Statistika Klokánku za rok 2017

Jen díky Vám jsme mohli i v roce 2017 pomáhat dětem.

Dovolím si něco málo napsat ke statistice Klokánků za rok 2017. Klokánek pomohl v roce 2017 celkem 924 dětem, z toho k nám nově přišlo 674 dětí a téměř shodný počet dětí z Klokánku odešel. Věk nově přijatých dětí byl v 63% od narození do 10 let. Tento trend je nový, jelikož v minulosti jsme měli v Klokáncích spíše děti starší 10 let. Nemění se ovšem důvod přijetí dítěte do našich zařízení. V tomto je statistika již několik let velmi obdobná a to, že zhruba v 60% případů se k nám dostávají děti z bytových a finančních důvodů. Poslední roky také bohužel roste počet sexuálně zneužívaných dětí. Letos k nám do Klokánku přišlo i 17 dětí na svoji vlastní žádost. Více jak 70% dětí je v Klokánku maximálně 6 měsíců. Nemění se také procento odchozích dětí z Klokánku, kdy většina dětí odchází do původní nebo širší rodiny.Statistika Klokánku za rok 2017
v zařízeních Klokánek jsme se starali celkem o  924 dětí
 
Celkový počet dětí, které se nacházely v průběhu roku 2017 v Klokánku CELKEM
Z roku 2016 přešlo (stav dne 31.12.2016) 250
V roce 2017 z jiného Klokánka přešlo 0
V roce 2017 nově (mimo přechody z Klokánků uvedené výše) přijato 674
V roce 2017 odešlo do jiného Klokánka 4
V roce 2017 odešlo (mimo přechody do Klokánků uvedené výše) 673
Do roku 2018 zůstalo (stav dne 31.12.2017) 247
Počet děckodnů za rok 2017 78910
Kapacita zařízení - počet lůžek 334Věkové složení nově přijatých dětí :
do 1 týdne 3
do 1 měsíce 3
do 3 měsíců 12
do 1 roku 34
do 2 let 48
do 3 let 57
do 6 let 134
do 10 let 134
do 15let 152
do 18 let 97
CELKEM 674Hlavní (nejzávažnější) důvod svěření nově přijatých dětí:
podezření z týrání 36
podezření z pohlavního zneužívání 5
zanedbání péče 92
alkoholismus rodičů 21
drogová závislost rodičů 20
domácí násilí 14
rozvodové spory 1
výchovné problémy dítěte 16
nezvládání péče 35
neshody mezi rodiči a dětmi 65
dítě na útěku z rodiny 18
dítě na útěku z ústavu 1
těhotenství nezl. matky 0
svěření za účelem pozdějšího osvojení 1
svěření za účelem pěstounské péče 0
anonymní předání dítěte 0
bytové problémy 240
hmotná nouze 28
hospitalizace rodiče 40
zaměstnání rodiče 3
výkon trestu 14
úmrtí rodiče 0
jiné  24
   
CELKEM 674Důvody (všechny) svěření nově přijatých dětí
(ohledně každého dítěte nutno uvést všechny níže uvedené důvody, které se u něj vyskytují, i ty, které se objevily az po přijetí - tj. nemusí souhlasit např, se sdělením rodičů při sepisování dohody)
podezření z týrání 41
podezření z pohlavního zneužívání 6
zanedbání péče 172
alkoholismus rodičů 60
drogová závislost rodičů 59
domácí násilí 28
rozvodové spory 3
výchovné problémy dítěte 62
nezvládání péče 136
neshody mezi rodiči a dětmi 92
dítě na útěku z rodiny 20
dítě na útěku z ústavu 1
těhotenství nezl. matky 0
svěření za účelem pozdějšího osvojení 1
svěření za účelem pěstounské péče 0
anonymní předání dítěte 0
bytové problémy 326
hmotná nouze 157
hospitalizace rodiče 42
zaměstnání rodiče 9
výkon trestu 17
úmrtí rodiče 0
jiné  26
   
CELKEM 1258Způsoby přijetí dětí v roce 2017 (mimo přechody z jiných Klokánků)
souhlas zákonného zástupce 355
souhlas zákonného zástupce později změněný na předběžné opatření nebo rozsudek 29
písemná žádost OSPOD podle § 42 zák. o soc. právní ochraně 195
písemná žádost OSPOD podle § 42 zák. o soc. právní ochraně a poté předběžné opatření nebo rozsudek o svěření 26
předběžné opatřední 67
rozsudek o svěření 2
CELKEM 674
 
z toho
vlastní žádost dítěte 17
dítě předané Policií ČR bez rozhodnutí 6
dítě předané jinou osobou než zákonným zástupcem 41Doba pobytu dítěte v Klokánku ke dni odchodu v roce 2017
odchod zcela mimo projekt Klokánek, doba pobytu celkem od příchodu  do zařízení Klokánek
do 1 měsíce 239
do 3 měsíců 139
do 6 měsíců 124
do 1 roku 102
do 2 let 48
do 3 let 9
do 4 let 0
do 5 let 7
nad 5 let 5
CELKEM 673Odchody dětí z Klokánku v roce 2017
odchod zcela mimo projekt Klokánek
zpět domů 298
do azylového domu s rodičem 67
do péče druhého rodiče 25
k příbuzným 72
do osvojení 3
do pěstounské péče cizích osob 63
do ústavu 128
z jakého důvodu:  0
po dosažení zletilosti 17
   
CELKEM 673Děti vrácené z náhradní rodinné péče 36
děti, které přicházejí do Klokánka z níže uvedeného prostředí  
pěstounská péče 11
osvojení  3
hostitelská péče nebo návštěva u budoucích náhradních rodičů 1Opakované příjmy celkem 30