Informace o zpracování osobních údajů pěstounů, adoptivních rodičů, klientů soc. služeb

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje pěstouny a adoptivní rodiče, klienty soc. služeb FOD jakožto subjekt údajů (dále jen „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od subjektu údajů, a to v okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky. Důvod poskytnutí osobních údajů správci je zájem subjektu údajů o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění smlouvy (smlouva o poskytnutí půjčky) [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR], včetně evidence splátek, jejich upomínání a případně pro účely soudního řízení pro exekuci nesplácených půjček. Důvodem poskytnutí osobních údajů pěstouny správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů pěstouny může mít za následek neposkytnutí plnění či ukončení poskytování plnění ze strany správce.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa bydliště;
 • datum narození;
 • rodné číslo,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,

(dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedenými účely, do doby splacení poskytnuté půjčky a poté po dobu 10 let (správce má v daném případě oprávněný zájem na uchování těchto osobních údajů z důvodu ochrany svých práv pro případ potenciálních soudních sporů a z důvodu provádění auditu a ekonomických kontrol). Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce předává osobní údaje externí účetní firmě, firmě provádějící audit hospodaření Správce, v případě neplnění splátek příslušného soudu v rámci podání exekuce na dlužníka.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů člena nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

 

Správce informuje pěstouny o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • práva na přenositelnost,
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: fod@fod_cz

 

Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.