Zpráva o činnosti za rok 1999

 • ke dni 31. 12. 1999 měl FOD celkem 6875 členů (ke dni 30. 4. 2000 máme již 6974 členů),
 • za rok 1999 přibylo 452 nových členů,
 • členské příspěvky za rok 1999 činily 1 937 017 Kč, tj. o 1 201 353 Kč více než v roce předchozím (z toho 893 860 Kč činily mimořádné členské příspěvky na dostavbu azylového domu pro ohrožené děti a mládež v Žatci),
 • proběhla dvě kola celonárodní sbírky FOD s celkovým výtěžkem 22 milionů korun (ke Dni dětí: 8 milionů korun, vánoční: 14 milionů korun), tj. o 2 miliony více než v roce předchozím a nejvíce od zahájení sbírky (r. 1994),
 • účelové dotace ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na poradensko-relaxační pobyty a letní dětské tábory činily celkem 707 163 Kč, (MPSV: 436 486 Kč, MŠMT: 276 677 Kč),
 • V roce l999 našlo prostřednictvím FOD novou rodinu 41 dětí z kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních škol internátních, pro které se ji nepodařilo najít příslušným státním orgánům (náhradní rodiče tak nalezlo 23 dívek a 18 chlapců ve věku od dvou měsíců do šestnácti let (do 6 měs. - 3 děti, do 3 let - 7 dětí, do 6 let - 10 dětí, do 10 let - 12 dětí, do 14 let - 6 dětí a tři nejstarší byly již šestnáctileté), 16 dětí je romského původu a jedno dítě je černoušek. V jednom případě šlo o skupinu šesti sourozenců a v jednom případě o sourozence tři.
 • pro děti z náhradních rodin a dětských domovů jsme v termínech od 24. 7. do 6. 8. 1999 a od 9. 8. do 23. 8. 1999 uspořádali letní dětské tábory v S-Junioru Mentaurov u Litoměřic a v DT Sigmě Domašov nad Bystřicí. Zúčastnilo se jich celkem 91 dětí z náhradních rodin a 12 dětí z dětských domovů.
 • uspořádali jsme poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z dětských domovů (zúčastnilo se celkem 115 náhradních rodin se 478 dětmi a 16 dětí z dětských domovů), a to ve Sloupu v Čechách, rekreačním středisku Oáza v termínu od 3. do 10. 7. 1999, v Otrokovicích ve Střední integrované škole v termínu od 3. 7. do 10. 7. 1999, v Moninci, okr. Benešov, rekreačním středisku Relax Monínec, v termínech od 24. 7. do 31. 7. a od 31. 7. do 7. 8. 1999, v Javorníku, okr. Jeseník, v Charitním domě Oáza, v termínech od 4. 8. do 14. 8. a od 14. 8. do 21. 8. 1999, v Bílé Vodě, okr. Jeseník, v Charitních domech Bobr a Adélka v termínech od 7. 8. do 14. 8, od 14. 8. do 21. 8. a od 21. 8. do 28. 8.1999,
 • Mezinárodní den dětí jsme oslavili na zámku Jemniště manželů Sternbergových dne 13. 6. 1999. Zámeckých slavností se zúčastnilo téměř 2000 dětí, z toho 550 dětí bylo z náhradních rodin a z celkem 6 dětských domovů,
 • k Vánocům jsme dětem uspořádali dne 5. 12. 1999 v Národním domě v Praze 5 Smíchově Mikulášskou nadílku s kulturním programem. Zúčastnilo se celkem 321 dětí z pěstounských rodin a desítky dětí ze sociálně slabých rodin vytypovaných ve spolupráci s OPD. Pro moravské děti jsme obdobnou akci realizovali dne 12. 12. 1999 v hotelu Zámek ve Velké Bystřici u Olomouce - zúčastnilo se 105 dětí z náhradních rodin,
 • pro náhradní rodiny jsme dále dne 18. 9. 1999 uspořádali výlet z Prahy na hrad Kokořín - zúčastnilo se 35 dětí,
 • v září 1999 jsme otevřeli naše azylové byty pro rodiny s dětmi v bytové či jiné sociální krizi v Praze 9-Vinoři s kapacitou pro 5 rodin a pokračovali ve výstavbě azylových domů v Žatci, Olomouci a Dolním Benešově,
 • pokračovali jsme s vytvářením sítě poboček FOD pro vyhledávání a pomoc dětem sociálně ohroženým (t. č. celkem ve 20 okresech a v Praze). V r. 1999 nově vznikly pobočky v Kroměříži a v Nymburku,
 • v roce 1999 jsme řešili celkem 1543 případů týraných, zanedbávaných či jinak sociálně ohrožených dětí, z toho bylo 174 případů týrání dětí a 42 případů pohlavního zneužívání,
 • pokračovali jsme ve vyhledávání patronátních rodin pro děti z dětských domovů, aby i ty opuštěné děti, které nemají šanci na brzký návrat do vlastní rodiny ani na umístění v rodině náhradní, měly "svého člověka" alespoň o víkendech a prázdninách,
 • i v r. 1999 proběhlo mnoho jednání na ministerstvech a v parlamentu. Podali jsme četné návrhy zejména ve vztahu k novele zákona o rodině, o státní sociální podpoře, o občanství a k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, které bohužel nebyly akceptovány,
 • pokračovala výborná spolupráce se sdělovacími prostředky,
 • průběžně jsme poskytovali právní rady na telefonické, osobní i písemné dotazy včetně sepsání soudních podání v opatrovnických věcech,
 • provedli jsme četné besedy a přednášky na téma ochrany dětí pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol a pro pedagogy a vystoupili jsme i na dalších seminářích a konferencích věnovaných problematice ohrožených dětí, 

Výdaje FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 1999  
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem  7 086 072,-
investiční a neinvestiční náklady včetně provozních u sedmi domů pro ohrožené děti   
a mládež a rodiny s dětmi v bytové či jiné krizi
 5 361 512,-
vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti  595 843,-
příspěvky na výživu dětí  1 360 342,-
bezúročné půjčky rodinám, převážně na řešení bytové situace náhradních rodin 3 645 042,-
letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty pro děti
z náhradních rodin a z dětských domovů
 1 299 182,
Celkem  19 347 993,-