Výrok auditora pro rok 2004

Auditorská společnost AUDIT SERVIS, s. r. o., prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2004 a ve svém auditu ze dne 30. 3. 2005 dospěla k tomuto závěru: „Účetní závěrka občanského sdružení Fond ohrožených dětí sestavená k 31. 12. 2004 odpovídá platnému předpisu pro její sestavení – vyhlášce MF ČR čís. 504/2002 Sb. Podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a je sestavena z údajů účetnictví, které je správné, úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a vedené způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů podle požadavků daných zákonem čís. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.“