Informace o zpracování osobních údajů osob účastnících se akcí FOD

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje účastníka akce FOD (v případě dětí mladších 15 let jejich zákonného zástupce), jakožto subjekt údajů (dále jen „účastník“ či „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od účastníka ((v případě dětí mladších 15 let od jejich zákonného zástupce) akce FOD, a to v souvislosti se zapojením do doprovodných akcí (např. výtvarné soutěže). Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • oprávněných zájmů správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Správce zpracovává uvedené osobní údaje pouze za účelem pořádání akcí FOD a pro zajištění široké publicity těchto aktivit správce.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému účelů, pro které jsou zpracovávány. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • věk účastníka;
 • adresa bydliště nebo školy;
 • emailová adresa;

(dále jen „osobní údaje“).

(Správce informuje, že v případě výtvarné práce nebudou zpracovány osobní údaje autorů prací, neboť budou využity jen údaje, které nemohou identifikovat konkrétní subjekt údajů – křestní jméno a věk).

V případě konaných akcí pro veřejnost budou návštěvníci na pozvánkách, informačních materiálech a při vstupu na samotnou akci informováni prohlášením:

 • „Účastí na této akci souhlasíte s tím, že mohou být pořízeny fotografie a videozáznamy z této akce k veřejné propagaci Fondu ohrožených dětí“.

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedenými účely, po dobu konání akcí a následné období, max. 10 let od doby jejího konání.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny především příslušným zaměstnancům správce. Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

Práva subjektu údajů

Správce bude informovat účastníky akcí o způsobu nakládání se sdělenými osobními údaji nebo vytvořenými záznamy jednoznačně ještě před zapojením do akce. Pokud to charakter zpracování osobních údajů umožňuje, správce informuje účastníka o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

 

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: fod@fod_cz