Zpráva o činnosti za rok 2016

 • V průběhu roku 2016 jsme vstoupili do kontaktu se všemi evidovanými členy za účelem aktualizace naší členské základny dle schváleného znění Stanov FOD. K 31. 12. 2016 má náš spolek celkem 771 aktivních členů.
 • V roce 2016 nemohl FOD stále vyhledávat náhradní rodinu pro děti určené do náhradní rodinné péče, neboť Magistrát hl. m. Prahy nám svým rozhodnutím a červnu 2014 odňal pověření k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a MPSV následně zamítlo naše odvolání. FOD znovu o toto rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v roce 2017 požádá.
 • V roce 2016 provozoval Fond ohrožených dětí Azylový dům v Plzni, na konci měsíce března 2016 byl jeho provoz Memorandem předán novému provozovateli MÁTA pro rodinu z.s., který převzal péči o ubytované klienty a azylový dům provozuje se stejným počtem lůžek.
 • Ke dni 31. července 2016 jsme předali Memorandem provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Kroměříži novému provozovateli (Rodinné centrum Kroměříž z.s.), který v předchozím období převzal od FOD i terénní služby pro rodiny s dětmi.
 • V roce 2016 provozoval Fond ohrožených dětí 18 zařízení Klokánek (z toho 1 přímo v rodině zaměstnanců) s celkovou kapacitou 354 míst.
 • V roce 2016 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 898 dětem, z toho nově přijato bylo 621 dětí, z nichž 152 bylo mladších tří let,
 • V průběhu roku 2016 odešlo z Klokánků 653 dětí (domů se vrátilo 49 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3%, do azylového domu s rodičem jich odešlo 8%, do péče k příbuzným přešlo 6%, do náhradní rodinné péče přešlo 8%, po dosažení zletilosti odešla 3% dětí a do ústavní výchovy bylo na základě rozhodnutí soudů přemístěno 23% dětí), průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 34% dětí odešlo do měsíce, 21% do tří měsíců a 17% do půl roku - celkem tedy do tří měsíců odešlo více jak polovina dětí (56%) a do jednoho roku tři čtvrtiny (83%).
 • V říjnu 2016 se z objektu Kbely na základě soudního rozhodnutí odstěhovala paní JUDr. Marie Vodičková, která v průběhu roku svojí přítomností neustále blokovala jakékoliv nakládání s touto nemovitostí, objekt byl uklizen, zkontrolován a zazimován pro další případné využití v roce 2017.
 • V závěru roku 2016 byla podepsána kupní smlouva na objekt v Kroměříži – Kollárově ulici a to s Městem Kroměříž, které se rozhodlo nadále objekt pronajímat Rodinnému centru Kroměříž z.s. tak, aby zde mohla pokračovat péče o děti v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, objekt byl prodán za odhadní cenu a získané prostředky byly využity k částečnému splacení zástavy ČMSS a.s..
 • V roce 2016 se podařilo vyjednat další osud objektu v Prostějově, který byl v roce 2014 – 2015 z velké části zrekonstruován (včetně přístavby) pro vznik dalšího zařízení Klokánek, dokončení rekonstrukce a úhrada její ceny nebyly v silách FOD, stejně tak jakékoliv zahájení provozu nového Klokánku. Původní objekt byl Fondu ohrožených dětí darován Městem Prostějov za účelem vzniku zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Intenzivním jednáním s orgány Města Prostějov se podařilo dosáhnout souhlasu s prodejem tohoto objektu v rozestavěném stavu jinému subjektu, který za podpory dotací z EU zde připravuje provoz mateřské školky. Po zahájení jejího provozu bude Město Prostějov řešit otázku pokuty, která vyplývala z původní darovací smlouvy objektu v případě, že zde nebude provozováno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • V průběhu roku 2016 zahájil Fond ohrožených dětí svůj nový projekt KlokArt:

 • od května 2016 jsme uvedli do prodeje celkem 4 kolekce:

1) Pasta Oner 

2) Matěj Ruppert s Matějem Janákem

3) Dan Přibáň s Philipem Dvorským

4) Jakub Kohák s Martinem Fischerem  

Kreativita a věhlas kolekcí KlokArt

Jsme vděční výtvarníkům za to, že pro nás tvoří a podporují Klokánky svým talentem, celebritám za to, že nás podporují mediálně a půjčují nám svoji slávu a lesk.

Textil nakupujeme a tiskneme u OP Tiger. Všechny kolekce nám tisknou zcela zdarma a textil prodávají se slevou.


Kolekce KlokArt prodáváme

.. na Slevomatu, díky paní ředitelce Marii Chytilové, která nám významně pomáhá,

,. na Mallu díky paní Aleně Kondasové, která nám maximálně vychází vstříc, protože KlokArt nezapadá do zavedených systémů společnosti.

KlokArt dopravujeme k zákazníkům

..díky našemu partnerovi Zásilkovna za výjimečných finančních podmínek.


Webovky KlokArt

designové webové stránky www.klokart.cz, které designoval Petr Černý z firmy Superlogo. Zároveň je tvůrcem i našeho loga Klokart.

projekt KlokArt najdete také

-          https://www.facebook.com/klokart/

-          https://www.instagram.com/klokart/

-          https://www.youtube.com/results?search_query=klokart

 • Zpráva o hospodaření FOD za rok 2016 byla předložena na jednání členského shromáždění, v roce 2016 se dařilo finančně zajistit běžný provoz zařízení Klokánek tak, aby bylo o umístěné děti dobře postaráno. Dále byly hrazeny veškeré finanční závazky z minulých období úhradou splátkových kalendářů.
 • Vedení FOD nadále využívalo služby Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách, za které mnohokrát děkujeme.


Složení volených orgánů v roce 2016

Volené orgány v roce 2016 pracovaly ve složení

zvoleném na členském shromáždění dne 13. 6. 2015:


K O N T R O L N Í  K O M I S E:

Květa H r u b e š o v á, col.Mgr. Michael J o h n, MBA.LLM, Jan K á b r t, Renata  K a l c o v s k á, Ing. Bohdan M i l a r, Dagmar V y b í h a l o v á


P Ř E D S E D N I C T V O:

Hana K u p k o v á, Ing. Zdeňka P á t k o v á, Iva P r u d i č o v á, PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á, Jan V a n ě k, DiS, předseda FOD.

a dále zvoleném na členském shromáždění dne 19. 3. 2016:

(návaznost na schválení změny Stanov FOD)


K O N T R O L N Í  K O M I S E:

Květa H r u b e š o v á, Renata  K a l c o v s k á, PhDr. Leona K o u t e n s k á, Petr M r á č e k, Ing. Zdeňka  P á t k o v á

dne 19. 9. 2016 za zemřelou členku paní Květu Hrubešovou kooptovala Kontrolní komise za svoji členku paní PhDr. Zdeňku T e s a ř o v o u


P Ř E D S E D N I C T V O:

Hana K u p k o v á, Magdaléna S v o b o d o v á, Jan V a n ě k, DiS, předseda FOD.Dne 8. září 2016 v brzkých ranních hodinách nás navždy opustila paní Květa Hrubešová
, která od roku 2010 působila v Radě a následně i Kontrolní komisi Fondu ohrožených dětí. Od roku 2014 vykonávala funkci tajemnice Kontrolní komise Fondu ohrožených dětí.

Kontrolní komise a předsednictvo FOD vysoce oceňují veškerou činnost paní Květy Hrubešové ve prospěch Fondu ohrožených dětí a jeho projektů, oceňují její iniciativu a osobní přínos k uskutečnění změn v našem spolku v posledních 2 letech. Její obětavost, velmi lidský přístup a schopnost uvážlivě, ale rozhodně řešit vzniklé problémy našeho spolku, jsou pro nás nenahraditelné. Obdivujeme a hluboce se skláníme před její statečností a odhodláním bojovat se zákeřnou nemocí. Byla pro nás vzácnou kolegyní, spolehlivou spolupracovnicí a pro řadu z nás i osobním vzorem při řešení nelehké pracovní i životní situace. Patří mezi ty osobnosti, které se podílejí na změnách v našem spolku, na hledání nové cesty, jak co nejlépe pomáhat ohroženým dětem. Takto si ji budeme pamatovat.


DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům,
kteří nám pomáhali a pomáhají v tomto těžkém období, za jejich pomoc a krátkodobé překlenovací bezúročné půjčky, zejména panu Ing. Jiřímu Suchánkovi. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší direct mailingové sbírky v létě 2016 a především do zimního kola, které bylo zahájeno v listopadu 2016 v součinnosti s dalším novým poskytovatelem direct mailingových služeb. Bylo dosaženo toho, že oproti předchozím letům veřejné sbírky je nyní FOD přímo majitelem obeslané databáze a sám ji nadále spravuje. Do roku 2016 si FOD vždy opakovaně databázi oslovených osob i firem pronajímal.


DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti.V letech 1990 až 2016 Fond ohrožených dětí

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb,

• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, podařilo se zajistit pokračování 3 azylových domů pod novým poskytovatelem služby, ukončen bez náhrady byl pouze provoz azylového domu v Košťanech (8 míst) a v Jeníčkově Lhotě (10 míst),

do Klokánků bylo umístěno celkem 6 849 dětí, z toho 1 469 bylo mladších tří let,

6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).


FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ,

Sídlo organizace: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

IČ: 00499277, tel.: 224 236 655, email: fod@fod_cz, www.fod.cz

PŘÍJMY FOD v roce 2016
státní příspěvek na děti v Klokánkách   66 288 720
čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD  6 023 268
účelové dotace 22 830 070
dary (sponzorství) mimo sbírku 15 984 804
příjmy z vlastní činnosti. (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné,propagace a osvěta) 6 234 662
odkazy (dědictví) 849 050
splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám 335 200
členské příspěvky  260 065
půjčky  a úvěry 25 058 000
příjmy z prodeje nemovitostí 21 634 836
CELKEM                        165 498 675 Kč
 
VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2016
projekt Klokánek 90 477 783 Kč
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) 670 042 Kč
azylové domy FOD 1 573 426 Kč
propagace a osvěta 642 149 Kč
splátky bankovních úvěrů, účtů, závazků a půjček  35 781 716 Kč
příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 103 478 Kč
vyhledávání náhradních rodin 84 120 Kč
úhrada dlužných mezd, SP, ZP, daně ze záv.činnosti 36 165 961 Kč
CELKEM 165 498 675 Kč


Archiv zpráv o činnosti