Výrok auditora pro rok 2003

Provedli jsme audit předložené účetní uzávěrky a nezjistili jsme žádné takové významné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetnictví FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ a z něho sestavená účetní uzávěrka za účetní období roku 2003 nejsou v souladu s platnými předpisy pro vedení účetnictví a sestavení účetní uzávěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Ověřili jsme účetní záznamy a další informace, které prokazují údaje účetní závěrky. Poznatky, které jsme takto získali, považujeme za dostatečné k vyslovení závěru, že finanční prostředky získané zejména sbírkami od dárců a z ostatních příjmů, jsou vynakládány k účelům, které jsou v souladu s posláním fondu.

Účetní závěrka občanského sdružení FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ sestavená k 31. 12. 2003 odpovídá platnému předpisu pro její sestavení - vyhlášce MF ČR čís. 504/2002 Sb.

Podává věrný obraz a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a je sestavena z údajů účetnictví, které je správné, úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a vedené způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů podle požadavků daných zákonem čís. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

AUDIT SERVIS, spol. s.r.o., osvědčení KA ČR čís. 10, v Praze dne 26. Května 2004