aby byly v souladu s ustanoveními § 214 a násl. nového občanského zákoníku.


Čl. I
Název, sídlo a působnost

Spolek Fond ohrožených dětí je právnickou osobou (nestátní neziskovou organizací) a jeho oficiální název je „Fond ohrožených dětí“. Sídlo má na adrese Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1038/6, 110 00. Svou činnost vyvíjí na území celé České republiky.


Čl. II
Poslání

Posláním Fondu ohrožených dětí (dále jen „FOD“) je pomoc dětem, které vyrůstají mimo vlastní rodinu v institucionální nebo náhradní rodinné péči nebo jejichž vývoj ve vlastní rodině je ohrožen v důsledku týrání, zanedbávání, zneužívání nebo jež jsou i z jiných důvodů sociálně ohroženy.


Čl. III
Hlavní činnost

1. 
vzájemná pomoc a podpora pěstounů, poručníků a osvojitelů, jakož i budoucích pěstounů, poručníků a osvojitelů, kteří se spolčili ve FOD, i jejich dětí,

2. výkon sociálně-právní ochrany dětí na základě pověření podle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění,

3. poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění,

4. právně-propagační činnost v zájmu zlepšení ochrany dětí v ČR,

5. provoz krizové linky 776 833 333 na pomoc ženám, které tají těhotenství nebo již tajně porodily.


Čl. IV
Členství

1. Členem FOD se může stát osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s posláním a činností FOD. Členem nemůže být ten, kdo jedná nebo jednal v rozporu se zájmy dětí.

2. O přijetí nebo nepřijetí za člena rozhoduje předsednictvo na základě písemné přihlášky. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se zájemce o členství může ve lhůtě do patnácti dnů od oznámení tohoto rozhodnutí odvolat k Členskému shromáždění, které rozhodne na nejbližším zasedání po slyšení odvolatele.

3. Povinností členů je jednat v souladu s posláním FOD a podle možností pomáhat při ochraně ohrožených dětí, zejména upozorněním na případy konkrétních dětí v nouzi.

4. Členové jsou každoročně povinni platit členský příspěvek ve výši nejméně 100,- Kč ročně, a to vždy nejpozději do konce měsíce dubna příslušného roku.  Členský příspěvek jsou členové povinni hradit na číslo účtu 684596/0300, platbu členského příspěvku jsou členové povinni identifikovat tak, že jako variabilní symbol bude uvedeno číslo 9999999999 a jako specifický symbol bude uvedeno číslo člena. Na výzvu jsou členové povinni úhradu členského příspěvku doložit.

5. Členství ve FOD zaniká kromě důvodů stanovených zákonem a těmito stanovami také vystoupením nebo vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností, anebo úmrtím člena. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů od jeho oznámení k Členskému shromáždění. Členství zanikne také tehdy, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ve lhůtě určené těmito stanovami ani v dodatečné lhůtě dvou týdnů od odeslání výzvy k zaplacení zaslané na poslední nahlášenou adresu bydliště, ačkoliv bude na tento následek ve výzvě upozorněn.

6. Předsednictvo vede seznam členů, který není veřejně přístupný. V seznamu členů se uvede jméno, příjmení, případně titul člena, dále rok narození a adresa bydliště, datum vzniku členství a v případě zájmu člena také kontaktní e-mailová adresa a povolání člena, pokud daný člen chce FOD pomáhat i jinak, než finančně. Členové jsou povinni hlásit FOD změny svých údajů. V případě nahlášené změny se změna vyznačí za současného výmazu zápisu předchozího. Výmaz zápisu člena odstraněním všech údajů týkajících se člena se provede rovněž při zániku členství.


Čl. V
Pobočné spolky

1. Pobočný spolek
FOD jako hlavní spolek může zřizovat v souladu podle § 219 a§ 228 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pobočné spolky. Úplný přehled pobočných spolků FOD je uveden ve výpisu ze spolkového rejstříku.

2. Vznik a způsob založení pobočného spolku
Každý nový pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává FOD. O zřízení a obsahu stanov každého nového pobočného spolku rozhoduje předsednictvo FOD a to alespoň svou dvoutřetinovou většinou. Údaje o pobočných spolcích FOD jsou vedeny v sídle FOD a jsou spravovány Sekretariátem FOD. (registr@cervenykriz_eu) 

3. Právní jednání pobočného spolku
Pobočný spolek je právní osobností (má právní subjektivitu) odvozenou od právní osobnosti FOD. Ve všech právních vztazích jedná (nabývá práva a povinností) samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost. FOD za právní jednání (ani za dluhy) pobočného spolku neodpovídá. Obdobně pobočný spolek neodpovídá za právní jednání (ani za dluhy) FOD. Majetkovou provázanost FOD s pobočným spolkem upravují stanovy pobočného spolku.

4. Statutární orgán pobočného spolku
Statutárním orgánem pobočného spolku je předseda. Volí a odvolává ho členská schůze pobočného spolku.

5. Kontrola pobočného spolku
Předsednictvo FOD nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni kontrolovat činnost pobočného spolku.

6. Název pobočného spolku
Název pobočného spolku musí obsahovat název hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku (např. Vzdělávací centrum, pobočný spolek Fondu ohrožených dětí nebo pobočný spolek FOD).

7. Členství v pobočném spolku
Členem pobočného spolku může být fyzická i právnická osoba. Vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku; totéž platí i o zániku členství. Vznikem pobočného spolku se jeho členem stává i hlavní spolek Fond ohrožených dětí jako právnická osoba. Registr členů pobočného spolku si každý pobočný spolek vede samostatně a jeho kopii předává na vyžádání hlavnímu spolku.

8. Zrušení pobočného spolku
O zrušení pobočného spolku rozhoduje předsednictvo FOD, a to alespoň svou dvoutřetinovou většinou. Zbylý majetek zrušeného pobočného spolku se stává majetkem FOD. Zrušením FOD se ruší i pobočný spolek. FOD nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.


Čl. VI

Orgány

Orgány FOD jsou Členské shromáždění, předseda, kontrolní komise, a předsednictvo.

1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem FOD. Určuje hlavní zaměření činnosti FOD, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření a plán činnosti do dalšího Členského shromáždění, hodnotí činnost dalších orgánů i jejich členů a volí na období tří let, příp. v mezidobí odvolává, předsedu a členy kontrolní komise a předsednictva. Členské shromáždění je usnášeníschopné, dostaví-li se nejméně 3 členové FOD. K platnosti usnesení Členského shromáždění je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Ke schválení změny stanov je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných členů. Ke schválení rozhodnutí o zrušení FODs likvidací nebo o jeho přeměně je zapotřebí souhlasu devadesáti pěti procent přítomných členů. Členské shromáždění se koná každoročně nejpozději do konce měsíce června. Svolává je předsednictvo nejméně 30 dní před jeho konáním zveřejněním data, hodiny a místa jeho konání na internetových stránkách FOD
www.fod.cz a dále nejméně 10 dní před jeho konáním písemnou pozvánkou zasílanou všem členům FOD na poslední nahlášenou adresu bydliště. Pokud člen nahlásil FOD kontaktní e-mailovou adresu, nebude danému členovi zasílána pozvánka písemně na poslední nahlášenou adresu bydliště, ale bude mu nejméně 10 dní před konáním členského shromáždění zaslána elektronicky na poslední nahlášenou e-mailovou adresu. Předsednictvo svolá zasedání Členského shromáždění také z podnětu nejméně třetiny členů nebo z podnětu kontrolní komise FOD. Nesvolá-li předsednictvo zasedání Členského shromáždění do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat Členské shromáždění na náklady FOD sám. Členského shromáždění se může zúčastnit každý člen FOD. Členové jsou povinni svoji účast potvrdit nejméně týden před konáním Členského shromáždění, a to písemně na adresu sídla FOD, nebo e-mailem na adresu fod@fod_cz, anebo telefonicky na č. 724 667 701 nebo 224 236 655. Důvodem nutnosti potvrzení účasti je náročnost technického a organizačního zajištění Členského shromáždění.

2. Statutární orgán je kolektivní a je to předsednictvo FOD. Na základě jeho jednání a z jeho pověření jedná za FOD navenek předseda FOD.

3. Předseda je orgánem FOD. Svolává předsednictvo FOD, zastupuje FOD navenek a při zastupování jedná na základě rozhodnutí statutárního orgánu. Je oprávněn pověřit ve vybraných případech určitým jednáním člena FOD nebo zaměstnance FOD. V ekonomických otázkách spolku jedná na základě výsledku jednání a z pověření předsednictva. Předseda je volen Členským shromážděním.

4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li FOD činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i Členské shromáždění. Kontrolní komise je rovněž poradním orgánem předsedy a předsednictva. Kontrolní komise je pětičlenná. Ze svého středu volí tajemníka kontrolní komise. Schází se nejméně čtyřikrát do roka. Svolává ji její tajemník nebo předseda FOD. Členové kontrolní komise jsou voleni Členským shromážděním.

5. Předsednictvo je tříčlenný výkonný orgán, který řídí a zajišťuje vnitřní chod FOD v období mezi Členskými shromážděními. Předsednictvo též schvaluje vznik a zánik pobočných spolků, jejich stanovy a zřizuje a ruší pracoviště FOD. Předsednictvo tvoří předseda a dva členové volení Členským shromážděním. Předsednictvo může rozhodovat také mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (zejména e-mailovou formou).

 

Čl. VII
Vedlejší hospodářská činnost

FOD vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost, která spočívá v získávání finančních prostředků pro zajištění hlavní činnosti. Jedná se zejména o zajištění reklamy, prodej nebo aukce předmětů, pořádání benefičních koncertů a jiných obdobných akcí, pronájem budov a další aktivity, které nejsou v rozporu s posláním FOD. Zisk z těchto činností lze použít jen pro zajištění hlavní činnosti FOD včetně jeho správy.

 

Čl. VIII
Kontrola hospodaření

Předsednictvo zadává každoročně audit účetní uzávěrky FOD.


Čl. IX
Zánik

FOD zaniká, rozhodne-li o tom členské shromáždění devadesátipětiprocentní většinou přítomných členů. Zánik FOD sdělí předseda všem členům písemně a zajistí i vhodné zveřejnění této skutečnosti.

Předseda zabezpečí vyrovnání všech závazků ke dni zániku FOD. Zůstatek včetně nemovitého i movitého majetku odevzdá jiné nestátní neziskové organizaci s podmínkou, že tohoto majetku bude použito ve prospěch dětí vyrůstajících v institucionální péči.

Čl. X

Tyto stanovy byly přijaty dne 19. března 2016 na Členském shromáždění.