Informace o zpracování osobních údajů dárců FOD

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L, 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje dárce a potenciální dárce, jakožto subjekty údajů (dále jen „dárci“ nebo „subjekty údajů“) v souladu s čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jejich osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje dárců jsou zpracovávány především v souvislosti s plněním darovací smlouvy, kdy dárce poskytuje správci jednorázově či pravidelně zpravidla finanční dar k podpoře neziskových aktivit správce. Osobní údaje jsou návazně zpracovávány za účelem plnění povinností správce na úseku zejména daňových a účetních (např. proto, aby dárcům mohlo být vystaveno potvrzení o poskytnutí daru ve smyslu § 20 zákona o daních příjmu). Osobní údaje dárců jsou dále zpracovány na základě oprávněného zájmu, kdy správce dárce aktivně oslovuje za účelem (i) zvýšení povědomí dárců a veřejnosti o neziskových činnostech správce a (ii) za účelem získání finanční podpory na tyto neziskové činnosti.

Právní důvodem zpracovávání osobních údajů tak je:

a)     plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR;

b)    plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR  (zejména účetní, daňové a archivační);

c)     oprávněný zájem správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (zejm. informování o neziskových aktivitách, získání ekonomické podpory, vymáhání oprávněných nároků správce, ochrana majetku správce, zpracování cookies).

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

 • jméno a příjmení;
 • adresa;
 • údaje o platbě – číslo účtu, výše platby, variabilní symbol platby;
 • e-mailová adresa, tel. kontakt;
 • další údaje pouze v případě jejich výslovného poskytnutí samotným dárcem

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou v návaznosti na právním titulu zpracování. Pokud nebude dán jiný důvod zpracování, správce je oprávněn uchovávat osobní údaje 4 roky z důvodu možného uplatnění nároků ze strany subjektů údajů. Z důvodu zvláštních předpisů, zejm. účetních, daňových či archivačních, se však tato doba může lišit.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce může zpřístupnit osobní údaje zpracovatelům, se kterými má uzavřenu písemnou smlouvu a kteří plní požadavky na bezpečnost zpracování dle nařízení GDPR. Správce nebude předávat osobní údaje do třetích zemí či mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů dárce nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Zasílání sdělení (newsletter)

Poskytnutou emailovou adresu je správce oprávněn využít k zasílání sdělení obsahující informace o činnosti správce v souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů. V případě, že si nepřejete další zasílání elektronických obchodních sdělení, můžete se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Správce je rovněž oprávněn zasílat sdělení obsahující informace o činnosti správce v listinné podobě v souladu s podmínkami zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, pokud adresát toto zasílání předem neodmítl.

Cookies

FOD používá cookies k tomu, aby zajistil optimální technické a uživatelské fungování webových stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Používání cookies můžete deaktivovat či změnit jejich nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

 

Zpracování osobních údajů třetími stranami

Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro MF provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek) - za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů v případě transparentních účtů veřejné sbírky FOD – účty používané jednotlivými zařízeními Klokánek

Platba bude dárcem zaslána na transparentní účet, pro který je typické, že jsou některé údaje o dárci zveřejněny v náhledu transparentního účtu (zejména jméno, příjmení, částka, číslo bankovního účtu, zpráva pro příjemce). V případě, že dárce nesouhlasí se zveřejněním těchto údajů, je možno dar poskytnout i jiným způsobem tj. úhrada na účet veřejné sbírky FOD 3055103/0300 a uvedením Klokánku, pro který je dar určen, v poznámce platby – dar bude předán uvedenému Klokánku.

 

Práva subjektu údajů

Správce informuje dárce o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů;
 • práva na opravu;
 • práva na výmaz;
 • práva na omezení zpracování;
 • práva vznést námitku;
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný;
 • pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, má správce povinnost toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů oznámit;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Fond ohrožených dětí jmenoval pověřence na ochranu osobních údajů:

Mgr. Zuzana Divišová

adresa: FOD, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

telefon: 224 236 655

E-mail: poverenec@fod_cz

Fond ohrožených dětí

za správnost zodpovídá: PhDr. Zdeňka Tesařová

zveřejněno: https://www.fod.cz/o-nas/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-darcu-fod