Zpráva o činnosti za rok 2014

• v r. 2014 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 12 dětí ve stáří od 0 do 15 let. V srpnu 2014 nám MHMP a MPSV, které zamítlo naše odvolání, tuto činnost zakázalo,

• naše pobočky řešily v r. 2014 celkem 2 878 případů, které se týkaly 5 153 dětí, z toho 181 z důvodů týrání, 59 pohlavního zneužívání, 640 závažného zanedbávání, 1 025 bytové nouze, 1 856 rozvodových sporů a 1 835 hmotné nouze, 295 alkoholismu, 183 drogové závislosti,

• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2014 útočiště 91 rodin s celkem 164 dětmi, přičemž 73 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,

• v roce 2014 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 204 dětem, z toho nově přijato bylo 651 dětí, z nichž 173 bylo mladších tří let, z toho 23 novorozenců. V průběhu roku odešlo 707 dětí (domů se vrátilo 46 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 11 %, do náhradní rodinné péče přešlo 20 %, po dosažení zletilosti odešlo 1 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 19 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 28 % dětí odešlo do měsíce, 22 % do tří měsíců a 17 % do půl roku. Celkem tedy do tří měsíců odešla polovina dětí (50 %) a do půl roku dvě třetiny (67 %). Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 341 dětí. Na vlastní žádost dítěte bylo přijato 21 dětí,

• v prosinci 2014 byla zamítnuta naše žádost o výjimku z nejvýše povolené kapacity pro rok 2015, takže od počátku tohoto roku může být v Klokánkách nejvýše 28 dětí,

• v roce 2014 jsme se dále propadali do dluhů v důsledku nepřiznávání státního příspěvku ani na děti, o které jsme pečovali, jeho krácení pro nepřítomnost dětí a opožděného vyplácení, a to v důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně č. 359/1999 Sb., účinné od 1. 1. 2013. Za dva roky od jeho účinnosti jsme tak přišli nejméně o 26 milionů korun. Nebyli jsme proto schopni včas vyplácet našim zaměstnancům mzdy, které se opožďovaly až o tři měsíce, stejně jako hradit včas a v plné výši odvody,

• v červenci a v srpnu 2014 jsme uspořádali dva turnusy letního dětského tábora, kterých se zúčastnilo celkem 128 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu letních prázdnin jsme uskutečnili 6 turnusů týdenních poradensko-relaxačních pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 23 pěstounských rodin (36 dospělých a 83 dětí).

Příjmy FOD v roce 2014  
státní příspěvek na děti v Klokánkách 119 725 080,-
čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 17 137 953,-
účelové dotace (MPSV: 29 033 000 Kč, MŠMT, kraje a města: 5 127 633 Kč) 34 160 633,-
individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby 10 710 504,-
dary (sponzorství) mimo sbírku 11 758 230,-
příjmy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné) 9 206 250,-
odkazy (dědictví) 2 315 901,-
splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám 658 800,-
členské příspěvky 217 285,-
půjčky a úvěry 56 500 000,-
změna stavu aktiv a pasiv ke dni 31. 12. 2014 7 645 525,-
Celkem 270 036 161,-


Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2014  
projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 2 305 662 Kč) 182 297 556,-
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) 35 589 083,-
azylové domy FOD 11 969 499,-
letní dětské tábory a poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin 929 377,-
splátky bankovních úvěrů a půjček 34 672 000,-
příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 520 583,-
vyhledávání náhradních rodin 251 112,-
vedení účetnictví a personální a mzdové agendy 3 806 951,-
Celkem 270 036 161,-