Zpráva o činnosti za rok 2020

Výroční zpráva FOD za rok 2020 byla projednána a schválena na XXIX. členském shromáždění Fondu ohrožených dětí dne 19. 6. 2021 v prostorách Klokánku Hostivice 

 • V průběhu roku 2020 jsme byli průběžně v kontaktu se všemi evidovanými členy za účelem jejich informovanosti a účasti na aktivitách FOD. K 31. 12. 2020 měl náš spolek celkem 227 členů.

 

 • Projekt KLOKÁNEK nadále v roce 2020 věnoval péči ohroženým dětem, které nemohly zůstat v původní rodině a poskytl jim na přechodnou dobu vlídnou klokaní náruč, lásku, empatii a vřelou péči ze strany klokaních tet a strýců, pomoc odborníků i starostlivost sociálních pracovníků o jejich budoucnost. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VZNIKU PROJEKTU A JEHO NAPLNĚNÍ KAŽDODENNÍ PÉČÍ JIŽ O TÉMĚŘ DESET TISÍC DĚTÍ.

 

 • V průběhu roku 2020 provozoval Fond ohrožených dětí 15 zařízení Klokánek s celkovou kapacitou 322 míst. Během roku byla kapacita některých zařízení z důvodu nedostatku pečujícího personálu krátkodobě ponížena, do doby než se najde vhodný pečující personál. V průběhu druhého pololetí roku 2020 došlo k optimalizaci kapacity zařízení Klokánek podle personálního zajištění provozu na kapacitu 280 míst. U vybraných zařízení samozřejmě při zajištění pečujícího personálu a vzniku potřeby umístění dětí, lze kdykoliv kapacitu zpět navýšit. Kapacita bytů, které jsme měli v provozu v roce 2020, byla však z téměř 75% vždy obsazena. Volná místa byla dále k dispozici pro okamžitý příjem tak, aby naše zařízení plnila svoji funkci zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výjimkou nebyly příjmy dětí z terénu o víkendech, svátcích nebo v nočních hodinách.

 

 • V roce 2020 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 943 dětem, toho nově přijato bylo 773 dětí, z nichž 174 bylo mladších tří let. Ohledně důvodu přijetí to v roce 2020 bylo v 40,5 % případů z bytových a finančních důvodů, v 7,6 % z důvodu domácího násilí a podezření z týrání, v 16,7 % případů se jednalo o zanedbání a nezvládání péče, v 10,2 % byly případy dětí na útěku, neshody  s rodiči, výchovné problémy a rozvodové spory, v 6,8 % byl důvodem alkoholismus a drogová závislost rodičů, v 13,6 % se jednalo o péči o děti při hospitalizaci rodiče, výkonu trestu nebo úmrtí rodiče, v 4,6 % případů se jednalo o jiné důvody. Pobyt těchto dětí v Klokánku jako důvodný vyhodnotili sociální pracovníci státních orgánů a následně se často potvrdily i další důvody poskytnutí péče dětem v Klokánku.

 

 • V průběhu roku 2020 odešlo z Klokánků 739 dětí  - z toho domů se vrátilo 54,6 % dětí, do péče druhého rodiče přešlo 1,3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 7,1 %, do péče k příbuzným přešlo 4,6 %, do náhradní rodinné péče přešlo 7,6 %, po dosažení zletilosti odešlo necelé 1 % dětí a do ústavní výchovy bylo na základě rozhodnutí soudů přemístěno 23,8 % dětí.

 

 • Více jak 33 % dětí odešlo do jednoho měsíce, 30 % dětí odešlo do tří měsíců, 21 % dětí odešlo do šesti měsíců, do jednoho roku potom odešlo zbývajících necelých 15 % pobývajících dětí. Jen nepatrnému počtu dětí (cca 1 %) bylo soudním rozhodnutím umožněno setrvat v zařízení o něco déle – např. při čekání na vyřešení jejich situace, nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod.

 

 • Rok 2020 byl i v Klokánkách rokem „covidovým“. Ani našim zařízením se epidemie nevyhnula. Z 15 zařízení pouze 4 Klokánky nemusely řešit akutní covidové situace. V ostatních zařízeních proběhlo vyhlášení karantény v celém Klokánku celkem 10x, karanténou jsme měli samostatné byty izolovány celkem 14x. V průběhu roku jsme se starali o 14 dětí, které měly pozitivní výsledek testu. V několika zařízeních jsme vytvořili podmínky samostatných bytů pro přijetí dětí s pozitivním nálezem, což naštěstí se ukázalo jako potřebné jen ojediněle.

 

 • V průběhu roku 2020 nadále probíhala ze strany FOD intenzivní jednání směrem k MPSV, opakovaně byl vyhlášen dotační titul na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2020. Podařilo se získat navýšení dofinancování o prostředky určené na odměny pečujícího personálu v době jarní vlny pandemie.  Přidělená dotace byla řádně vyúčtována k danému termínu 15. 2. 2021.

 

 • Systémové řešení dlouhodobého podfinancování pro další období by měla vytvořit teprve změna Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí nejen ve věci financování ZDVOP, ale např. kvalifikačních požadavků na pečující osoby, stanovení počtu sociálních pracovníků podle kapacity zařízení, případně dalších oblastí. Bohužel toto opakujeme již posledních 6 let a stále očekáváme řešení. Předsedkyně FOD je součástí pracovní skupiny pro připomínkování navrhovaných změn, v roce 2020 bez zakončení.

 

 • V průběhu celého roku zvažovalo Předsednictvo FOD a Kontrolní komise FOD další osud Klokánku v Janovicích nad Úhlavou, kde se provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc omezil pouze na 4 – 5 bytů z celkového počtu 14 bytů v objektu. Část bytů nevyužitelných pro Klokánek byla krátkodobě pronajímána rodinám s dětmi. Náročnost udržení celého objektu v provozu, nákladovost Klokánku, pro který se dlouhodobě nedařilo získávat pečující tety/strýce v dostatečném počtu, aby bylo možno pečovat o děti v plné kapacitě zařízení i potřeba vykrýt schodek nižších příjmů z dofinancování v roce 2019 (pokrylo pouze 7 měsíců provozu), to vše vedlo k následujícímu řešení: Byla vyhlášena elektronická aukce na prodej celého objektu s podmínkou zachování provozu Klokánku v 5 bytech a potřebných kancelářích. Aukce dokázala vyvolávací prodejní cenu 9 milionů Kč po několika hodinách posunout na konečných 15 milionů. Aukce byla v rámci dobročinné činnosti realizována společností GAUTE a.s. bez nároku na provizi. Nový majitel akceptuje potřeby zařízení Klokánek a vychází mu ve všem vstříc. Prodej byl uskutečněn koncem měsíce prosince 2020.

 

 • Po celý rok 2020 FOD využíval možnost publicity konkrétních případů týraných, zanedbávaných a ohrožených dětí, o které se stará FOD ve svých zařízeních KLOKÁNEK na OnlyU.cz. Publikované příběhy jsou spojeny s výzvou k podpoře a to zasláním dárcovské SMS nebo využitím podpory zaslané na účet veřejné sbírky nebo on line platby na www.fod.cz. Publikované příběhy, se zachováním potřebné anonymity dětí a všech pravidel ochrany osobních údajů, se podílely určitě na navýšení příjmů na dárcovských SMS a na podpoře na portálu DARUJME.CZ. Příběhy představily práci našich zařízení části veřejnosti, která prozatím pozornost na FOD, Klokánky a osudy dětí neupírala.

 

 • Ve druhé polovině roku 2020 jsme nabídli možnost nákupu již vyrobených produktů projektu KlokArt na E-shopu FOD, nabídka se rozšířila i o novou řadu produktů Vlastiny Svátkové a Alžběty Jungrové. Pořízení nového e-shopu je velmi nákladná záležitost a pro neziskovou organizaci, která opravdu každou korunu využívá na péči spojenou s dětmi, nerealizovatelná. FOD měl ale štěstí, protože mu snad samo nebe seslalo firmu integritty ventures s.r.o.. Ta vytvořila naší organizaci e-shop přímo na míru, a to úplně zdarma bez nároku na honorář pro ani jednoho člena z týmu. (Nový e-shop je v provozu od konce března 2021.)

 

 • V roce 2020 byla zpracována žádost o akreditaci vlastního vzdělávacího kurzu  pro Fond ohrožených dětí k realizaci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, který bude v rozsahu 202 hodin určen především pro tety/strýce v našich zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro splnění kvalifikačních požadavků stanovených zákonem.

(S účinností od 18. února 2021 byla akreditace č. A2021/0171-PK na dobu 4 let      získána.)

 

 • Vedení FOD nadále využívalo služby Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách a přípravu důležitých dokumentů, za které mnohokrát děkujeme.

 

 

Složení volených orgánů v roce 2020

Volené orgány v roce 2020 pracovaly ve složení

zvoleném na členském shromáždění dne 16. 3. 2019 a  27. 6. 2020

 

K O N T R O L N Í  K O M I S E:

v době do 27. 6. 2020

Renata K a l c o v s k á, Mgr. Jiří S e d l á č e k,

Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD, PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á, Mgr. Ivana V a l k u s o v á

v době od 27. 6. 2020

Renata K a l c o v s k á, Ing. Zdeňka P á t k o v á, Mgr. Jiří S e d l á č e k,

Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD, Mgr. Ivana V a l k u s o v á

 

P Ř E D S E D N I C T V O:

v době do 20. 3. 2020

Hanka K u p k o v á – předsedkyně FOD, Magdaléna S v o b o d o v á, Jan V a n ě k, DiS.

dne 16. 1. 2020 rezignoval pan Jan Vaněk, DiS. na funkci člena předsednictva – nabylo účinnosti dne 20. 3. 2020 zápisem ve Spolkovém rejstříku. Následně jednalo Předsednictvo v počtu nadpoloviční většiny členů a byly připraveny volby 3. člena Předsednictva na Členském shromáždění FOD v červnu 2020.

v době od 27. 6. 2020

Hanka K u p k o v á – předsedkyně FOD, Magdaléna S v o b o d o v á,

PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á

 

 

Zpráva o hospodaření – PŘÍJMY a VÝDAJE za rok 2020

PŘÍJMY FOD v roce 2020
 

státní příspěvek na děti v Klokánkách

55 198 040

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD

23 385 684

účelové dotace

24 263 746

dary (sponzorství, propagace, osvěta, KlokArt) mimo sbírku

16 125 820

příjmy z vlastní činnosti (reklama, pronájem a nájmy, přídavky a výživné, ostatní
příjmy)

3 892 164

odkazy (dědictví)

5 786 732

splátky bezúročných půjček (poskytnutých rodinám v předchozích obdobích)

78 600

členské příspěvky

92 750

půjčky a úvěry

3 778 600

příjmy z prodeje HIM, DHIM

1 470 000

CELKEM

134 072 136

 

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2020                                              
projekt Klokánek

106 969 170

propagace a osvěta, KlokArt 6 124 420
splátky bankovních úvěrů a účtů, závazků a půjček 9 448 756
úrada mezd, SP, ZP a daně ze závislé činnosti minulých období 11 529 790
CELKEM 134 072 136DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají. Průběh letní i zimní sbírky FOD v roce 2020 ukázal, že v naší společnosti je stále dostatek firem, společností, podnikatelů i jednotlivců a rodin v široké veřejnosti, kterým nejsou osudy ohrožených dětí lhostejné. Vlna solidarity naší společnosti s těmi, kteří potřebují pomoc a podporu, se promítla i do zcela neočekávané výše čistého výtěžku z veřejné sbírky – viz přehled příjmů. Velice si vážíme dlouhodobé podpory pana Ing. Jiřího Suchánka. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší letní i zimní sbírky v roce 2020. Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 Kč výše je uveden na www.fod.cz.

                         

DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti a to navzdory obtížným podmínkám „doby covidové“.

 

FOND  OHROŽENÝCH  DĚTÍ, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

IČ: 00499277, tel.: 224 236 655, email: fod@fod_cz, www.fod.cz

registrace: spolkový rejstřík Městského soudu Praha, oddíl L – vložka 180

za správnost zodpovídá: Hanka Kupková, předsedkyně FOD

 

V letech 1990 až 2020 Fond ohrožených dětí:

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, týkající se v té době aktivních 22 poboček, Mediačního centra, Centra rodinné péče, některé pobočky – jejich zaměstnance i klienty – převzali jiní poskytovatelé stejných služeb v místě, na dvou pobočkách zaměstnanci založili vlastní spolek, aby mohli v činnosti pokračovat,

• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, podařilo se zajistit pokračování 3 azylových domů pod novým poskytovatelem služby, ukončen bez náhrady byl pouze provoz azylového domu v Košťanech (8 míst) a v Jeníčkově Lhotě (10 míst),

Klokánek – zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc (projekt je realizován od roku 2000) již pomohl celkem 9 865 dětem, z toho 2 145 bylo mladších tří let,

6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).