Výrok auditora pro rok 2005

Auditorská společnost AUDIT SERVIS s.r.o., osvědčení KA ČR čís. 010,

- odpovědný auditor Ing. Jaroslav Chládek, dekret KA ČR čís. 0410, prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2005 a ve svém auditu ze dne 18.5.2006 dospěla k tomuto závěru:

Provedl jsem audit předložené účetní uzávěrky a nezjistil jsem žádné takové významné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetnictví Fondu ohrožených dětí a z něho sestavená účetní uzávěrka za účetní období roku 2005 nejsou v souladu s platnými předpisy pro vedení účetnictví a sestavení účetní uzávěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetní uzávěrka občanského sdružení Fond ohrožených dětí sestavená k 31.12.2005 odpovídá platnému předpisu pro její sestavení – vyhlášce MV ČR čís. 504/2002 Sb. Podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a je sestavena z údajů účetnictví, které je správné, úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a vedené způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů podle požadavků daných zákonem čís. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.