Výrok auditora pro rok 2009

Auditorská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditorská licence č. 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1,

(odpovědný auditor Ing. Luboš Marek, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem dekretu 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.), prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2009 a ve svém auditu ze dne 27. 5. 2010 dospěla k tomuto závěru:

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku fondu FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ tj. rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace fondu FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy - výrok zní  BEZ VÝHRAD.

Zvýraznění skutečnosti

Ověření bylo mimo jiné zaměřeno na správnost vyúčtování a vyčerpání dotací za r. 2009. Přehled přijatých dotací je uveden v příloze této zprávy. Všechny přijaté dotace byly vyčerpány a správně zaúčtovány.