Informace o zpracování osobních údajů členů FOD

Spolek Fond ohrožených dětí, se sídlem Na poříčí 1038/6, Nové Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 004 99 277, zapsaný ve spolkové rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 180, emailová adresa: fod@fod_cz, internetové stránky: www.fod.cz (dále jen „správce“) informuje svého člena, jakožto subjekt údajů (dále jen „člen“ či „subjekt údajů“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:


Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od člena, a to v okamžiku podání členské přihlášky (listinná či elektronická podoba). Důvod poskytnutí osobních údajů správci je zájem subjektu údajů/člena
o členství. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje [v souladu s čl. 6 odst. 1
  písm. c) nařízení GDPR]. Správce má v daném případě právní povinnost zpracovávat osobní údaje členů (evidence členství, zajištění práv členů), a to na základě ustanovení § 232 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • oprávněných zájmů správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Správce zpracovává osobní údaje svých členů za účelem zajištění komunikace.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.


Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa bydliště;
 • rok narození;
 • emailová adresa;

(dále jen „osobní údaje“).

 

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za výše uvedenými účely, po dobu trvání členství. Po ukončení členství má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.


Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.


Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů člena nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.


Práva subjektu údajů

Správce informuje člena o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
  na automatizovaném zpracování
  (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR poskytuje členovi kontakt na pověřence
pro ochranu osobních údajů. Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů – xxx, emailová adresa: xxx.

 

Závěr

Člen tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Praha, 17. 5. 2018