Členství v FOD

Členství ve FOD upravují stanovy v čl. IV takto:

1. Členem FOD se může stát osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s posláním a činností FOD. Členem nemůže být ten, kdo jedná nebo jednal v rozporu se zájmy dětí.

2. O přijetí nebo nepřijetí za člena rozhoduje předsednictvo na základě písemné přihlášky. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se zájemce o členství může ve lhůtě do patnácti dnů od oznámení tohoto rozhodnutí odvolat k Členskému shromáždění, které rozhodne na nejbližším zasedání po slyšení odvolatele.

3. Povinností členů je jednat v souladu s posláním FOD a podle možností pomáhat při ochraně ohrožených dětí, zejména upozorněním na případy konkrétních dětí v nouzi.

4. Členové jsou každoročně povinni platit členský příspěvek ve výši nejméně 100,- Kč ročně, a to vždy nejpozději do konce měsíce dubna příslušného roku.  Členský příspěvek jsou členové povinni hradit na číslo účtu 684596/0300, platbu členského příspěvku jsou členové povinni identifikovat tak, že jako variabilní symbol bude uvedeno číslo 9999999999 a jako specifický symbol bude uvedeno číslo člena. Na výzvu jsou členové povinni úhradu členského příspěvku doložit.

5. Členství ve FOD zaniká kromě důvodů stanovených zákonem a těmito stanovami také vystoupením nebo vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností, anebo úmrtím člena. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů od jeho oznámení k Členskému shromáždění. Členství zanikne také tehdy, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ve lhůtě určené těmito stanovami ani v dodatečné lhůtě dvou týdnů od odeslání výzvy k zaplacení zaslané na poslední nahlášenou adresu bydliště, ačkoliv bude na tento následek ve výzvě upozorněn.

6. Předsednictvo vede seznam členů, který není veřejně přístupný. V seznamu členů se uvede jméno, příjmení, případně titul člena, dále rok narození a adresa bydliště, datum vzniku členství a v případě zájmu člena také kontaktní e-mailová adresa a povolání člena, pokud daný člen chce FOD pomáhat i jinak, než finančně. Členové jsou povinni hlásit FOD změny svých údajů. V případě nahlášené změny se změna vyznačí za současného výmazu zápisu předchozího. Výmaz zápisu člena odstraněním všech údajů týkajících se člena se provede rovněž při zániku členství.

Číslo člena Vám bude obratem sděleno jako reakce na Vaši žádost zaslanou na fod@fod_cz.

Každému členovi dále (zdarma) zasíláme 2x ročně zpravodaj. Pokud se chcete stát členem FOD, vyplňte, prosím, následující přihlášku.

Fond ohrožených dětí děkuje jejich jménem za Vaši přízeň.

Informace o zpracování osobních údajů členů FOD


Členství v FOD

Adresa trvalého bydliště

Mám v úmyslu se podílet na činnosti fondu: Vyberte jednu z možností

Forma členství: *

Omezení formulářového spamu - (zadejte číslici)