Zpráva o činnosti za rok 2018

 • V průběhu roku 2018 jsme byli průběžně v kontaktu se všemi evidovanými členy za účelem jejich informovanosti a aktualizace naší členské základny dle schváleného znění Stanov FOD. K 31. 12. 2018 má náš spolek celkem 356 členů.

 • Projekt KLOKÁNEK dosáhl v tomto roce dospělosti a završil 18 let své pomoci ohroženým dětem, které nemohly zůstat v původní rodině a poskytl jim na přechodnou dobu vlídnou klokaní náruč, lásku, empatii a vřelou péči ze strany klokaních tet a strýců, pomoc odborníků i starostlivost sociálních pracovníků o jejich budoucnost. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VZNIKU PROJEKTU A JEHO NAPLNĚNÍ KAŽDODENNÍ PÉČÍ JIŽ O VÍCE JAK OSM TISÍC DĚTÍ.

 • Na počátku roku 2018 provozoval Fond ohrožených dětí 15 zařízení Klokánek s celkovou kapacitou 326 míst. Od února 2018 jsme snížili kapacitu v zařízení Klokánek Chomutov na 16 lůžek (z původních 20). Na konci roku 2018 provozoval Fond ohrožených dětí 15 zařízení Klokánek s celkovou kapacitou 322 míst.

 • V roce 2018 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 983 dětem (tj. o 59 dětí více jak v roce 2017), z toho nově přijato bylo 736 dětí, z nichž 158 bylo mladších tří let, věk nově přijatých dětí byl v 67% od narození do 10 let. Tato procenta (o 4% více jak v roce 2017) potvrzují nový trend, jelikož v minulosti jsme měli v Klokánkách spíše děti starší 10 let. Nemění se ovšem důvod přijetí dítěte do našich zařízení. V tomto je statistika již několik let obdobná a to, že zhruba v 60% případů se k nám dostávají děti z bytových a finančních důvodů, jejich pobyt v Klokánku jako důvodný vyhodnotili sociální pracovníci státních orgánů. Poslední roky také bohužel roste počet sexuálně zneužívaných dětí.

 • V průběhu roku jsme museli z personálních důvodů přechodně v zařízeních na různě dlouhou dobu uzavírat některé byty. Nedostatek pracovních sil na trhu práce se projevil i v obsazenosti pracovních pozic týdenní teta/strýc vhodnými zaměstnanci. Kapacita bytů, které jsme měli v provozu v roce 2018, byla však z 80% vždy obsazena. Volná místa byla k dispozici pro okamžitý příjem tak, aby naše zařízení plnila svoji funkci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výjimkou nebyly příjmy dětí z terénu o víkendech, svátcích nebo v nočních hodinách.

 • V průběhu roku 2018 odešlo z Klokánků 761 dětí  - z toho domů se vrátilo 45 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 4%, do azylového domu s rodičem jich odešlo 12%, do péče k příbuzným přešlo 6%, do náhradní rodinné péče přešla 4%, po dosažení zletilosti odešlo necelé 1% dětí a do ústavní výchovy bylo na základě rozhodnutí soudů přemístěno 28% dětí.


 • Některá přemístění dětí do ústavní výchovy byla skutečně jen z důvodu toho, že dítě již „vyčerpalo“ limit prvních 6ti či 12ti měsíců pobytu v Klokánku (podle typu právního titulu jeho přijetí)  a soud pobyt v Klokánku neprodloužil. Vznikaly i situace dětem neprospívající, kdy bylo dítě přemístěno do ústavní výchovy jen na krátký čas, přestože již byla připravena náhradní rodina a muselo se jen vyčkat na nabytí právní moci rozsudku. V Klokánku byla např. téměř od narození holčička a následně bylo zjištěno, že dívenka má sourozence a ti pobývají v dětském domově. Tam by mohla za svými sourozenci odejít z Klokánka ve svých dvou letech. Bohužel toto neumožňuje právní úprava, která mluví o tom, že dívenka by měla být v Klokánku maximálně rok. Místo toho, aby byla do svých dvou let v Klokánku a pak šla za svými sourozenci, tak musela být ve věku rok a dva měsíce převezena do dětského centra (kojeneckého ústavu). Do Klokánka pro ni přijela sanitka a odvezla ji do dětského centra. V Klokánku byla zvyklá na rodinnou péči, kdy v bytě byla pouze s tetou a max. dalšími třemi dětmi, v dětském centru pobývá na pokoji s dalšími deseti dětmi. Jakmile dosáhne dvou let, pak bude převezena do dětského domova za svými sourozenci. „Dívenka se stěhovala, jako kdyby byla kus nábytku, bylo vůbec přihlédnuto k zájmu dítěte?  Co bránilo tomu, aby zůstala v Klokánku a ve dvou letech přešla rovnou za svými sourozenci?“ Přeci právní úprava, podle zákona to tak bylo správně – ale nechybí tu rozměr lidského přístupu a hlavně zájmu dítěte?

 • Více jak 70% dětí je v Klokánku maximálně 6 měsíců, přičemž 27% dětí odešlo do měsíce, 26% do tří měsíců a 25% do půl roku - celkem tedy do tří měsíců odešlo více jak polovina dětí (53%) a do jednoho roku celkem 89% odcházejících dětí.

 • V průběhu roku 2018 probíhala ze strany FOD intenzivní jednání směrem k MPSV, v návaznosti na setkání zástupců ZDVOP s ministryní práce a sociálních věcí a dalšími odborníky MPSV, se jednalo o vyhlášení dotačního titulu na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2018. Dne 12. prosince 2018 jsme obdrželi Rozhodnutí MPSV o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 pro provozovatele ZDVOP. Dotace byla na účet FOD převedena dne 14. prosince 2018 a pomohla nám uhradit závazky za jednotlivá zařízení Klokánek. Přidělená dotace je řádně vyúčtována k danému termínu 15. 2. 2019.

 • Řešení totožné situace pro rok 2019 by mělo vést ke změně Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí nejen ve věci financování ZDVOP, ale např. kvalifikačních požadavků na pečující osoby, stanovení počtu sociálních pracovníků podle kapacity zařízení, případně dalších oblastí. Ministryně práce a sociálních věcí přislíbila, že v září 2019 předloží návrh novely zákona na jednání Vlády ČR. Tato cesta podání návrhu na změnu zákona je tou nejrychlejší legislativní cestou s největší šancí na úspěch v Parlamentu a v Senátu ČR. Pokud bude novela zákona přijata, pak by změna financování ZDVOP měla nastat již v roce 2020. Na tvorbě této novely zákona se samozřejmě podílí i Fond ohrožených dětí.

 • V závěru roku 2018 vznikla www.galerieproklokanek.cz  nabízející k prodeji úžasné obrázky, které namalovaly pro projekt Klokánek dětí z 377 mateřských, základních, speciálních a praktických škol a gymnázií, v řadě škol uvedli tuto soutěž seznámením s problematikou ohrožených dětí, které našly na přechodnou dobu svůj náhradní domov v našich Klokánkách, děti napsaly i milé vzkazy Klokánkům a dětem, podle možností jsme již uskutečnili 3 výstavy v kavárnách a chystáme tak i další šíření informací o FOD a projektu Klokánek

 • V průběhu roku 2018 realizoval Fond ohrožených dětí v rámci projektu KlokArt tyto kolekce:

1) Janek Rubeš & Matěj Janák (dopravní motiv),

2) Dan Bárta & Vladimír 518 (motiv ptáčka na dětské hlavě),

3) Rudolf Havlík (motiv Dobrý den),

4) sestry Geislerovy (Motiv lodičky),

V roce 2018 jsme zrealizovali kampaně pro získání podpory projektu Klokánek na Bonami.cz, Mall.cz, Merchator.cz a Slevomat.cz.

Zároveň proběhlo rozšíření produktů o tyto partnery:

VOALA (ručně šité bloky),

VAŘÍM V ATELIÉRU, MALUJU V KUCHYNI (porcelán s motivem Mysli srdcem),

V PÁRU (ponožky).

Děkujeme našim partnerům a příznivcům projektu KlokArt:

OP TIGER   - dodavatel textilu a zcela bezplatný tisk,

STRETCH - dodavatel textilu a jiného zboží,

SLEVOMAT – generální partner projektu a realizuje aktuální kampaně,

MALL – první a nadále fungující partner pro prodej všech kolekcí,

BONAMI – pořádá kampaně na podporu našeho projektu,

LE MARKET – umožnili nám bezplatnou účast na jejich charitativních akcích,

MERCHATOR – od prosince 2017 nový strategický partner, umožňující projekt KlokArt propojit až do jednotlivých Klokánků, (https://www.merchator.cz/nadace_k158/klokart_k138/ ),

DOPRAVNÍ PODINK HL.M. PRAHA – prodej vybrané kolekce ve vestibulu

metra A Na Můstku,

a všem, kteří se do projektu KlokArt zapojili.

 

Komunikační platformy KlokArtu:

WEB:                     https://www.klokart.cz/

FB:                         https://www.facebook.com/klokart/?ref=bookmarks

INSTAGRAM:        https://www.instagram.com/klokart/

 • V roce 2018 se dařilo díky naším podporovatelům a příznivcům a poskytnutým dotacím a darům finančně zajistit běžný provoz zařízení Klokánek tak, aby bylo o umístěné děti postaráno. Dále byly hrazeny veškeré finanční závazky z minulých období, na ty, které přetrvávají do roku 2019, má FOD domluveny platby formou měsíčních  splátek, které hradí.
 • Vedení FOD nadále využívalo služby Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách, za které mnohokrát děkujeme.

 

Složení volených orgánů v roce 2018


Volené orgány v roce 2018 pracovaly ve složení

zvoleném na členských shromážděních dne 19. 3. 2016 a 22. 4. 2017

 

K O N T R O L N Í  K O M I S E:

Renata K a l c o v s k á, Petr M r á č e k, Ing. Zdeňka P á t k o v á,

Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD, PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á

P Ř E D S E D N I C T V O:

Hanka K u p k o v á, Magdaléna S v o b o d o v á, Jan V a n ě k, DiS, předseda FOD.

 

Kontrolní komise FOD se v roce 2018 sešla celkem 5 krát, z toho 2x jednala cestou Per-rollam a zabývala se aktuálními otázkami činnosti Fondu ohrožených dětí, otázkami dofinancování provozu ZDVOP a řešení ekonomické situace FOD.

 

Zpráva o hospodaření – PŘÍJMY a VÝDAJE za rok 2018

PŘÍJMY FOD v roce 2018  

státní příspěvek na děti v Klokánkách

54 801 200

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD

14 184 511

účelové dotace

15 603 207

dary (sponzorství, propagace, osvěta, KlokArt) mimo sbírku

16 313 357

příjmy z vlastní činnosti (reklama, pronájem a nájmy, přídavky a výživné, ostatní příjmy)

4 379 255

odkazy (dědictví)

172 416

splátky bezúročných půjček (poskytnutých rodinám v předchozích obdobích)

163 600

členské příspěvky

137 248

půjčky a úvěry

2 900 000

příjmy z prodeje HIM, DHIM

157 200

CELKEM

            108 811 994

 

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2018

 

projekt Klokánek

87 957 417

propagace a osvěta, KlokArt

6 772 124

splátky bankovních úvěrů a účtů, závazků a půjček

7 570 506

práce s náhradními rodinami

52 528

úhrada mezd, SP, ZP a daně ze závislé činnosti min. období

6 459 419

CELKEM

108 811 994

 

DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají. Velice si vážíme dlouhodobé podpory pana Ing. Jiřího Suchánka.

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší letní i zimní sbírky v roce 2018. Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 Kč výše je uveden na www.fod.cz.

                         

DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti.

                                        

FOND  OHROŽENÝCH  DĚTÍ,

Sídlo organizace: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

IČ: 00499277, tel.: 224 236 655, email: fod@fod_cz, www.fod.cz

registrace: spolkový rejstřík Městského soudu Praha, oddíl L – vložka 180

 

za správnost zodpovídá: Jan Vaněk DIS.

V letech 1990 až 2018 Fond ohrožených dětí:

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, týkající se v té době aktivních 22 poboček, Mediačního centra, Centra rodinné péče, některé pobočky – jejich zaměstnance i klienty – převzali jiní poskytovatelé stejných služeb v místě, na dvou pobočkách zaměstnanci založili vlastní spolek, aby mohli v činnosti pokračovat,


• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, podařilo se zajistit pokračování 3 azylových domů pod novým poskytovatelem služby, ukončen bez náhrady byl pouze provoz azylového domu v Košťanech (8 míst) a v Jeníčkově Lhotě (10 míst),


do Klokánků – zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc (projekt je realizován od roku 2000) bylo umístěno celkem 8 259 dětí, z toho 1 784 bylo mladších tří let,


6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).