Zpráva o činnosti za rok 2019

 • V průběhu roku 2019 jsme byli průběžně v kontaktu se všemi evidovanými členy za účelem jejich informovanosti a účasti na aktivitách FOD. K 31. 12. 2019 měl náš spolek celkem 306 členů.

 

 • Projekt KLOKÁNEK nadále v roce 2019 věnoval péči ohroženým dětem, které nemohly zůstat v původní rodině a poskytl jim na přechodnou dobu vlídnou klokaní náruč, lásku, empatii a vřelou péči ze strany klokaních tet a strýců, pomoc odborníků i starostlivost sociálních pracovníků o jejich budoucnost. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VZNIKU PROJEKTU A JEHO NAPLNĚNÍ KAŽDODENNÍ PÉČÍ JIŽ O VÍCE JAK DEVĚT TISÍC DĚTÍ.

 

 • V průběhu roku 2019 provozoval Fond ohrožených dětí 15 zařízení Klokánek s celkovou kapacitou 322 místa. Během roku byla kapacita některých zařízení z důvodu nedostatku pečujících osob krátkodobě ponížena o personálně neobsazené byty. Nedostatek pracovních sil na trhu práce se projevil i v obsazenosti pracovních pozic týdenní teta/strýc vhodnými zaměstnanci. Kapacita bytů, které jsme měli v provozu v roce 2019, byla však z téměř 70% vždy obsazena. Volná místa byla k dispozici pro okamžitý příjem tak, aby naše zařízení plnila svoji funkci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výjimkou nebyly příjmy dětí z terénu o víkendech, svátcích nebo v nočních hodinách.

 

 • V roce 2019 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 055 dětem (tj. o 71 dětí více jak v roce 2018), z toho nově přijato bylo 833 dětí, z nichž 187 bylo mladších tří let. Ohledně důvodu přijetí to v roce 2019 bylo v 49,7% případů z bytových a finančních důvodů, pobyt těchto dětí v Klokánku jako důvodný vyhodnotili sociální pracovníci státních orgánů. Poslední roky také bohužel roste počet sexuálně zneužívaných dětí.

 

 • V průběhu roku 2019 odešlo z Klokánků 885 dětí  - z toho domů se vrátilo 49 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3%, do azylového domu s rodičem jich odešlo 8%, do péče k příbuzným přešlo 9%, do náhradní rodinné péče přešlo 5%, po dosažení zletilosti odešlo necelé 1% dětí a do ústavní výchovy bylo na základě rozhodnutí soudů přemístěno 25% dětí.

 

 • Některá přemístění dětí do ústavní výchovy byla skutečně jen z důvodu toho, že dítě již „vyčerpalo“ limit prvních 6ti či 12ti měsíců pobytu v Klokánku (podle typu právního titulu jeho přijetí)  a soud pobyt v Klokánku neprodloužil. Vznikaly tak nedále situace dětem neprospívající, kdy bylo dítě přemístěno do ústavní výchovy jen na krátký čas, přestože již byla připravena náhradní rodina a muselo se jen vyčkat na nabytí právní moci rozsudku.

 

 • Více jak 86% dětí je v Klokánku maximálně 6 měsíců, z toho téměř polovina (40%) dětí odešla do měsíce, 31% dětí odešlo do tří měsíců a 29% do půl roku - celkem tedy do tří měsíců odešlo více jak polovina dětí (61%) a do jednoho roku celkem 96% odcházejících dětí. Jen nepatrnému počtu dětí bylo soudním rozhodnutím umožněno setrvat v zařízení o něco déle – např. při čekání na vyřešení jejich situace, nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod.

 

 • V průběhu roku 2019 nadále probíhala ze strany FOD intenzivní jednání směrem k MPSV, opakovaně byl vyhlášen dotační titul na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2019. Předchozí rok došlo k poskytnutí prostředků dofinancování až dne 14. 12. 2018, což bylo ze strany ZDVOP kritizováno, protože bylo obtížné do té doby ekonomicky provoz zajistit cestou půjček, prodlení v úhradě plateb sociálního a zdravotního pojištění apod. V roce 2019 byly prostředky dofinancování poskytnuty dříve – 30. 10. 2019, avšak výpočet vycházel z počtu umístěných dětí jen za měsíce leden – červenec. Toto znamenalo nedofinancování pobytů dětí za dalších 5 měsíců, což považujeme za závažný nedostatek. Přidělená dotace byla řádně vyúčtována k danému termínu 15. 2. 2020.

 

 • Řešení této situace pro další období by mělo vést ke změně Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí nejen ve věci financování ZDVOP, ale např. kvalifikačních požadavků na pečující osoby, stanovení počtu sociálních pracovníků podle kapacity zařízení, případně dalších oblastí. Bohužel toto opakujeme již posledních 6 let a stále očekáváme řešení. Zástupce FOD se podílel i na pracovní skupině pro připomínkování navrhovaných změn, zatím bez zakončení.

 

 • V závěru roku 2019 (od 16. 12. 2019 s výhledem až do cca dubna 2020) začal FOD využívat možnost publicity konkrétních případů týraných, zanedbávaných a ohrožených dětí, o které se stará FOD ve svých zařízeních KLOKÁNEK na OnlyU.cz. Publikované příběhy jsou spojeny s výzvou k podpoře a to zasláním dárcovské SMS nebo využitím podpory zaslané na účet veřejné sbírky nebo on line platby na www.fod.cz (od 29. 1. 2020). Publikovaných více jak 110 příběhů se podílelo určitě na navýšení příjmů za 3 měsíce v porovnání s totožným obdobím předchozích let a to o více jak 249 000 Kč na dárcovských SMS a o více jak 750 000 Kč v příspěvcích na účet od veřejnosti pro FOD neznámé, tedy mimo adresně oslovených našich dárců.

 

 • V průběhu roku 2019 realizoval Fond ohrožených dětí v rámci projektu KlokArt výzvu „Hledá se Design Hero!“, ve které grafický designér (nebo tým designérů) navrhoval originální motiv na tričko pro podporu projektu Klokánek. Vybraných 20 motivů je možno objednat na tričku nebo tašce na www.merchator.cz a prostřednictvím e-shopu na www.fod.cz. Děkujeme všem partnerům, kteří se podílejí na nabídce všech kolekcí veřejnosti a získání tak podpory pro projekt Klokánek.

 

 • Vedení FOD nadále využívalo služby Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách, za které mnohokrát děkujeme.

 

 • Na základě návrhu pana Ing. Jiřího Suchánka přikročil FOD v roce 2019 k řešení svého závazku z roku 2014, který tvořila jistina závazku ve výši 25 milionů Kč a spolu se sjednaným úrokem, zákonným úrokem z prodlení a smluvní pokutou z prodlení dosáhl částku více jak 80 milionů Kč. Po vzájemných jednáních se v červnu 2019 uskutečnil prodej objektu Klokánku v Hostivici, který znalecký posudek z února 2017 ocenil na 22 836 880 Kč. Pan Ing. Jiří Suchánek na základě kupní smlouvy uhradil částku kupní cenu 26 milionů Kč, jež byla využita na splacení hypotéky ve výši 11 771 887 Kč a splátky části jistiny zápůjčky pana Ing. Jiřího Suchánka ve výši 14 228 113 Kč
  Souběžně byla uzavřen nájemní smlouva k provozování zařízení Klokánek v dotčeném objektu,
  nájemné bylo stanoveno ve výši cca ¼ výše nájmu v místě obvyklé. Výpovědní doba z nájmu je ze strany vlastníka objektu 3 roky, ze strany FOD jen 3 měsíce.
  Na úhradu zbývají neuhrazené jistiny závazku je sepsán splátkový kalendář ve výši 50 000 Kč měsíčně.
  Dále bylo věřitelem odpuštěno dosud naběhlé příslušenství.

 

 

Složení volených orgánů v roce 2019

 

Volené orgány v roce 2019 pracovaly ve složení

zvoleném na členských shromážděních dne 19. 3. 2016, 22. 4. 2017 a 16.3.2019

 

K O N T R O L N Í  K O M I S E:

do členského shromáždění dne 16. 3. 2019:

Renata K a l c o v s k á, Petr M r á č e k, Ing. Zdeňka P á t k o v á,

Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD, PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á

po volbách na členském shromáždění dne 16. 3. 2019:

Renata K a l c o v s k á, Mgr. Jiří S e d l á č e k,

Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD, PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á, Mgr. Ivana V a l k u s o v á

 

P Ř E D S E D N I C T V O:

do členského shromáždění dne 16. 3. 2019:

Hanka K u p k o v á, Magdaléna S v o b o d o v á, Jan V a n ě k, DiS. - předseda FOD

po volbách na členském shromáždění dne 16. 3. 2019:

Hanka K u p k o v á – předsedkyně FOD, Magdaléna S v o b o d o v á, Jan V a n ě k, DiS.

 

Zpráva o hospodaření – PŘÍJMY a VÝDAJE za rok 2019

PŘÍJMY FOD v roce 2019  

státní příspěvek na děti v Klokánkách

                     57 089 680

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD

13 697 847

účelové dotace

13 233 240

dary (sponzorství, propagace, osvěta, KlokArt) mimo sbírku

11 627 482

příjmy z vlastní činnosti (reklama, pronájem a nájmy, přídavky a výživné, ostatní příjmy)

4 213 879

odkazy (dědictví)

731 275

splátky bezúročných půjček (poskytnutých rodinám v předchozích obdobích)

87 800

členské příspěvky

111 956

půjčky a úvěry

21 521 887

příjmy z prodeje HIM, DHIM

26 337 890

CELKEM

        148 652 936

 

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2019

 

projekt Klokánek

103 366 273
propagace a osvěta, KlokArt

6 650 635

splátky bankovních úvěrů a účtů, závazků a půjček

33 073 561

práce s náhradními rodinami

5 562 467

CELKEM

   148 652 936DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají. Velice si vážíme dlouhodobé podpory pana Ing. Jiřího Suchánka a také řešení posledního závazku, vzniklého v minulém období před rokem 2015.

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší letní i zimní sbírky v roce 2019. Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 Kč výše je uveden na www.fod.cz.

                         

DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti.

                                                

FOND  OHROŽENÝCH  DĚTÍ,

Sídlo organizace: Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

IČ: 00499277, tel.: 224 236 655, email: fod@fod_cz, www.fod.cz

registrace: spolkový rejstřík Městského soudu Praha, oddíl L – vložka 180

za správnost zodpovídá: Hanka Kupková, předsedkyně FOD

V letech 1990 až 2019 Fond ohrožených dětí:

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, týkající se v té době aktivních 22 poboček, Mediačního centra, Centra rodinné péče, některé pobočky – jejich zaměstnance i klienty – převzali jiní poskytovatelé stejných služeb v místě, na dvou pobočkách zaměstnanci založili vlastní spolek, aby mohli v činnosti pokračovat,


• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, podařilo se zajistit pokračování 3 azylových domů pod novým poskytovatelem služby, ukončen bez náhrady byl pouze provoz azylového domu v Košťanech (8 míst) a v Jeníčkově Lhotě (10 míst),


Klokánek – zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc (projekt je realizován od roku 2000) již pomohl celkem 9 092 dětem, z toho 1 971 bylo mladších tří let,

6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).