Zpráva o činnosti za rok 2004

 • ke dni 31. 12. 2004 měl FOD 7891 členů a 264 000 přispěvatelů,
 • na 19 pobočkách řešili jsme celkem 2810 případů, z toho 227 se týkalo týrání a 38 pohlavního zneužívání,
 • průběžně jsme poskytovali na našich pobočkách bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • v našich zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2004 útočiště celkem 395 dětí, z toho 95 bylo mladších tří let,
 • dalších 206 dětí jsme i s rodiči přijali do našich šesti azylových domů,
 • v srpnu 2004 jsme otevřeli nový Klokánek v Hostivici,v objektu bývalé základní školy, kterou jsme nákladem 4 532 293 Kč zrekonstruovali z prostředků sbírky a sponzorských darů na 12 samostatných bytů I. kat. s celkovou kapacitou pro 40 dětí,
 • v roce 2004 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 35 dětí – 18 dívek a 17 chlapců ve věku od čtyř dnů do 14 let (čtyři dny – 9 dětí, 1 měsíc – 1,5 roku – 3 děti, dva až čtyři roky – 55 dětí, pět až devět let – 12 dětí, deset až patnáct let – 6 dětí). 13 dětí bylo romského nebo poloromského původu, 3 děti byly nevidomé a 2 děti sluchově postižené,
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 9 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 160 rodin se 637 dětmi,
 • letního tábora FOD se zúčastnilo 172 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravného pobytu u moře ve Španělsku se v květnu a v červnu 2004 zúčastnilo 167 dětí z náhradních rodin a dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin z Klokánků (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a předvánoční program pro děti z dětských domovů, Klokánků a náhradních rodin v Hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně),
 • opět byl vydán Zpravodaj FOD (květen a listopad 2005), který informuje veřejnost o celkové činnosti FOD, informuje o dětech, pro které FOD hledá náhradní rodiče a děkuje velkým a významným sponzorů a dárcům finanční i materiální podpory
 • pro mladé lidi opouštějící dětské domovy po dosažení zletilosti byla vytvořena místa v našich azylových domech, kde jim poradenskou a sociální pomoc poskytovaly naše sociální pracovnice a při vřazování do samostatného života jim byly nápomocny i náhradní rodiny, které ve dvou Azylových domech bydlí a jako správci objektu
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v parlamentu, pracovníci poboček a zařízen í Klokánků, Azylových domů spolupracovali s orgány sociálně-.právní ochrany v místě, byla navázána spolupráce s většinou Krajských úřadů
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí,
 • nadále pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).


  Příjmy FOD v roce 2004  
  čistý výtěžek sbírky – direct  mailing FOD (ke Dni dětí: 11 489 830Kč, vánoční: 20 016 590 Kč) 31 506 420,-
  účelové dotace (MPSV – 13 595 981 Kč, MŠMT – 289 100 Kč, ostatní – 1 4 993 785 Kč)  18 878 866,-
  výnosy z vlastní činnosti (nájmy,  úhrady za LT a pobyty, prodej zděděné nemovitosti, přídavky a výživné na děti v Klokáncích)  7 182 073,-
  členské příspěvky 1 041 449,-
  odkazy (dědictví) 219 872,-
  ostatní dary a sponzorství 19 611 663,-
  Celkem  78 440 343,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce  2004  
  projekt "Klokánek" 47 889 699,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 14 398 858,-
  azylové domy FOD 5 046 551,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty 8 167 373,-
  příspěvky na výživu dětí 1 832 311,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám 389 557,-
  vyhledávání náhradních rodin 245 480,-
  Celkem 77 969 829,-