Ochrana osobních údajů

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje zákazníka obchůdku (E-shopu) na www.fod.cz, jakožto subjekt údajů (dále jen „zákazníci“ či „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány především v souvislosti s plněním kupní smlouvy. Prodej předmětů se koná v rámci veřejné sbírky FOD osvědčené Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. S-MHMP / 201457/2013 a 210593/2013 ze dne 26.6.2013 a to na dobu neurčitou.

Osobní údaje jsou návazně zpracovávány za účelem plnění povinností správce na úseku zejména daňových a účetních. Osobní údaje zákazníků jsou dále zpracovány na základě oprávněného zájmu, kdy správce může zákazníka oslovit newsletterem týkajícím se zakoupeného zboží, či zboží obdobného a rovněž s informacemi týkajícími se neziskové činnosti správce.

Právní důvodem zpracovávání osobních údajů tak je:

a) plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR;

b) plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR (zejména účetní, daňové a archivační);

c) oprávněný zájem správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zejm. informování o neziskových aktivitách, získání ekonomické podpory, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce, zpracování cookies).

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno a příjmení zákazníka obchůdku (E-shopu) FOD;
 • adresa k zaslání zakoupeného předmětu;
 • údaje o platbě – výše platby, variabilní symbol platby;
 • E-mailová adresa - zaslání zakoupeného voucheru podpory projektu Klokánek;
 • další údaje pouze v případě jejich výslovného poskytnutí samotným dárcem za účelem vystavení potvrzení o poskytnutém příspěvku při zakoupení voucheru nebo uzavření darovací smlouvy

 (dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou v návaznosti na právním titulu zpracování. Pokud nebude dán jiný důvod zpracování, správce je oprávněn uchovávat osobní údaje 4 roky z důvodu možného uplatnění nároků ze strany subjektů údajů. Z důvodu zvláštních předpisů, zejm. účetních, daňových či archivačních, se však tato doba může lišit.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Za účelem doručení zásilky je správce oprávněn předat nezbytné osobní údaje zákazníka společnosti zajišťující přepravu zásilek.

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že seznam zpracovatelů osobních údajů je k dispozici na vyžádání zákazníka obchůdku (E-shopu) FOD.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů zákazníka obchůdku (E-shopu) FOD nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Zasílání sdělení (newsletter)

Poskytnutou emailovou adresu je správce oprávněn využít k zasílání sdělení obsahující informace o činnosti správce v souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení. Správce je rovněž oprávněn zasílat sdělení obsahující informace o činnosti správce v listinné podobě v souladu s podmínkami zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Cookies

FOD používá cookies k tomu, aby zajistil optimální technické a uživatelské fungování webových stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

Práva subjektu údajů

Správce informuje zákazníka obchůdku (E-shopu) FOD o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

Zákazník obchůdku (E-shopu) FOD tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.