Zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR)

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje osobu ve vztahu k dítěti umístěnému ve ZDVOP FOD Klokánek - zákonný zástupce, zmocněné osoby k zastupování dětí, příbuzní dětí a kontaktní osoby (např. doprovod při příchodu dítě do ZDVOP na jeho vlastní žádost (dále jen „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od subjektů údajů a z dokumentů ve spisové dokumentaci dětí. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR]. Správce má v daném případě právní povinnost zpracovávat osobní údaje žadatele, a to na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí;

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno, příjmení, včetně akademického titulu;
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo občanského průkazu;
 • adresa bydliště nebo adresa obvyklého bydliště;
 • číslo telefonu;
 • e-mailová adresa; 

(dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedeným účelem, v případě osobních údajů ve spisové dokumentaci dětí ve ZDVOP FOD Klokánek po dobu stanovenou zákonem č. 359/1999 S., o sociálněprávní ochraně dětí.

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje mohou být dále zpřístupněny:

 • dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí všem stanoveným partnerům, z důvodu zákonem stanovené povinnosti vedení spisové dokumentace dětí a následné kontrolní činnosti;
 • kontrolním orgánům na úseku poskytování sociálně právní ochrany dětí, ekonomických zákonů a směrnic.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů člena nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

 

FOD informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům;
 • práva na opravu;
 • práva na omezení zpracování;  
 • právo na přenositelnost údajů;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: fod@fod_cz

 

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.