Zpráva o činnosti za rok 2006

 • ke dni 31. 12. 2006 měl FOD 7 572 členů a 320 000 přispěvatelů,
 • v roce 2006 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 50 dětí – 25 dívek a 25 chlapců ve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • řešili jsme celkem 4 097 případů ohrožených dětí, z toho 320  se týkalo týrání a 40 pohlavního zneužívání,
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2006 přechodnou rodinnou péči celkem 410 dětí, z toho 105 bylo mladších tří let,
 • 188 dětí i s jejich 110 rodiči  (107 matek, 3 otcové) a 8 chlapců a děvčat z ústavní výchovy jsme přijali do našich šesti azylových domů (celková kapacita 120 míst),
  otevřeli jsme tři nové Klokánky – v Kroměříži s pěti byty a kapacitou dvaceti míst (červen 06), ve Velkých Popovicích s kapacitou pro tři děti ve vlastním rodinném domku „klokaního“ manželského páru (srpen 06) a v Chomutově se dvěma byty a kapacitou osmi míst (listopad 06),
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 7 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 129 rodin s 518 dětmi,
 • letního dětského tábora FOD se zúčastnilo 192 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravného pobytu u moře ve Španělsku se v červnu 2006 zúčastnilo 161 dětí z náhradních rodina z Klokánků,
 • v říjnu 2006 jsme uskutečnili v Albrechticích nad Vltavou v RS Nová Louka víkendové setkání náhradních rodičů, kterého se zúčastnilo 15 náhradních rodin,
 • realizovali jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a vánoční program v hotelu Hilton v Praze),
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v Parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí,
 • pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy)

  Příjmy FOD v roce 2006  
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD (ke Dni dětí: 10 425 147 Kč, vánoční: 20 202 848 Kč) 30 627 995,- 
  účelové dotace: (MPSV – 20 167 300 Kč, MŠMT – 287 000 Kč, kraje a města – 24 208 691 Kč)  44 663 591,-
  státní příspěvek na děti v Klokánkách  32 826 614,-
  výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné na děti v Klokáncích, prodej zděděné nemovitosti)  6 696 806,-
  členské příspěvky  930 334,-
  odkazy (dědictví)  1 131 575,-
  ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku  18 318 747,-
  bankovní úvěry a bezúročné půjčky soukromých osob  12 100 000,-
  splátky bezúročných půjček rodinám  1 431 271,-
  Celkem 148 726 933,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2006  
  projekt "Klokánek (z toho investiční ve výši 36 948 663) 102 942 981,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 23 719 686,-
  azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 2 865 000) 12 013 058,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty 7 550 485,-
  příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 1 210 785,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám 134 098,-
  vyhledávání náhradních rodin 385 001,-
  Celkem 149 956 104,-