Informace o zpracování osobních údajů příznivců registrovaných pro rozesílku Newslettru FOD

Informace o zpracování osobních údajů příznivců registrovaných pro rozesílku elektronického Newslettru FOD

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje svého příznivce přihlášeného pro rozesílku elektronického Newslettru FOD, jakožto subjekt údajů (dále jen „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od příznivců přihlášených pro rozesílku Newslettru FOD, a to v okamžiku přihlášení k odběru Newslettru FOD na e-shopu FOD, na fod.cz, na akcích apod.

Správce zpracovává osobní údaje na právním základě:

 

 • souhlasu subjektu údajů [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR].

 

Správce zpracovává osobní údaje příznivců přihlášených pro rozesílku Newslettru FOD za účelem zajištění komunikace.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.

 

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

 

(dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedenými účely, po dobu setrvání zájmu příznivce o rozesílku Newslettru FOD. Po jeho ukončení má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů člena nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

 

Práva subjektu údajů

Správce informuje subjekt údajů o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Souhlas se zasíláním elektronického Newslettru FOD

Uděluji tímto souhlas Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovával automatizovaně i manuálně za účelem zasílání Newsletteru tyto mé osobní údaje:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení


Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem v souladu se zásadami zpracování osobních údaje zveřejněnými na https://www.fod.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr . Jsem informován o tom, že mám za podmínek stanovených GDPR mimo jiné tato práva:

 • odvolat kdykoliv tento souhlas
 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Nováková

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

 Příznivec přihlášený k rozesílce Newslettru FOD tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.