Výrok auditora pro rok 2014

Auditorská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditorská licence č. 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1,

(odpovědný auditor Ing. Luboš Marek, zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem dekretu 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.), prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2014 a ve svém auditu ze dne 29.5.2015 dospěla k tomuto závěru:

Výrok auditora

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace spolku FOND OHROŽENÝCH DĚTI k 31. 12. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy - výrok zní BEZ VÝHRAD.“

Zvýraznění skutečnosti

a)      K rozvahovému dni tj.31. 12. 2014 existuje významná část závazků, které nejsou uhrazeny a jsou po lhůtě splatnosti. Fond ohrožených dětí není dočasně schopen hradit své závazky vzhledem k pozastavení některých dotací. Rozhodujícími nesplacenými závazky jsou zejména daň ze závislé činnosti, závazky k Servisnímu Středisku P8 a závazky na sociální a zdravotní pojištění. Na část těchto závazků jsou sjednány splátkové kalendáře. Vzhledem k riziku porušení nepřetržitého trvání spolku Fond ohrožených dětí byla přijata v 10 čtvrtletí 2015 opatření k postupnému dosažení solventnosti.

 

b)      Ověření bylo mimo jiné zaměřeno na správnost vyúčtování a vyčerpání dotací za r. 2014. 

Všechny přijaté dotace byly vyčerpány a správně zaúčtovány.