Výrok auditora pro rok 2001

Auditorská společnost AUDIT SERVIS, s. r. o., prověřila hospodaření Fondu ohrožených dětí s finančními prostředky za rok 2001 a ve svém auditu ze dne 27. 5. 2002 mj. uvedla: "Ověřili jsme účetní záznamy a další informace, které prokazují údaje účetní závěrky. Poznatky, které jsme takto získali, považujeme za dostatečné k vyslovení závěru, že finanční prostředky získané sbírkami od dárců a ostatní příjmy jsou vynakládány k účelům, které jsou v souladu s posláním fondu. Účetní závěrka občanského sdružení Fond ohrožených dětí sestavená k 31. 12. 2001 odpovídá příslušným předpisům pro její sestavení, a tudíž podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace a je sestavena z údajů účetnictví, které je správné, úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a vedené způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů podle požadavků daných zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví."