Výrok auditora pro rok 2013

Auditorská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditorská licence č. 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1,

(odpovědný auditor Ing. Luboš Marek, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem dekretu 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.), prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2013 a ve svém auditu ze dne 3. 6.2014 dospěla k tomuto závěru:

Výrok auditora

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace fondu FOND OHROŽENÝCH DĚTI k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy - výrok zní BEZ VÝHRAD.“

Zvýraznění skutečnosti

Ověření bylo mimo jiné zaměřeno na správnost vyúčtování a vyčerpání dotací za r. 2013. Všechny přijaté dotace byly vyčerpány a správně zaúčtovány.