Zpráva o činnosti za rok 2000

 • Ke dni 31. 12. 2000 měl FOD celkem 7 352 členů (ke dni 10. 4. 2001 je to 7 402 členů).
 • členské příspěvky za rok 2000 činily 1 134 968 Kč,
 • proběhla dvě kola celonárodní sbírky FOD s celkovým výtěžkem 26 milionů korun (ke Dni dětí: 10 milionů korun, vánoční: 16 milionů korun), tj. o 4 miliony více než v roce předchozím,
 • účelové dotace ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na poradensko-relaxační pobyty a letní dětské tábory činily celkem 902 440 Kč (MPSV: 582 440 Kč, MŠMT: 320 000 Kč),
 • V roce 2000 jsme řešili celkem 1 634 případů týraných, zanedbávaných či jinak sociálně ohrožených dětí, z toho 183 případů se týkalo týrání dětí, 25 pohlavního zneužívání a 206 zanedbávání dětí.
 • V roce 2000 nalezlo prostřednictvím FOD nové rodiče 32 obtížně umístitelných dětí z kojeneckých ústavů, dětských domovů a zvláštních škol internátních, výjimečně též přímo z porodnice. Náhradní rodinu tak získalo 14 dívek a 18 chlapců ve věku od čtyř dnů do sedmnácti let (8 dětí ve věku od 4 dnů do 11 měsíců, 6 dětí ve věku od 1 roku do 5 let, 16 dětí ve věku od 6 do 10 let, jeden chlapec ve věku 13 let a jedna dívka ve věku 17 let). Ve třech případech přišli do stejné rodiny dva sourozenci, v jednom případě sourozenci tři. Z minoritního (romského) etnika pochází jedenáct dětí. Čtyři děti jsou těžce zdravotně postižené (devítiměsíční holčička s těžkou ortopedickou vadou, která pravděpodobně nebude nikdy schopná samostatné chůze, dvouletý chlapec s dg. DMO, pětiletý chlapec se zbytky zraku a sedmiletá dívka s tělesným i mentálním postižením),
 • v roce 2000 jsme zahájili nový projekt s názvem Klokánek, spočívající v zajištění okamžité rodinné péče pro děti, které by jinak skončily v ústavní výchově. V září byl otevřen první Klokánek v Žatci a v prosinci další dva - v Dolním Benešově, okr. Opava, a v Praze 8, s celkovou kapacitou pro 52 dětí,
 • v prosinci 2000 jsme v Plzni v Lochotínské ulici otevřeli další azylový dům pro rodiny s dětmi a pro mládež opouštějící po dosažení zletilosti dětské domovy a jiné ústavy a pokračovali jsme ve výstavbě azylového domu v Olomouci,
 • uspořádali jsme 8 týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny (ve Sloupu v Čechách, v Monínci, okr. Benešov, v Otrokovicích, v Javorníku a v Bílé Vodě, okr. Jeseník). V době od 1. 7. do 26. 8. 2000 se jich zúčastnilo celkem 101 rodin se 405 dětmi,
 • našeho letního dětského tábora v Domašově se v termínu od 14. do 28. 7. 2000 zúčastnilo 30 dětí ze sociálně slabých rodin a LDT ve Sloupu v Čechách se v termínu od 6. do 19. 8. 2000 zúčastnilo celkem 92 dětí z náhradních rodin a 20 dětí z dětských domovů,
 • ozdravných pobytů u moře v Itálii (Cesenatico a Rosolina Mare) se v červnu a v září zúčastnilo 253 dětí z náhradních rodin a 20 dětí z dětských domovů,
 • pokračovali jsme ve vyhledávání patronátních rodin pro děti z dětských domovů, aby i ty opuštěné děti, které nemají šanci na brzký návrat do vlastní rodiny ani na umístění v rodině náhradní, měly " svého člověka" alespoň o víkendech a prázdninách,
 • i v roce 2000 proběhlo mnoho jednání na ministerstvech a v parlamentu. Podali jsme četné návrhy zejména ve vztahu k novele zákona o rodině, o sociálně-právní ochraně dětí a o ústavní výchově, zatím však bohužel bez úspěchu,
 • průběžně jsme poskytovali právní rady na telefonické, osobní i písemné dotazy včetně sepsání soudních podání v opatrovnických věcech,
 • provedli jsme mnoho besed a přednášek na téma ochrany dětí pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol a pro pedagogy a vystoupili jsme i na dalších seminářích a konferencích věnovaných problematice ohrožených dětí, jakož i v médiích.
Výdaje FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2000  
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 9 173 940,-
investiční a neinvestiční náklady včetně provozních u 11 azylových domů pro ohrožené děti
a mládež a rodiny s dětmi v bytové či jiné krizi, včetně tří Klokánků
16 793 334,-
vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti  325 858,-
příspěvky na výživu dětí  1 463 482,-
bezúročné půjčky rodinám, převážně na řešení bytové situace náhradních rodin  4 521 421,-
letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty pro děti
z náhradních rodin a z dětských domovů
 2 120 981,-
Celkem  34 399 016,-