Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání v FOD


Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „FOD“) informuje uchazeče o zaměstnání, jakožto subjekt údajů (dále jen „uchazeč“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

 

Účel zpracování osobních údajů

FOD se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, posouzení vhodnosti uchazeče na pracovní místo a k jeho kontaktování, přípravu a průběh přijímacího řízení a následné předání na úsek vedení personální agendy.

FOD se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Uchazeč bere na vědomí, že FOD zpracovává jeho osobní údaje bez jeho souhlasu a to na základě „oprávněného zájmu“ seznámit se s údaji o uchazeči o zaměstnání a uskutečnění zodpovědného výběru na příslušné pracovní pozice [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].

Rozsah osobních údajů


Za výše uvedenými účely zpracovává FOD kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména (nejčastěji ve formě zaslaného životopisu uchazeče) :

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • datum narození;
 • doručovací adresa;
 • telefonní číslo;
 • emailová adresa;
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání;
 • předchozí zaměstnání (zaměstnavatel, profese, OD – DO);
 • relevantní zkušenosti, dovednosti, znalosti ve vztahu k pracovnímu zařazení

 

dále jen („osobní údaje“)

Doba zpracování osobních údajů

FOD zpracovává osobní údaje po dobu trvání výběrového a přijímacího řízení a po jeho ukončení max. po období 1 roku pro případný opakovaný zájem. Po tomto období nebo okamžitě na výslovnou žádost uchazeče, jsou osobní údaje zlikvidovány.

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

FOD prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům FOD, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů, jedná se především o ředitele zařízení a členy statutárního orgánu FOD a pověřeného pracovníka ústředí FOD.

FOD rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

 

Při zpracování osobních údajů uchazeče nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

 

FOD informuje uchazeče o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

 

Závěr

Uchazeč tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.