Zpráva o činnosti za rok 2015

• ke dni 31. 12. 2015 měl Fond ohrožených dětí 7 651 členů,

v r. 2015 již FOD nemohl vyhledávat náhradní rodinu pro děti určené do náhradní rodinné péče, protože v srpnu 2014 nám MHMP a MPSV, které zamítlo naše odvolání, tuto činnost zakázalo; FOD znovu o toto rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v roce 2016 požádá,

• naše pobočky řešily v r. 2015 celkem 2 274 případů, které se týkaly 4 071 dětí, z toho nově napadlých v roce 2015 bylo 1 094 případů a ty se týkaly 1 944 dětí; celkem 131 dětí bylo za přispění poboček FOD umístěno do Klokánků; díky práci poboček FOD bylo 396 dětí uchráněno před odebráním z rodiny,

• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2015 útočiště 106 rodin s celkem 193 dětmi, z toho nově ubytovaných 73 rodin se 130 dětmi, přičemž 50 rodin bylo odmítnuto pro nedostatek kapacity,

• v roce 2015 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 048 dětem, z toho nově přijato bylo 555 dětí, z nichž 131 bylo mladších tří let, z toho 6 novorozenců. V průběhu roku odešlo 761 dětí (domů se vrátilo 42 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3%, do azylového domu s rodičem jich odešlo 7%, do péče k příbuzným přešlo 7%, do náhradní rodinné péče přešlo 13%, po dosažení zletilosti odešla 2% dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 25% dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 25% dětí odešlo do měsíce, 17% do tří měsíců a 14% do půl roku. Celkem tedy do tří měsíců odešlo více jak polovina dětí (56%) a do jednoho roku tři čtvrtiny (74%). Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 347 dětí. Na vlastní žádost dítěte bylo přijato 20 dětí,

• v prosinci 2014 byla zamítnuta naše žádost o výjimku z nejvýše povolené kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2015, takže od počátku tohoto roku bylo v jednotlivých zařízeních Klokánek nejvýše 28 dětí, pouze Klokánek Hostivice měl do 30. 6. 2015 výjimku na 38 dětí,

• v srpnu 2015 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se účastnilo celkem 70 dětí, převážně ze Sdružení pěstounských rodin Ústeckého kraje, které bylo objednavatelem celého táborového pobytu. Jednalo se o poslední letní dětský tábor, završující 21letou historii prázdninových aktivit pro děti a náhradní rodiny s dětmi,


Do roku 2015 vstoupil Fond ohrožených dětí s níže uvedenou činností:

21 poboček FOD poskytujících ambulantní i terénní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a věnující se sociálně právní ochraně dětí a jedno Centrum rodinného poradenství; z toho u dvou poboček působilo Mediační centrum FOD, u tří poboček působilo Asistenční, mediační a terapeutické centrum FOD – celkem 27 pracovišť,

5 azylových domů pro rodiny s dětmi,

bylo v provozu 24 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek (včetně 2 detašovaných pracovišť formou samostatných bytů) a dále 6 rodinných Klokánků,

• dále FOD provozoval Projektové pracoviště a Školicí a terapeutické středisko FOD,


Ekonomické problémy a vývoj situace ve Fondu ohrožených dětí během roku 2015
Na přelomu roku 2014 a 2015 se začaly vyostřovat problémy týkající se bezdlužnosti Fondu ohrožených dětí, probíhala vleklá jednání o zrušení a žádostech o obnovení splátkového kalendáře na závazky vůči Pražské správě sociálního zabezpečení. FOD byly sice přiznány dotace na sociální služby v celkové výši 31,5 milionů Kč, avšak jejich vyplácení bylo postupně vázáno na doložení dokladů o bezdlužnosti FOD, což jsme nemohli v požadovaném časovém limitu splnit. Požadované bezdlužnosti FOD dosáhl k 31. srpnu 2015. Vyplacení některých dotací bylo zcela zastaveno, nebo se uskutečnila jen první splátka dotace. Celkem na těchto dotacích nebylo vyplaceno 12,4 milionů Kč.

Ve vyplácení mezd zaměstnancům byl skluz až 3 měsíce, nebyly pravidelně hrazeny odvody a začala být vykonávána exekuce dlužných plateb na některých bankovních účtech FOD, nebyly zdroje na úhradu vypočtených daní ze závislé činnosti za předcházející rok, FOD se dále propadal do dluhů mimo jiné v důsledku nepřiznávání státního příspěvku ani na děti, o které jsme pečovali, jeho krácení pro nepřítomnost dětí a opožděného vyplácení.

Dne 13. června 2015 na členském shromáždění odstoupilo vedení FOD v čele s JUDr. Marií Vodičkovou. Po schválení nových stanov FOD, které řešily nové volby a vznik pobočných spolků, byli zvoleni členové nového předsednictva - kolektivního statutárního orgánu Fondu ohrožených dětí a byly schváleny nové směry na příští období, jež měly napomoci vyvést FOD ze současné krize.

Nové vedení FOD hned od počátku využilo velkorysé nabídky Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách. Za tuto odbornou pomoc a velmi častou konzultační a metodickou podporu děkujeme.

Obdobně využilo nabídku bezplatné odborné pomoci od společnosti DELOITTE na nezávislé posouzení hospodaření, které velmi pomohlo vedení FOD při orientaci jak dál postupovat, při argumentaci při odborných jednáních ve věci posuzování závazků FOD a výhledu na řešení ekonomické situace FOD. 

Při naplňování schválených směrů v období po členském shromáždění se některé zamýšlené postupy ukázaly jako nerealizovatelné (např. využití prostor v zařízení Klokánek pro vznik péče typu „dětský domov“, dále přeměna poboček a azylových domů na pobočné spolky FOD byla jednoznačně odmítnuta při jednáních na krajských úřadech, které by pobočné spolky neakceptovaly jako pokračovatele poskytování služeb pro účely poskytnutí dotací).Naopak některé další, v červnu 2015 neplánované kroky, se ukázaly jako nezbytné a tak k nim předsednictvo jako statutární orgán FOD, podle potřeby i po konzultaci s poradním orgánem – Kontrolní komisí FOD, přistoupilo. 

Konkrétně se jednalo o ukončení provozu pracovišť FOD, na jejichž náklady nebyly získány dotace a ani jiné dlouhodobě perspektivní zdroje financování, dále byl ukončen provoz tam, kde odešel kvalifikovaný personál, služba nebyla podpořena při jednání na příslušném krajském úřadu, náklady na danou službu byly vysoké a zároveň zde byly výhrady ke kvalitě odváděné práce, nebo pro řešení ekonomické situace FOD a získání prostředků pro úhradu závazků z minulého období bylo nutno přistoupit k prodeji objektu, ve kterém byla služba poskytována, byla zahájena jednání s nově vznikajícími spolky – např. zaměstnanců dané služby – o převzetí poskytované služby od roku 2016.

V průběhu měsíců červenec – srpen 2015 se podařilo intenzivním jednáním zajistit uzavření nezbytných splátkových kalendářů a díky bezúročné překlenovací půjčce uhradit dlužné daně za rok 2014 a byly získány potřebné doklady o bezdlužnosti FOD. Zástupci předsednictva intenzivně jednali na jednotlivých krajských úřadech a Magistrátu hl.m. Prahy s cílem získat stanoviska o potřebě sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí poskytovaných jednotlivými pracovišti FOD a v duchu získané podpory a vývoje uvnitř FOD zajistit jejich poskytování.
Jako závěr z uskutečněné kontroly Magistrátu hl.m. Prahy v květnu 2015 vydal MHMP dne 1. 7. 2015 rozhodnutí ve věci zrušení registrace FOD jako poskytovatele sociálních služeb z důvodu nedodržení ustanovení Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách – zachování bezdlužnosti po celou dobu poskytování sociálních služeb. Předsednictvo se v této věci odvolalo k MPSV, které původní rozhodnutí vrátilo k přepracování. V nové podobě bylo toto rozhodnutí jako druhé v dané věci vydáno 12. 11. 2015, předsednictvo se opět odvolalo a dne 17. 2. 2016 bylo doručeno konečné rozhodnutí MPSV, které původní rozhodnutí potvrdilo. Registrace všech sociálních služeb FOD končí k tomuto datu, resp. do max. 60 dnů od nabytí právní moci, tj. do 17. dubna 2016.

U vědomí všech těchto skutečností a znalosti o neposkytnutí dotací na služby v roce 2015, předsednictvo postupně v dohodě s našimi pracovišti a krajskými úřady konalo již v průběhu roku 2015 ve věci ukončení poskytování sociálních služeb a to následovně:

Projekt pobočky FOD a azylové domy FOD:
- poskytování dané sociální služby bylo plánovaně nebo při odchodu kvalifikovaných pracovníků ukončeno u 11 pracovišť poboček, v roce 2016 bude ukončena činnost dalších 5 pracovišť,
- poskytování dané služby – nebo její části  - bylo v případě 10 pracovišť předáno jinému poskytovateli, jedna služba přejde v roce 2016,
- Azylové domy – tři pokračují pod jiným poskytovatelem, jeden ukončí provoz bez náhrady a u posledního probíhají jednání o pokračování pod jiným poskytovatelem.


Projekt Klokánek
I zde docházelo v průběhu roku 2015 ke změnám, postupně ukončily provoz naše 4 rodinné Klokánky, v roce 2016 byl ukončen provoz jednoho rodinného Klokánku a v posledním probíhají soudní jednání o umístění dětí do náhradní péče u zaměstnanců Klokánku.

Klokánky se střídáním péče tet po týdnu včetně detašovaných pracovišť:
- v průběhu roku 2015 byl postupně ukončen provoz 4 Klokánků,
- z důvodu prodeje objektů byl ukončen provoz 3 Klokánků,
- do roku 2016 přešlo v provozu 17 Klokánků s celkovou kapacitou 354 míst - nyní je obsazeno cca 252 míst.

Probíhala intenzivní jednání v součinnosti s dalšími ZDVOPy (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), které spolupráci velmi uvítaly. Jednání se soustředila na prosazení Novely Zákona ohledně financování ZDVOPů. 


PŘEHLED VÝVOJE JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ FOD – viz. tabulka níže

Prodej objektů ve vlastnictví FOD v roce 2015 – důvody, které k němu vedly.

Dubí, Ruská ulice
 Klokánek se 2 byty. Umístěné děti byly v součinnosti se soudy a OSPOD přemístěny do Klokánku Teplice či zpět do rodin, objekt se podařilo prodat za vyšší částku, než kolik bylo uhrazeno při koupi. Získané prostředky byly využity na úhradu výše uvedené půjčky na závazky u Finančního úřadu za rok 2014.

Kroměříž, Havlíčkova ulice 
Klokánek se 7 byty. Probíhala intenzivní jednání o prodeji s cílem uhradit dlužnou částku 10 000 000 panu Kolářovi, který ji poskytl FOD jako půjčku v roce 2011 za pevnou odměnu 199 000 čtvrtletně a splacení bylo každoročně odkládáno, za půjčku bylo ručeno budovami obou Klokánků v Kroměříži. Konečný termín vrácení půjčky nebo propadnutí zástav byl stanoven na 31. 12. 2015. Podařilo se uskutečnit prodej objektu Havlíčkova a převedení zbývající části závazku – 2 mil. Kč – na splatnost do 30. června 2016.

Praha 9 – Kbely
Klokánek se 3 byty. Při vyhodnocení prodejnosti budov ve vlastnictví FOD s cílem získat v reálném čase dostatečnou finanční hotovost pro úhradu jistiny dluhu na Pražské správě sociálního zabezpečení, padla volba na tento objekt. Jeho prodejní cena byla stanovena na 10 milionů, z nichž by až 7,8 mil. bylo po domluvě s ČSOB (měla objekt v zástavě na kontokorent) k dispozici pro FOD. Bylo jednáno se dvěma kupci, které navrhla JUDr. Marie Vodičková s cílem uskutečnit prodej tak, aby byl možný zpětný pronájem pro provoz ZDVOP. Z nich jeden neprojevil o jednání v daném čase zájem, druhý neměl finanční prostředky k dispozici. Prodej se uskutečnil ve prospěch dalšího kupce, který uskutečnil úschovu 10 mil Kč v ČSOB, oproti které byl prohlouben kontokorent FOD o 7 mil. Kč a dne 15. 9. 2015 byla uhrazena nezbytná první velká splátka ve splátkovém kalendáři PSSZ ve výši 5 000 000 Kč.JUDr. Marie Vodičková však podala žalobu ohledně tohoto prodeje, po původním souhlasu se následně v měsíci říjnu 2015 odmítla z objektu vystěhovat, ačkoliv jí bylo opakovaně nabídnuto adekvátní bydlení v jiném objektu a podáním plomby na Katastru nemovitostí na prodej tohoto objektu znemožnila jeho dokončení. Kupec od svého rozhodnutí ustoupil a kupní smlouva byla zrušena, objekt se vrátil plně do vlastnictví FOD, dále je zastaven u ČSOB, ve které FOD musí řešit aktuální závazek ve výši 13,5 mil Kč. JUDr. Marie Vodičková nadále v objektu bydlí jako jediný uživatel, průběžně sděluje záměr koupě objektu některým z nových zájemců nebo také záměr objekt získat pro nově vzniklý spolek Sdružení na ochranu ohrožených dětí, který byl zapsán do spolkového rejstříku dne 17. 12 2015 a jehož je předsedkyní. V roce 2016 proběhlo jednání s dalším kupcem, ochotným objekt pronajmout novému spolku, ale tento nakonec od koupě ustoupil.

Prostějov
V darovaném objektu se uskutečnily rekonstrukční práce a dostavba druhé části objektu s cílem vytvořit zde podmínky pro vznik zařízení Klokánek se čtyřmi až pěti byty. Rekonstrukční a stavební práce byly v létě 2015 zastaveny a začala intenzivní jednání co s objektem, z jakých prostředků uhradit dosavadní náklady stavby ve výši 9 mil. Kč realizované z prostředků investora. Proběhlo několik intenzivních jednání s investorem, s městem Prostějov se závěrem zrušení předkupního práva města Prostějov a tedy je zde možnost nalézt jiného kupce. V současnosti je jednáno s kupcem s cílem prodeje tak, aby byly uhrazeny všechny požadované platby investora, charakter plánovaného užití objektu (mateřská školka) otevírá prostor i pro další jednání s městem Prostějov ve věci smluvní pokuty za to, že v objektu nebude provozován plánovaný Klokánek.

Jindřichův Hradec
Jedná se o objekt Klokánku, který není ve vlastnictví FOD, ale FOD investoval 12,947 mil. Kč do jeho rekonstrukce. Ke dni 30. 6. 2015 zde byl provoz zařízení Klokánek po vyřešení situace dětí a odchodu kvalifikovaného personálu ukončen.  Protože ze strany Krajského úřadu nebyl o provoz tohoto zařízení zájem, začala jednání s majitelem objektu se závěrem, že během roku 2016 se uskuteční prodej objektu. Po uhrazení nákladů, které s jeho pořízením a úhradou hypotéky měl jeho majitel, zbývající získané prostředky připadnou FOD, ačkoliv toto nebylo v uzavřené smlouvě o pronájmu takto ošetřeno. Tímto by byla zajištěna návratnost alespoň části prostředků do objektu investovaných ze strany FOD v roce 2011 na rekonstrukci a dále na nábytek pořízený na leasing ve výši 475 tis. Kč, který se musí ještě ve výši cca 1/3 uhradit.

Košťany
Vzhledem ke zrušení registrace sociálních služeb poskytovaných FOD a nemožnosti využít objekt k jakýmkoliv jiným aktivitám FOD uskutečnil se prodej objektu AD Košťany za cenu v místě obvyklou, která byla odsouhlasena ČSOB, která má objekt v zástavě a získané prostředky budou využity ke snížení výše kontokorentu FOD v ČSOB.

Jeníčkova Lhota
Vzhledem ke zrušení registrace sociálních služeb poskytovaných FOD a po neúspěšném jednání, kdy jediný zájemce o převzetí této služby spolu se zakoupením objektu od svého záměru ustoupil, probíhají jednání se zájemcem o koupi za cenu v místě obvyklou, kterou odsouhlasila ČSOB, která má objekt v zástavě a získané prostředky budou využity ke snížení výše kontokorentu FOD v ČSOB.


Další informace o objektech ve vlastnictví FOD

Hostivice – Klokánek, budova je zatížena hypotékou a zástavou u ČMSS,
Janovice – Klokánek, část objektu není vzhledem ke kapacitě zařízení využívána, dosavadní snaha o prodej nevyužívaného bytu je neúspěšná, jiné formy využití zatím nerealizovány, budova je zatížena zástavou u ČMSS,
Dlouhá Loučka – Klokánek, budova je zatížena zástavou u ČMSS,
Kroměříž – Kollárova – Klokánek, budova je zatížena zástavou u ČMSS a vůči panu Kolářovi v hodnotě doplacení půjčky,
Ústí nad Labem – Klokánek, v kupní smlouvě je stanoveno, že objekt nesmí být využit k žádné zástavě, je zde předkupní právo města,rodinný dům Slavkov u Brna – pěstounská rodina Rosnerovi, nájemní smlouva do roku 2017, kdy se uskuteční prodej nájemcům podle předkupního práva, v roce 2016 probíhá prodej nevyužívané části zahrady.


Další informace o objektech v pronájmu nebo výpůjčce

AD Plzeň -  projednáno ukončení výpůjčky objektu a její převedení na MÁ TA pro rodinu z.s., který se stane nástupcem FOD v poskytování služby azylového bydlení,

Klokánek – v dále uvedených objektech v pronájmu jsou provozována zařízení Klokánek: Brno, Dolní Benešov, Chomutov, Litoměřice, Olomouc, Pardubice, Praha 8 – Chabařovická, Praha 4 – Láskova, Praha 10 – Štěrboholy, Teplice, Žatec - byty na adrese Tolstého a Studentská,byt Střížkovská Praha 8 – využívaný k ubytování soc. potřebné rodiny, kanceláře na Praha 1, Na Poříčí 6 – prostory využívané ústředím FOD.

Změny v provozu jednotlivých středisek – ukončení provozu poboček, AD a některých Klokánků se odráží i v rozsahu a změnách ve vozovém parku FOD, kdy předsednictvo FOD v součinnosti s ostatními partnery – převážně spol. AB HELP s.r.o. řeší co nejefektivnější využití stávajícího vozového parku. 


Podání Žaloby na FOD
Dne 9. září 2015 podala členka FOD paní JUDr. Pavlína Vondráčková v zastoupení advok. kanceláří žalobu o určení neplatnosti odstoupení paní JUDr. Marie Vodičkové z funkce předsedkyně FOD, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatých na XXIII. členském shromáždění FOD konaném dne 13. 6. 2015, proběhlo setkání v této věci, uskutečnilo se podání vyžádaných materiálů a vyjádření podle Usnesení soudu, jednání prozatím nebylo nařízeno.


Složení volených orgánů v roce 2015

Volené orgány v roce 2015 pracovaly ve složení zvoleném na členském shromáždění dne 14. 6. 2014:

(návaznost na schválení Stanov FOD – právní forma spolek)

 

K O N T R O L N Í  K O M I S E:

Květa H r u b e š o v á

col.Mgr. Michael J o h n, MBA.LLM

Jan K á b r t

Renata  K a l c o v s k á

Ing. Bohdan M i l a r

PhDr. Zdeněk P a p o u š e k – v září 2015 ukončil své členství

Dagmar V y b í h a l o v á

P Ř E D S E D N I C T V O: Iva P r u d i č o v á, PhDr. Zdeňka  T e s a ř o v á,  místopředsedkyně FOD, JUDr. Marie  V o d i č k o v á, předsedkyně FOD

 

a dále zvoleném na členském shromáždění dne 13. 6. 2015:

(návaznost na schválení změny Stanov FOD)

 K O N T R O L N Í  K O M I S E – pokračovala ve výše uvedeném složení,

 P Ř E D S E D N I C T V O: Hana K u p k o v á, Ing. Zdeňka P á t k o v á, Iva P r u d i č o v á, PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á, Jan V a n ě k, DiS, předseda FOD.


DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a pomáhají v tomto těžkém období, za jejich pomoc a krátkodobé překlenovací půjčky.

DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti.


V letech 1990 až 2015 Fond ohrožených dětí

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí,

• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,

do Klokánků bylo umístěno celkem 6 228 dětí, z toho 1 317 bylo mladších tří let,

6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).

PŘÍJMY FOD v roce 2015   

státní příspěvek na děti v Klokánkách  

93 953 480

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD

18 041 829

účelové dotace

25 525 747

individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby

3 447 108

dary (sponzorství) mimo sbírku

14 704 382

příjmy z vlastní činnosti. (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné)

8 192 387

odkazy (dědictví)

1 910 888

splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám

409 000

členské příspěvky

329 660

půjčky  a úvěry

32 856 348

příjmy z prodeje nemovitostí

3 180 000

CELKEM                      

202 550 829VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2015  

projekt Klokánek

131 070 264

vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD)

23 693 211

azylové domy FOD

10 184 518

letní dětské tábory a poradensko–relaxační pobyty náhradních rodin

296 468

splátky bankovních úvěrů a půjček

32 566 500

příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí

994 736

vyhledávání náhradních rodin

263 832

vedení účetnictví a personální a mzdové agendy

3 481 300

CELKEM

202 550 829FOD - střediska aktivní v roce 2015

Název zařízení

zahájení činnosti

ukončení činnosti

okolnosti ukončení

nový poskytovatel sociální služby

         

Pobočka FOD Brno

1.3.1995

29.2.2016

ukončení registrace FOD jako poskytovatele soc.služeb

 

Pobočka FOD Bruntál

1.8.2007

30.6.2015 *)

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Eurotopia o.p.s.

Asistenční, mediační a terapeutické centrum Bruntál

 

31.3.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Eurotopia o.p.s.

Pobočka FOD České Budějovice

1.3.1995

29.2.2016

ukončení registrace FOD jako poskytovatele soc.služeb

 

Pobočka FOD Chomutov

2.1.2004

5.6.2015 *)

plánované ukončení sociální služby

 

Pobočka FOD Krnov

1.8.2007

29.2.2016

ukončení registrace FOD jako poskytovatele soc.služeb

 

Asistenční, mediační a terapeutické centrum Krnov

 

31.3.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Eurotopia o.p.s.

Pobočka FOD Kroměříž

26.10.1999

31.12.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Rodinné centrum Kroměříž z.s.

Pobočka FOD Manětín

1.2.2006

31.12.2015

plánované ukončení sociální služby

 

Pobočka FOD Most

12.1.1998

15.9.2015

odchod kvalifikovaných pracovníků

 

Pobočka FOD Olomouc

1.12.2000

31.12.2015

plánované ukončení sociální služby

 

Mediační centrum Olomouc

 

31.12.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

P-centrum Olomouc

Pobočka FOD Opava

15.3.1999

31.3.2016

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Sdružení sociálních asistentů Ostrava

Asistenční, mediační a terapeutické centrum Opava

 

31.3.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Eurotopia o.p.s.

Pobočka FOD Ostrava

15.10.1996

29.2.2016

ukončení registrace FOD jako poskytovatele soc.služeb

 

Mediační centrum Ostrava

 

31.12.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

v jednání

Pobočka FOD Pardubice

1.4.1996

31.12.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

ABATAB, spolek pro péči o rodinu

Pobočka FOD Plzeň

12.1.1998

31.3.2016

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

MÁ TA pro rodinu z.s.

Pobočka FOD Praha

1.10.1994

6.1.2016

plánované ukončení sociální služby

 

Pobočka FOD Prostějov

15.10.1997

5.6.2015 *)

odchod kvalifikovaných pracovníků

 

Pobočka FOD Rakovník

12.12.2011

1.9.2015 *)

odchod kvalifikovaných pracovníků

 

Pobočka FOD Tábor

1.4.1995

18.8.2015 *)

odchod kvalifikovaných pracovníků

 

Pobočka FOD Teplice

23.6.1997

29.2.2016

ukončení registrace FOD jako poskytovatele soc.služeb

 

Pobočka FOD Zábřeh

10.4.2000

30.9.2015

plánované ukončení sociální služby

 

Pobočka FOD Zlín

1.9.1997

31.12.2015

plánované ukončení sociální služby

 

Pobočka FOD Žatec

1.8.2008

5.6.2015 *)

odchod kvalifikovaných pracovníků

 

Centrum rod.poradenství Ostrava

1.9.2012

31.12.2015

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Sdružení sociálních asistentů Ostrava

         

Azylový dům FOD Košťany

19.1.1998

29.2.2016

ukončení registrace FOD jako poskytovatele soc.služeb

 

Azylový dům FOD Olomouc

1.12.2000

30.9.2015 *)

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

Město Olomouc

Azylový dům FOD Tábor - Jeníčkova Lhota

1.4.1997

29.2.2016

ukončení registrace FOD jako poskytovatele soc.služeb

 

Azylový dům FOD Žatec

1.4.2000

5.6.2015 *)

odchod kvalifikovaných pracovníků, obnoveno od 1.9.2016

obnoveně provozu - spolek Vavřinec

Azylový dům MÁ TA (Azylový dům FOD) Plzeň

1.3.2001

31.3.2016

přechod činnosti pod jiného poskytovatele

MÁ TA pro rodinu z.s.

         

*) následovaly 3 měsíce ukončovacích aktivit podle Zákona o soc. službách

 
         

Zařízení FOD Klokánek v Brně - Líšni 

1.12.2006

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Brništi

17.12.2012

2015 - září

plánované ukončení

 

Zařízení FOD Klokánek v Dlouhé Loučce

18.10.2010

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Dolním Benešově

1.1.2001

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Dubí

1.6.2013

2015 - září

prodej budovy

 

Zařízení FOD Klokánek v Hostivici

1.7.2004

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Chomutově

10.10.2006

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Janovicích nad Úhlavou

1.12.2008

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Jindřichově Hradci

27.5.2011

30.6.2015

odchod kvalifikovaného personálu

 

Zařízení FOD Klokánek  2 v Kroměříži (Havlíčkova)

1.8.2008

31.12.2015

prodej budovy

 

Zařízení FOD Klokánek v  Kroměříži (Kollárova)

15.10.2001

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Litoměřicích - Alšova

15.3.2007

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Litoměřicích - Vrchlického

detašované pracoviště

2015

ukončení pronájmu bytu

 

Zařízení FOD Klokánek v Olomouci  - Peřinova

20.9.2013

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Olomouci  - Pionýrská

detašované pracoviště

2015

ukončení pronájmu bytu

 

Zařízení FOD Klokánek v  Pardubicích

2.1.2007

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Praze 4  -Láskově ulici

1.6.2003

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Praze 8 - Kobylisích

15.12.2000

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Praze 9, Kbely

1.9.2009

2015 - říjen

prodej budovy

 

Zařízení FOD Klokánek v Praze 10 - Štěrboholy

15.10.2005

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Teplicích

17.12.2012

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Ústí nad Labem

27.12.2012

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Žatci Studentská

1.9.2000

v provozu

   

Zařízení FOD Klokánek v Žatci Tolstého

rok 2014

v provozu

   

rodinné Klokánky:                                               Dubí Pozorka,Vysoké Popovice, Bystřice,Moravany, Strachoňovice, Libverda

ukončeno v roce 2015:                           Dubí Pozorka,Bystřice,Moravany,  Libverda

plánované ukončené 2016:                           Vysoké Popovice, Strachoňovice

 

za správnost zodpovídá:  Jan Vaněk, DiS., PhDr. Zdeňka Tesařová, Ing. Zdeňka Pátková

Archiv zpráv o činnosti