Informace o zpracování osobních údajů klientů FOD – dětí ve ZDVOP FOD Klokánek

informace je určena především pro zákonné zástupce dětí, dospělé osoby s např. rodinným vztahem k dítěti a dále pro děti ve starším věku (pro děti je vytvořena ještě modifikovaná forma informace) 

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „FOD“) informuje klienty FOD – děti ve ZDVOP FOD Klokánek, resp. jejich zákonné zástupce (dále jen „děti“ nebo „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

 

Účel zpracování osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů dětí umístěných do ZDVOP FOD Klokánek je nezbytné pro zajištění všech úkonů souvisejících s přijetím dítěte a s jeho pobytem ve ZDVOP FOD Klokánek. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR]. Správce má v daném případě právní povinnost zpracovávat osobní údaje žadatele, a to na základě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí.

FOD se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

FOD zpracovává zejména tyto údaje dětí:

 • jméno, příjmení;
 • datum narození, příp. rodné číslo;
 • číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu;
 • průkazka zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz;
 • adresa trvalého bydliště, adresa obvyklého pobytu;
 • číslo telefonu;
 • e-mailová adresa;
 • všechna rozhodnutí soudů a státních orgánů o pobytu dětí ve ZDVOP FOD Klokánek;

datum a čas přijetí do zařízení a propuštění ze zařízení;

 •  

FOD dále ve spisové dokumentaci zpracovává osobní údaje zákonných zástupců dětí:

 • jméno, příjmení, včetně akademických titulů;
 • datum narození, případně rodné číslo;
 • trvalé bydliště, adresa obvyklého pobytu;
 • telefon, emailová adresa;
 • číslo občanského průkazu;
 • souhlas s pořizováním a využíváním fotografií, obrazových a zvukových záznamů z pobytu dítěte v zařízení pro využití při veřejné prezentaci a propagaci FOD a projektu Klokánek

 

FOD dále ve spisové dokumentaci zpracovává osobní údaje dalších osob ve vztahu k dítěti, příp. osoby, která dítě doprovodila, když přišlo samo požádat o přijetí do ZDVOP FOD Klokánek

 • jméno, příjmení, včetně akademických titulů;
 • datum narození;
 • trvalé bydliště;
 • telefon, emailová adresa;
 • číslo občanského průkazu;

FOD v rámci zpracování údajů ve vztahu k dětem přijatým do ZDVOP FOD Klokánek zpracovává i citlivé údaje, které se týkají zejména zdravotního stavu dítěte, poskytnutých ošetření, fotografie či RTG snímky, osobní fotografie, výsledky ve škole apod. Tyto údaje jsou vedeny mimo spisovou dokumentaci ve složce DŮVĚRNÉ.

(dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

FOD se zavazuje zpracovávat osobní údaje za výše uvedenými účely po dobu stanovenou Zákonem 359/1999 S., o sociálněprávní ochraně dětí.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

FOD prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům FOD, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje mohou být zpřístupněny:

 • dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí všem stanoveným partnerům, z důvodu zákonem stanovené povinnosti vedení spisové dokumentace dětí a následné kontrolní činnosti;
 • externí účetní firmě (zaúčtování úhrady příspěvku na pobyt dítěte);
 • kontrolním orgánům na úseku poskytování sociálněprávní ochrany dětí, ekonomických zákonů a směrnic.

FOD rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů člena nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

 

FOD informuje děti, resp. jejich zákonné zástupce o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům;
 • práva na opravu;
 • práva na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: fod@fod_cz

 

Dítě, resp. jeho zákonný zástupce, tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Správce má zpracovanou i verzi určenou pro informování samotných dětí ve ZDVOP FOD Klokánek, ve které informace podává pro děti srozumitelnou formou. Tato informace bude dětem (samozřejmě od věku, kdy dokáží tyto informace o své osobě samy vnímat) sdělena především ústně a pro starší např. 15 let i písemně přímo v zařízení.