Informace o zpracování osobních údajů nájemce-pronajímatele FOD

Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „FOD“) informuje nájemce v prostorách FOD a pronajímatele prostor pro potřeby FOD, jakožto subjekt údajů (dále jen „nájemce/pronajímatel“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

 

Účel zpracování osobních údajů

FOD se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití při uzavírání nájemních a podnájemních smluv mezi FOD a druhou stranou nájemního/podnájemního vztahu. FOD se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje [v souladu s čl. 6 odst. 1
  písm. c) nařízení GDPR]. Správce má v daném případě právní povinnost zpracovávat osobní údaje nájemce/pronájemce  - uzavřené nájemní/podnájemní smlouvy.

.

Rozsah osobních údajů


Za výše uvedeným účelem zpracovává FOD kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů:
 • adresa trvalého bydliště;
 • datum narození;
 • telefonní číslo;
 • emailová adresa;
 • výpis z Rejstříku trestů (u nájemců prostor v zařízeních Klokánek);
 • dokumentace o vlastnictví prostor pronajímaných FOD.

dále jen („osobní údaje“)

.

Doba zpracování osobních údajů

FOD zpracovává osobní údaje po dobu trvání nájemního/podnájemního vztahu a dále max. po dobu 10 let pro případné obnovení vztahu a doložení potřebných údajů při kontrolách převážně ekonomického charakteru.

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

FOD prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům FOD, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů, jedná se především o ředitele zařízení Klokánek a členy statutárního orgánu FOD.

FOD dále údaje o uzavřených smluv nájemního/podnájemního vztahu předává externí účetní firmě pro vedení účetnictví FOD a auditorské společnosti.

FOD rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

Automatizované rozhodování

 

Při zpracování osobních údajů uchazeče nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

 

FOD informuje uchazeče o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

 

Závěr

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: fod@fod_cz

 

Nájemce/pronajímatel tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.