Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance FOD

Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkové rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „zaměstnavatel“) informuje zaměstnance, jakožto subjekt údajů (dále jen „zaměstnanec“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

 

Účel zpracování osobních údajů

Zaměstnavatel se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití na úseku vedení personální agendy, řádného výpočtu mzdy a odvodů, personální politiky, řádného hlášení zaměstnávání cizinců, provozního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu lidských zdrojů, sledování plnění pracovních povinností a docházky zaměstnanců, pro účely správy a vyřizování agendy služebních cest včetně zařizování veškerých služebních cest, pro účely kontroly hospodaření s majetkem zaměstnavatele a za účelem plnění veškerých kontrolních a zabezpečovacích povinností zaměstnavatele. Zaměstnavatel se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Zaměstnanec bere na vědomí, že zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnance bez jeho souhlasu, k čemuž je oprávněn na základě následujících zákonných důvodů:

 • plnění zákonných povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovněprávním vztahem [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR];
 • zpracování osobních údajů pro plnění pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR]; nebo
 • v případech, kdy je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele, za něž lze považovat, mimo jiné, zájem na ochraně majetku zaměstnavatele či zájem na ochraně práv zaměstnavatele pro případ soudního či jiného sporu [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].

Rozsah a délka zpracování osobních údajů


Za výše uvedenými účely zpracovává zaměstnavatel kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • doručovací adresa;
 • číslo občanského průkazu (příp. číslo pasu);
 • státní příslušnost;
 • zdravotní pojišťovna;
 • telefonní číslo;
 • emailová adresa;
 • číslo bankovního účtu;
 • druh práce;
 • výši mzdy a odměn a nenárokových složek mzdy a vývoj jejich změn,
 • výpis z Rejstříku trestů;
 • výsledek vstupního pohovoru s psychologem;
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání;
 • výsledek lékařských prohlídek, doklady o změněné pracovní schopnosti;
 • rozhodnutí o přiznání důchodu;
 • evidence výkazu práce, pracovní neschopnosti; úrazu pracovního a jiného;
 • evidence služebních cest s užitím vlastního vozidla;
 • údaje o nařízených exekucích nebo insolvenci;
 • údaje o rodinných příslušnících (jméno, příjmení, rodné číslo, příp. zaměstnavatel manžela/lky), na které zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění;
 • poskytování stravování a benefitů zaměstnancům;
 • záznamy o plnění pracovních povinností a záznamy osobního hodnocení a případně i další kategorie osobních údajů potřebné s ohledem na konkrétní okolnosti výkonu práce příslušným zaměstnancem, zejména ty uvedené v osobním dotazníku zaměstnance.

dále jen („osobní údaje“)

.

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále i po skončení pracovněprávního vztahu v potřebném rozsahu po dobu plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména se jedná o zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové služby); respektive v případě osobních údajů potřebných pro doložení pro oprávněné kontroly a dále k ochraně práv zaměstnavatele pro případ soudního či jiného sporu v nutném rozsahu po dobu nezbytnou k uplatnění příslušných nároků zaměstnavatele vůči zaměstnanci, která může dosahovat až délky 10 let po skončení pracovněprávního vztahu zaměstnance, když tato maximální délka se odvíjí od zákonné promlčecí lhůty v případě práva na náhradu úmyslně způsobené škody nebo jiné újmy a termínů stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací a grantů.

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Zaměstnavatel prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům zaměstnavatele, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Zaměstnavatel prohlašuje, že osobní údaje mohou být zpřístupněny (resp. osobní údaje vedené v osobním spisu zaměstnance):

dle § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 • inspekci práce;
 • Úřadu práce České republiky;
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu;
 • Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě;

dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí:

 • Magistrátu hl. m. Prahy, z důvodu zákonem stanovené povinnosti předkládat způsobilost zaměstnanců podle tohoto zákona (bezúhonnost, délka praxe, kvalifikační předpoklady zaměstnanců);

a dále:

 • České správě sociálního zabezpečení;
 • Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství;
 • zdravotním pojišťovnám;
 • pojišťovně Kooperativa (pojištění zaměstnanců na pracovní úrazy a pojištění dobrovolníků);
 • jiným subjektům na základě písemného zmocnění zaměstnance.

Zaměstnavatel rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

 

Při zpracování osobních údajů zaměstnance nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

 

Zaměstnavatel informuje zaměstnance o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů (zaměstnanec má právo získat od zaměstnavatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (zaměstnanec má právo získat osobní údaje, které
  se ho týkají, jež poskytl zaměstnavateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); zaměstnanec může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR;
 • práva vznést námitku (zaměstnanec má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); zaměstnanec může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce dle čl. 21 nařízení GDPR;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (zaměstnanec má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Závěr

Zaměstnanec tímto prohlašuje, že byl zaměstnavatelem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.