Zpráva o činnosti za rok 2010

 • ke dni 31. 12. 2010 měl FOD 7 732 členů a 325 000 přispěvatelů,
 • v r. 2010 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 28 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • naše pobočky řešily  v r. 2010 celkem 5 054 případů ohrožených dětí, z toho 220 se týkalo týrání, 56 případů pohlavního zneužívání, 757 závažného zanedbávání, 804 bytové nouze, 1 118 rozvodových sporů a 1 306 hmotné nouze,
 • v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 124 míst našlo v r. 2010 útočiště 106 rodin s celkem 186 dětmi a dále 5 zletilých svěřenců z ústavní výchovy,
 • v roce 2010 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 936 dětem, z toho nově přijato bylo 533 dětí, z nichž 144 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 466 dětí (domů se vrátilo 51% dětí, do péče druhého rodiče přešlo 7%, do azylového domu s rodičem jich odešlo 13%, do náhradní rodinné péče přešlo 18%, po dosažení zletilosti odešla 2% dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 11% dětí). Průměrná délka pobytu byla šest měsíců, do tří měsíců odešlo 53% dětí, z toho do jednoho měsíce 36%. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 961 dětí,
 • v září 2010 jsme otevřeli nový Klokánek v Dlouhé Loučce na Olomoucku s 5 byty y celkovou kapacitou 20 míst,
 • v druhé polovině letních prázdnin jsme umožnili první relaxační pobyty pro náhradní rodiny s odborným programem ve školícím a terapeutické středisku FOD Chabajda v Praze 8,  pro 3 rodiny  s 25 dětmi
 • letního dětského tábora FOD se zúčastnilo 177 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v Parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství, Centrum NRP v Ostravě začalo poskytovat odborné poradenství,
 • zahájili jsme nový projekt – odlehčovací služba pro náhradní rodiny „Náhradní teta pro pěstounské rodiny“, který využilo 22 náhradních rodin v rozsahu 33 víkendových nebo delších služeb,
 • uskutečnili jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí,
 • po roční přestávce se uskutečnil již 11. ročník akce ke Dnu dětí – ZÁMECKÉ SLAVNOSTI na zámku v Hořovicích pro náhradní rodiny, Klokánky i další dětskou a rodičovskou veřejnost (výtěžek ze vstupného 36 010 Kč),
 • pokračovala spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy),

Složení volených orgánů v roce 2010

do členského shromáždění dne 26.6.2010:

RADA:

ing. Petr Bechyňák, Hana Černohorská, Milena Doleželová, Mgr. Božena Espinozová, Jan Kábrt, Renata Kalcovská, Jana Moláčková, Ing. Josef Pátek, Mgr. Marie Zatloukalová,

PŘEDSEDNICTVO:

PhDr. Zdeňka Tesařová, místopředsedkyně FOD, MUDr. Petra Uhlíková, JUDr. Marie Vodičková, předsedkyně FOD

REVIZNÍ KOMISE:

Mgr. Pavel Doležel, Hana Erbenová, Jarmila Lakomá

 
 

zvolení na členském shromáždění dne 26.6.2010:

RADA:

ing. Petr Bechyňák, Mária Horňáková, Květa Hrubešová, col. Mgr. Michael John, MBA.LLM, Jan Kábrt, Renata Kalovská, doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., PhDr. Zdeněk Papoušek, JUDr. Pavlína Vondráčková

PŘEDSEDNICTVO:

Iva Prudičová, PhDr. Zdeňka Tesařová,  místopředsedkyně FOD, JUDr. Marie Vodičková, předsedkyně FOD

REVIZNÍ KOMISE:

Paedr. Hana Erbenová, Ing. Josef Horňák, Ing. Bohdan Milar
 

Příjmy FOD v roce 2010  
čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 18 514 604,-
účelové dotace: (MPSV: 21 918 000 Kč, kraje a města: 4 595 304 Kč) 26 513 304,-
státní příspěvek na děti v Klokánkách 87 893 952,-
výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, splátky půjček, přídavky a výživné na děti  v Klokánkách) 6 773 670,-
členské příspěvky 349 748,-
odkazy (dědictví) 187 313,-
ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku 9 666 112,-
splátky bezúročných půjček poskytnutých převážně náhradním rodinám 612 550,-
Výnosy z prodeje zděděné nemovitosti 1 600 000,-
Individuální projekty - veřejné zakázky na sociální služby 24 223 392,-
půjčky a úvěry 26 000 000,-
změna stavu pasiv 7 805 613,-
Celkem 210 140 258,-Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2010   
projekt "Klokánek (z toho investiční ve výši 27 802 987 Kč) 147 922 931,-
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) 39 039 087,-
azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 1 173 447 Kč) 9 024 749,-
letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty 2 159 027,-
příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 1 398 683,-
bezúročné půjčky potřebným rodinám 13 919,-
vyhledávání náhradních rodin 533 714,-
splátky bankovních úvěrů a půjček 5 430 000,-
vedení účetnictví, personální a mzdové agendy 3 563 828,-
Finanční hotovost na účtech a v pokladně k 31.12.2010 1 054 320,-
Celkem 210 140 258,-