Informace o zpracování osobních údajů pro dobrovolníky (včetně praktikantů, stážistů) zapojené v FOD

Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „FOD“) informuje dobrovolníky (včetně praktikantů, stážistů), jakožto subjekt údajů (dále jen „dobrovolník“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

 

Účel zpracování osobních údajů

FOD se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití při organizaci a průběhu působení dobrovolníka ve FOD a jeho zařízeních. FOD se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Dobrovolník bere na vědomí, že FOD zpracovává jeho osobní údaje bez jeho souhlasu a to na základě „oprávněného zájmu“ seznámit se s údaji o dobrovolníkovi, který se podílí na projektech FOD a provozu jeho zařízení [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].

Rozsah osobních údajů


Za výše uvedenými účely zpracovává FOD kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména (nejčastěji ve formě údajů z uzavřených dobrovolnických smluv nebo smluv s vysílající organizací v případě praxí a odborných stáží):

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • datum narození;
 • telefonní číslo;
 • emailová adresa;
 • dokončené vzdělání a probíhající vzdělání;
 • vysílající organizace;
 • v případě dlouhodobé spolupráce s dobrovolníkem na úseku i bezprostředního kontaktu s umístěnými dětmi je vyžádán k nahlédnutí aktuální výpis z Trestního rejstříku a může se uskutečnit pohovor s psychologem.

dále jen („osobní údaje“)

.

Doba zpracování osobních údajů

 

FOD zpracovává osobní údaje po dobu trvání zapojení dobrovolníka ve FOD a jeho zařízeních a dále max. po dobu 1 roku pro případný opakovaný zájem. Po tomto období nebo okamžitě na výslovnou žádost dobrovolníka, jsou osobní údaje zlikvidovány.

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

FOD prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům FOD, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů, jedná se především o ředitele zařízení Klokánek a členy statutárního orgánu FOD.

FOD rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů uchazeče nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

 

FOD informuje dobrovolníka o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

Dobrovolník tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.