Zpráva o činnosti za rok 1998

 • Ke dni 31.12.1998 měl FOD celkem 6 423 členů (ke dni 3O.4.1999 máme již 6 54O členů),
 • za rok 1998 přibylo 673 nových členů,
 • členské příspěvky za rok 1998 činily 735 664,- Kč, t.j. o 210 084,- Kč více než v roce předchozím,
 • i v r. 1998 proběhla dvě kola celonárodní sbírky FOD s celkovým výtěžkem 20 milionů korun, (ke Dni dětí : 8 milionů korun, vánoční: 12 milionů korun), t.j. o 3 miliony více (!) než v roce předchozím a nejvíce od zahájení sbírky (r. 1994),
 • účelové dotace ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na poradensko relaxační pobyty a letní dětské tábory činily celkem 540 000,- Kč, (MPSV: 450 000,- Kč, MŠMT: 90 000,- Kč, t.j. o 191 021,- Kč méně než v roce předchozím,
 • V roce l998 našlo prostřednictvím FOD novou rodinu 27 dětí z kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních škol internátních, pro které se ji nepodařilo najít příslušným státním orgánům (náhradní rodiče tak nalezlo 13 dívek a 14 chlapců ve věku od dvou měsíců do patnácti let (5 kojenců, 5 batolat, 7 předškolášků a 10 školáků), z toho 17 dětí je romského původu, jedno dítě s Downovým syndromem.
 • pro děti z náhradních rodin a dětských domovů jsme v termínu od 27.6. do 11.7.1998 uspořádali letní dětský tábor na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách. LDT se zúčastnilo celkem 120 dětí. Doplatek rodičů činil 6OO,- Kč na jedno dítě včetně kapesného. Náklady byly částečně hrazeny z účelové dotace MŠMT ve výši 90 OOO,- Kč,
 • Mezinárodní den dětí jsme s dětmi z náhradních rodin a jejich novými rodiči oslavili v neděli dne 31.5.1998 na Výstavišti v Praze 7, kde se nejvíce radovaly z atrakcí a hraček, které stejně jako občerstvení jsme pro ně získali zdarma (zúčastnilo se 10 náhradních rodin).
 • Vánoční besídka s nadílkou a kulturním programem pro děti z náhradních rodin a z dětských domovů se již tradičně konala v hotelu Hilton v Praze, a to dne xxxxxx1998 (zúčastnilo se 73 náhradních rodin),
 • Košťanech, okr. Teplice (v dubnu 1998) a v Jeníčkově Lhotě, okr. Tábor (v srpnu 1998) jsme dokončili rekonstrukci a zahájili provoz objektů "Střechy" pro přechodný domov pro děti z dětských domovů, které po dovršení zletilosti nemají kam se vrátit,
 • pokračovali jsme s vytvářením sítě sociálních středisek
 • pro vyhledávání a pomoc dětem sociálně ohroženým (celkem t.č. v 15 okresech a v Praze) - nově v r. 1997 vznikla sociální střediska v Olomouci (únor 98), v Berouně (září 98) a v Opavě (říjen 98). Sociální střediska řešila v r. 1998 1382 případů týraných, zanedbávaných či jinak sociálně ohrožených dětí,
 • zahájili jsme projekt vyhledávání patronátních rodin pro děti z dětských domovů, aby i ty opuštěné děti, které nemají šanci na brzký návrat do vlastní rodiny ani na umístění v rodině náhradní, měly "svého člověka" alespoň o víkendech a prázdninách,
 • i v r. 1998 proběhlo mnoho jednání na ministerstvech a v Parlamentu a podali jsme četné návrhy zejména ve vztahu k novele zákonu o rodině, o státní sociální podpoře, o občanství i k připravovanému zákonu o sociálně právní ochraně dětí, ochrany dětí. Veliký úspěch jsme zaznamenali v případě novely zákona o státní sociální podpoře, kterou z našeho podnětu přes zásadní nesouhlas vlády úspěšně podala poslankyně ČSSD paní Ing. Hana Orgoníková. Dosáhli jsme tak zejména zvýšení dávky na výživu dítěte v pěstounské péči, která předtím nedosahovala ani částky životního minima (došlo tak k jejímu zvýšení z 0,7 na 1,2 životního minima, s účinností od 1.7.1998),
 • pokračovala velmi dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky,
 • průběžně jsme poskytovali právní rady na telefonické, osobní i písemné dotazy, včetně sepsání soudních podání v opatrovnických věcech.
Výdaje FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 1998  
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (sociální střediska FOD)  6 388 824,-
investiční a neinvestiční náklady včetně provozních u čtyř objektů "Střechy"
a šesti "Domků FOD" pro náhradní rodinnou péči.
 4 202 164,-
příspěvky na výživu dětí  2 046 767,-
bezúročné půjčky rodinám, převážně na řešení bytové situace  5 805 377,-
vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti  581 436,-
letní dětské tábory a týdenní poradensko - relaxační pobyty pro děti z náhradních rodin
a z dětských domovů
 1 217 139,-
ozdravné pobyty u moře v Italii pro děti z náhradních rodin a dětských domovů  534 950,-
Celkem  20 776 657,-