Pomoc ohroženým dětem

Za ohrožené dítě považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním .   Pomoc jakkoli ohroženým dětem je  stěžejní  činností Fondu ohrožených dětí. Právě snaha podat pomocnou ruku těm nejslabším a nejbezmocnějším byla důvodem, proč byl FOD v roce 1990 založen. Zakladali občanského sdružení byli náhradní rodiče – adoptéři i pěstouni, odborníci z řad právníků, lékařů  a sociálních pracovníků, zkrátka ti, nebyli spokojeni s tehdejší situací v sociálně-právní ochraně dětí.

Činnost Fondu ohrožených dětí je legislativně vymezena Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které udělilo FOD pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte.  

Fond ohrožených dětí pomáhá ohroženým dětem komplexním systémem sociálních služeb tak, aby se dítěti a jeho blízkým dostalo účinné a citlivé pomoci. 

 Pomoc ohroženým dětem spočívá 

- pokud je dítě ohroženo ve svém původním prostředí, je mu k dispozici Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

- pokud nelze situaci dítěte vyřešit sanací (ozdravěním) původního prostředí, podílí se FOD v součinnosti se státními orgány soc. právní ochrany dítěte na hledání nové náhradní rodiny- „rozhodnutímMHMP a MPSV nám tato činnost (vyhledávání náhradních rodin) byla s účinností od 18. 8. 2014 zakázána“

- Fond ohrožených dětí se také velmi intenzivně zapojuje do legislativních procesů v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte.