Ochrana oznamovatelů

Směrnice FOD k naplnění Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (platnost od 1. 8. 2023) 

Směrnice obsahuje postup FOD při naplnění uvedeného zákona v podmínkách zaměstnavatele Fond ohrožených dětí a upravuje tak podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.

Podle uvedeného zákona má FOD jako zaměstnavatel (více jak zákonem stanovených 249 zaměstnanců) od 1. srpna 2023 povinnost:

- zavést spolehlivý vnitřní oznamovací systém pro ústní a písemné podání
- určit osobu, která bude mít systém na starosti
- zveřejňovat pravdivé informace
- zajistit splnění povinností daných zákonem

Podle uvedeného zákona OZNÁMENÍ obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Fondu ohrožených dětí a které
a) má znaky trestného činu
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje tento zákon
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti specifikované v § 2, odst. 1) bod d) Zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů 

Oznámení jsou přijímána od osoby, která pro FOD vykonává práci, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí:
- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- samostatná výdělečná činnost na základě uzavřené smlouvy s FOD,
- dobrovolnická činnost na základě uzavřené smlouvy s FOD,
- odborná praxe, stáž na základě uzavřené smlouvy s FOD.
FOD vylučuje přijímání oznámení od osoby, která nevykonává pro FOD práci či obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

FOD ustanovuje rozhodnutím předsednictva FOD příslušnou osobu nebo příslušné osoby k výkonu činnosti podle § 11 Zákona 171/2023. (viz Zápis z jednání Předsednictva FOD - první ustanovení v červenci 2023).
Příslušná osoba
a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
b) navrhuje Předsednictvu FOD opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),
c) plní pokyny Předsednictva FOD, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována.

Postup příslušné osoby po podání oznámení
FOD umožňuje oznamovateli podat oznámení písemně, ústně nebo na jeho žádost osobně:
- písemně doručením oznámení na adresu Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 – u tohoto doručení musí být ze zásilky zřejmé, že se jedná o oznámení podle tohoto Zákona 171/2023 Sb. – nejlépe označením „OZNÁMENÍ“ na obálce nebo na listu vlastního textu, aby bylo toto oznámení postoupeno pouze příslušné osobě,
- elektronickou poštou na e-mailovou adresu stiznosti@fod_cz,
- doručením do datové schránky FOD (42k9554) s jednoznačným označením, že se jedná o oznámení, aby toto bylo předáno pouze příslušné osobě,
- telefonicky na tel. číslo: 724 567 564 a to v pracovní dny v době 8,00 – 16,30 hodin,
- osobně v době domluvené osobní návštěvy oznamovatele na adrese Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, pro dojednání osobní schůzky je potřeba využít výše uvedený telefonní kontakt v uvedené době, osobní přijetí oznámení musí proběhnout nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Oznámení obsahuje údaje
o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele - má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat všechny výše uvedené údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě, ustanovené Předsednictvem FOD osobně známa.

FOD podle Zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů je povinen zajistit, aby oznamovatel nebyl vystaven odvetným opatřením podle § 4 odst. 1) a dále taktéž ani osoba určená v § 4 odst. 2).

O přijetí oznámení
je do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozuměn oznamovatel, ledaže tento výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení
a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Pokud oznamovatel – viz výše - výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě, vztahuje se toto i na vyrozumění o výsledcích posouzení.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné
, příslušná osoba Předsednictvu FOD navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Předsednictvo FOD opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. Předsednictvo FOD pověří příslušnou osobu vyrozumět o přijatém opatření bez zbytečného odkladu písemně oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné
, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u příslušných orgánů podle Zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, případně postupovat podle ustanovení Standardů sociálně právní ochrany dětí v zařízení FOD KLOKÁNEK, příp. u orgánu veřejné moci.

V situacích, které nejsou v Směrnici FOD k naplnění Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů řešeny, se postupuje podle ustanovení Zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Směrnice FOD k naplnění Zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů
je zveřejněna na www.fod.cz – sekce O FOD, dále ke stažení je na Intranetu FOD a bude zaslána na všechna pracoviště FOD.

Směrnice byla projednána a schválena na jednání Předsednictva FOD dne 31. července 2023.

Příslušná osoba určená Předsednictvem FOD je s účinností od 1. srpna 2023 do odvolání určena paní PhDr. Zdeňka Tesařová.

Předsednictvo FOD zdůrazňuje, že nadále platí, že všechny připomínky, návrhy a náměty pro zkvalitnění péče o děti a provozu zařízení FOD KLOKÁNEK je připravena vyslechnout a vyřešit paní Hanka Kupková předsedkyně FOD a ředitelka Klokánku Hostivice, hanka.kupkova@fod_cz, tel. 724 667 766, datová schránka 42k9554.