Informace o zpracování osobních údajů zákazníka E-shopu FOD

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje zákazníka E-shopu na www.fod.cz, jakožto subjekt údajů (dále jen „zákazníci“ či „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány při objednání a prodeji předmětů v rámci E-shopu FOD na www.fod.cz. Prodej předmětů se koná v rámci veřejné sbírky FOD osvědčené Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. S-MHMP / 201457/2013 a 210593/2013 ze dne 26.6.2013 a to na dobu neurčitou. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění povinnosti realizovat zadanou zakázku prodeje předmětu;
 • splnění všech povinností souvisejících s účetní evidencí prodeje předmětů a povinnosti vyúčtování průběhu veřejné sbírky v daném období;
 • zajištění budoucí komunikace správce se zákazníkem E-shopu FOD.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Osobní údaje mohou být zpracovány za účelem zasílání obchodních sdělení správce, jestliže s tím zákazník vyslovil svůj souhlas. Obchodní sdělení jsou zasílána především prostřednictvím emailové adresy zákazníka.


Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno a příjmení zákazníka E-shopu FOD;
 • adresa k zaslání zakoupeného předmětu;
 • údaje o platbě – výše platby, variabilní symbol platby;
 • E-mailová adresa - zaslání zakoupeného voucheru podpory projektu Klokánek; zasílání obchodních sdělení v případě souhlasu zákazníka;
 • další údaje pouze v případě jejich výslovného poskytnutí samotným dárcem za účelem vystavení potvrzení o poskytnutém příspěvku při zakoupení voucheru nebo uzavření darovací smlouvy.

 (dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníka E-shopu FOD, které zpracovává za výše uvedenými účely, po dobu min. 4 roky z důvodu jakékoliv reklamace zakoupeného předmětu a dále v návaznosti na skartační lhůty dle daňových a účetních předpisů.

Osobní údaje zákazníka pro účely zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány do doby, než zákazník odvolá souhlas, který správci udělil, nejdéle však po dobu 3 let od poslední transakce, kterou zákazník v e-shopu provedl. Osobní údaje zákazníka jsou po odvolání souhlasu uchovávány na základě oprávněného zájmu správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce, a to pouze v omezeném nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že seznam zpracovatelů osobních údajů je k dispozici na vyžádání zákazníka E-shopu FOD.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů zákazníka E-shopu FOD nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

 

Práva subjektu údajů

Správce informuje zákazníka E-shopu FOD o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz


Závěr

Zákazník E-shopu FOD tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.