Zpráva o činnosti za rok 2017

 • V průběhu roku 2017 jsme byli průběžně v kontaktu se všemi evidovanými členy za účelem jejich informovanosti a aktualizace naší členské základny dle schváleného znění Stanov FOD. K 31. 12. 2017 má náš spolek celkem 525 aktivních členů.
 • V roce 2017 nemohl FOD stále vyhledávat náhradní rodinu pro děti určené do náhradní rodinné péče, neboť Magistrát hl. m. Prahy nám svým rozhodnutím v červnu 2014 odňal pověření k vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a MPSV následně zamítlo naše odvolání. Protože jeden dotčený případ byl stále neuzavřen, FOD o toto rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v roce 2017 nepožádal.
 • Na počátku roku 2017 provozoval Fond ohrožených dětí 17 zařízení Klokánek (z toho 1 přímo v rodině zaměstnanců a v Žatci se dvě pracoviště spojila v jedno zařízení) s celkovou kapacitou 354 míst. V průběhu roku 2017 byl oficiálně ukončen provoz zařízení Klokánek v objektu v Praze 9 – Kbely. Tento objekt byl následně prodán novému majiteli společnosti Koala Kbely s.r.o.

V září 2017 byl ukončen provoz zařízení Klokánek přímo v rodině zaměstnanců FOD ve Vysokých Popovicích. Všechny zde umístěné děti přešly do pěstounské péče dosavadních zaměstnanců tohoto Klokánku.

Od června 2017 jsme snížili kapacitu v zařízení Klokánek Dolní Benešov na 20 lůžek (z původních 28).

Na konci roku 2017 provozoval Fond ohrožených dětí 15 zařízení Klokánek s celkovou kapacitou 326 míst.

 • V roce 2017 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 924 dětem, z toho nově přijato bylo 674 dětí, z nichž 157 bylo mladších tří let, věk nově přijatých dětí byl v 63% od narození do 10 let. Tento trend je nový, jelikož v minulosti jsme měli v Klokánkách spíše děti starší 10 let. Nemění se ovšem důvod přijetí dítěte do našich zařízení. V tomto je statistika již několik let obdobná a to, že zhruba v 60% případů se k nám dostávají děti z bytových a finančních důvodů. Poslední roky také bohužel roste počet sexuálně zneužívaných dětí. V roce 2017 k nám do Klokánků přišlo také 17 dětí na svoji vlastní žádost.
 • V průběhu roku 2017 odešlo z Klokánků 673 dětí  - z toho domů se vrátilo 44 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 4%, do azylového domu s rodičem jich odešlo 9%, do péče k příbuzným přešlo 12%, do náhradní rodinné péče přešlo 10%, po dosažení zletilosti odešla 2% dětí a do ústavní výchovy bylo na základě rozhodnutí soudů přemístěno 19% dětí.
 • Více jak 70% dětí je v Klokánku maximálně 6 měsíců, přičemž 35% dětí odešlo do měsíce, 21% do tří měsíců a 18% do půl roku - celkem tedy do tří měsíců odešlo více jak polovina dětí (56%) a do jednoho roku celkem 90%.
 • Senátor PhDr. Zdeněk Papoušek již v předchozím roce s podporou dalších 40 senátorů zpracoval a v Senátu ČR projednal návrh novely Zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a to s cílem zlepšit financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Třikrát se podařilo návrh „protlačit“ jako pevný bod programu Poslanecké sněmovny, 2x se nestihl projednat, potřetí jej pan senátor Papoušek na jednání uvedl, ale bohužel poslanci odsouhlasili návrh jednoho z poslanců tento bod jednání přerušit. Byl to poslední termín, kdy k projednání mohlo dojít. Jednání v této věci ale pokračují nadále v roce 2018.
 • Do závěru roku 2017 se nám podařilo zajistit doplnění požadovaných kvalifikačních požadavků u našich pečujících osob - týdenních a denních tet a strýců.
 • V závěru roku 2017 jsme vyhlásili výtvarnou soutěž „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“, obdrželi jsme tři a půl tisíce úžasných obrázků od děti i učitelů z 377 mateřských, základních, speciálních a praktických škol a gymnázií, v řadě škol uvedli tuto soutěž seznámením s problematikou ohrožených dětí, které našly na přechodnou dobu svůj náhradní domov v našich Klokánkách, děti napsaly i milé vzkazy Klokánkům a dětem.
 • Na webových stránkách najdete od roku 2017 novou možnost podpory FOD – nákup na našem E-shopu, kde jsme začali nabízet kalendář FOD 2018, výtvarná dílka VIP osobností z jedné charitativní akce pro Klokánek, tematické Vouchery na podporu péče o děti a nově i výtvarné práce od dětí na podporu projektu Klokánek.
 • Benefiční akce HARFANDĚTÍ přilákala v roce 2017 celkem 1 500 běžců, kteří pro Klokánek zvládli 9 024 koleček a tak vznikl nádherný výtěžek celkem 902 400 Kč.
 • V průběhu roku 2017 realizoval Fond ohrožených dětí v rámci projektu KlokArt tyto kolekce:

 

1)      JAKUB KOHÁK & POP MACHINE (LEBKA)

2)      DAN PŘIBÁŇ & FILIP DVORSKÝ (TRABANT #SVĚTPATŘÍTĚMCOSENEPOSEROU)

3)      IM CYBER & LENA BRAUNER (MŮRA)

4)      KLOKART ORIGINAL – 3 kolekce - KIDS ARE FUTURE, DEAR SANTA, MILÝ JEŽÍŠKU BY ANTIMULTIVITAMÍN (Jan Vajda)

Děkujeme našim partnerům a příznivcům projektu KlokArt:

OP TIGER   - dodavatel textilu a zcela bezplatný tisk,

SLEVOMAT – realizuje podpůrné kampaně a pomáhá hledat tety do Klokánků,

MALL – první a nadále fungují partner pro prodej,

BONAMI – pořádá kampaně na podporu našeho projektu,

LE MARKET – umožnili nám bezplatnou účast na jejich charitativních akcích,

MERCHATOR – od prosince 2017 nový strategický partner, umožňující projekt KlokArt propojit až do jednotlivých Klokánků (https://www.merchator.cz/nadace_k158/klokart_k138/ ),

a všem, kteří se do projektu KlokArt zapojili.

Komunikační platformy KlokArtu:

WEB:                    https://www.klokart.cz/

FB:                         https://www.facebook.com/klokart/?ref=bookmarks

INSTAGRAM:    https://www.instagram.com/klokart/   

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCw1XF069KMlhNKylKw3Tx7w/videos

 • V roce 2017 se dařilo díky naším podporovatelům a příznivcům a poskytnutým dotacím a darům finančně zajistit běžný provoz zařízení Klokánek tak, aby bylo o umístěné děti postaráno. Dále byly hrazeny veškeré finanční závazky z minulých období, na ty, které přetrvávají do roku 2018, má FOD domluveny platby formou měsíčních  splátek, které hradí.
 • V závěru roku 2017 bylo vybráno nové logo FOD

Toto nové logo bylo zvoleno proto, aby pro veřejnost symbolizovalo tu skutečnost, že projekt KLOKÁNEK je projektem Fondu ohrožených dětí. Věříme, že umístění symbolu KLOKÁNKU do chráněného prostoru písmena O ještě více umocňuje bezpečí, které naše zařízení Klokánek dětem poskytují.

 • Vedení FOD nadále využívalo služby Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách, za které mnohokrát děkujeme.

 

Složení volených orgánů v roce 2017

 

Volené orgány v roce 2017 pracovaly ve složení

zvoleném na členském shromáždění dne 19. 3. 2016:

(návaznost na schválení změny Stanov FOD)

 

K O N T R O L N Í  K O M I S E:

Renata  K a l c o v s k á, PhDr. Leona P l o č k o v á K o u t e n s k á, Petr M r á č e k,

Ing. Zdeňka  P á t k o v á, PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á (kooptována dne 19. 9. 2016)

dne 2. 3. 2017 zaslala paní PhDr. Leona Pločková Koutenská oznámení o svém odstoupení z funkce členky Kontrolní komise FOD

P Ř E D S E D N I C T V O:

Hanka K u p k o v á, Magdaléna S v o b o d o v á, Jan V a n ě k, DiS, předseda FOD.

 

na členském shromáždění dne 22. 4. 2017 došlo ke zvolení nových členů Kontrolní komise

a volené orgány od tohoto členského shromáždění pracovaly ve složení:

 

K O N T R O L N Í  K O M I S E:

Renata K a l c o v s k á, Petr M r á č e k, Ing. Zdeňka P á t k o v á,

Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD., PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á

P Ř E D S E D N I C T V O:

Hanka K u p k o v á, Magdaléna S v o b o d o v á, Jan V a n ě k, DiS, předseda FOD.

 

Kontrolní komise se v roce 2017 sešla celkem 5 krát, zabývala se aktuálními otázkami činnosti Fondu ohrožených dětí a připravovala základ Strategického plánu FOD.

 

 

PŘÍJMY FOD v roce 2017

 

státní příspěvek na děti v Klokánkách

61 183 800

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD

14 905 137

účelové dotace

18 715 500

dary (sponzorství, propagace, osvěta, KlokArt) mimo sbírku

18 276 263

příjmy z vlastní činnosti (reklama, pronájem a nájmy, přídavky a výživné, ostatní příjmy)

3 967 717

odkazy (dědictví)

1 295 658

splátky bezúročných půjček (poskytnutých rodinám v předchozích obdobích)

268 550

členské příspěvky

209 254

půjčky a úvěry

1 700 000

příjmy z prodeje nemovitostí

17 861 084

CELKEM

            138 382 963

 

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2017

 

projekt Klokánek

87 748 187

propagace a osvěta, KlokArt

6 269 265

splátky bankovních úvěrů a účtů, závazků a půjček

33 915 323

práce s náhradními rodinami

94 068

úhrada mezd, SP, ZP a daně ze závislé činnosti min. období

10 356 120

CELKEM

138 382 963

 

DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají. Velice si vážíme dlouhodobé podpory pana Ing. Jiřího Suchánka.

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší letní i zimní sbírky v roce 2017. Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 Kč výše je uveden na www.fod.cz.

                         

DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti.

                                             

FOND  OHROŽENÝCH  DĚTÍ,

Sídlo organizace: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

IČ: 00499277, tel.: 224 236 655, email: fod@fod_cz, www.fod.cz

 

za správnost zodpovídá: Jan Vaněk, DiS., Ing. Zdeňka Pátková, PhDr. Zdeňka Tesařová

 

V letech 1990 až 2017 Fond ohrožených dětí:

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, týkající se v té době aktivních 22 poboček, Mediačního centra, Centra rodinné péče, některé pobočky – jejich zaměstnance i klienty –

převzali jiní poskytovatelé stejných služeb v místě, na dvou pobočkách zaměstnanci založili vlastní spolek, aby mohli v činnosti pokračovat,


• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, podařilo se zajistit pokračování 3 azylových domů pod novým poskytovatelem služby, ukončen bez náhrady byl pouze provoz azylového domu v Košťanech (8 míst) a v Jeníčkově Lhotě (10 míst),


do Klokánků bylo umístěno celkem 7 523 dětí, z toho 1 626 bylo mladších tří let,


6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).

                                             

FOND OHROŽENÝCH  DĚTÍ,

Sídlo organizace: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

IČ: 00499277, tel.: 224 236 655, email: fod@fod_cz, www.fod.cz