Zpráva o činnosti za rok 2021

Výroční zpráva FOD za rok 2021 byla projednána a schválena na na XXX. členském shromáždění Fondu ohrožených dětí dne 26. 3. 2022  v prostorách Klokánku Hostivice 

V průběhu roku 2021 jsme byli průběžně v kontaktu se všemi evidovanými členy za účelem jejich informovanosti a účasti na aktivitách FOD. K 31. 12. 2021 měl náš spolek celkem 193 členy.

Za 21 let (do 31. 12. 2021) fungování projektu FOD KLOKÁNEK pomohla naše  zařízení 10 571 dětem, z toho 2 305 bylo mladších tří let. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VZNIKU PROJEKTU A JEHO NAPLNĚNÍ KAŽDODENNÍ PÉČÍ JIŽ O VÍCE JAK DESET TISÍC DĚTÍ.

K 31. 12. 2021 bylo v provozu nadále 15 zařízení Klokánek s max. 268 místy.




Zařízení FOD Klokánek poskytuje přechodný a okamžitý domov dětem, které byly týrané, zanedbávané nebo jinak ohrožené.
Útočiště v něm naleznou děti ve věku od několika dnů po dosažení dospělosti. Pomoc poskytuje nepřetržitě – v kteroukoliv denní i noční hodinu, o pomoc může požádat i samo dítě. Sourozenecká skupina, jakkoliv početná a věkově různorodá, zůstává vždy pohromadě. Jejich vzájemné pouto je často to jediné, co jim zůstalo. Způsob péče o děti se co nejvíce přibližuje rodinnému způsobu života. Děti bydlí s tetou/strýcem v samostatných bytech, kde se společně starají o domácnost, vaří, uklízejí, hrají si a připravují se do školy, vše jako v rodině. O víkendech podnikají výlety, chodí na koupaliště i do kina, o prázdninách jezdí na tábory. V každém bytě se o 3-4 děti starají dvě tety nebo strýc, kteří se u dětí střídají v týdenním intervalu. Další podpůrnou péči zajišťují psycholožka, sociální pracovnice a další odborníci. Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, spolupracuje FOD s úřady, aby děti mohly jít do rodiny náhradní, v krajním případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

 

V roce 2021 jsme zajistili potřebnou péči 907 dětem, z toho nově přijato bylo 706 dětí, z nichž 160 bylo mladších tří let. Více než 50% dětí je v Klokánku maximálně 3 měsíce. V zájmu dítěte se snažíme jeho situaci rychle řešit, aby pobývalo mimo rodinu co nejkratší dobu.








Dítě při přijetí může mít několik důvodů svěření, některé jsou primární, ale další mohou být zjištěny až později, při jeho pobytu v zařízení.



Hlavním cílem roku 2021 v naší činnosti byl také podíl na tvorbě a přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Od 1. 1. 2022 tato novela vstoupila v platnost. Navýšení státního příspěvku je z dosavadních 22 800 Kč na částku 36 000 Kč na přítomné dítě za měsíc pobytu. Mohlo by se zdát, že je to obrovská částka, ale tato musí pokrýt např. mzdové náklady na pečující osoby, jejichž skladbu a počty stanovuje přímo zákon, dále i ostatní provozní náklady všestranné potřebné péče o umístěné děti. Do provozních výdajů se začíná promítat výrazný nárůst cen energií a tím i nárůst cen dalších výrobků a služeb. Bohužel valorizace státního příspěvku dle tohoto zákona není ani po novele možná. Přesto novela určitou úlevu v hospodaření ZDVOP přinesla, ale samozřejmě má nadále i velké nedostatky. Kdyby ovšem nedošlo k jejímu schválení pro Fond ohrožených dětí a jeho Klokánky by to již bylo zcela likvidační. Čekali jsme na tyto změny dlouho a veškerý majetek, který to umožňoval, jsme prodali s cílem vytvoření nezbytné rezervy. V roce 2022 by nebylo co prodat a tedy bychom neměli zdroje na vykrytí rozdílu mezi nezbytnými náklady provozu a následným dofinancováním ze strany MPSV na konci roku 2022.

Proto i nadále jsme vděčni za podporu veřejnosti, bez výtěžku naší veřejné sbírky a poskytnutých sponzorských darů by péče o děti v Klokánkách nebyla zvládnutelná. DĚKUJEME.

Od března 2021 je v provozu nový E-shop FOD přinášející širokou nabídku produktů našeho projektu KLOKART a také produktů čerpajících z velkého množství úžasných dětských obrázků zaslaných z řady mateřských, základních, speciálních škol, školních družin a zájmových zařízení dětí na podporu projektu KLOKÁNEK. Do konce roku 2021 jsme vyřídili k oboustranné spokojenosti celkem 1 493 objednávek. Nabídku na našem E-shopu za velkého přispění dobrovolnické práce kolegyň v projektu KLOKART průběžně aktualizujeme a díky novým produktům přinášejícím motivy vytvořené např. Andreou Růžičkovou, Kateřinou Kairou  Hrachovcovou, Evou Samkovou, Lukášem Hejlíkem nebo kolekce Návrat do budoucnosti – Hodinky pomáhají, má charitativní E-shop FOD stále co nabídnout.

Vedení FOD nadále využívalo služby Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách a přípravu důležitých dokumentů, za které mnohokrát děkujeme.

 

Složení volených orgánů v roce 2021

 

K O N T R O L N Í  K O M I S E:

Renata K a l c o v s k á, Ing. Zdeňka P á t k o v á, Mgr. Jiří S e d l á č e k,

Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD, Mgr. Ivana V a l k u s o v á

 

P Ř E D S E D N I C T V O:

Hanka K u p k o v á – předsedkyně FOD, Magdaléna S v o b o d o v á,

PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á

 

Zpráva o hospodaření – PŘÍJMY a VÝDAJE za rok 2021

Vzhledem k probíhajícímu uzavírání hospodaření za rok 2021 a auditu hospodaření FOD byla Zpráva o hospodaření přednesena s pouze předběžnými údaji a bez konečného hospodářského výsledku, který bude projednán a schválen na Členském shromáždění v roce 2023. Předsednictvu FOD je uloženo zveřejnit na webových stránkách FOD znění zprávy Auditora za rok 2021  - nejpozději do 30. 6. 2022.

DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům, kteří nám pomáhali a nadále pomáhají. Průběh letní i zimní sbírky FOD v roce 2021 ukázal, že v naší společnosti je stále dostatek firem, společností, podnikatelů i jednotlivců a rodin v široké veřejnosti, kterým nejsou osudy ohrožených dětí lhostejné. Velice si vážíme dlouhodobé podpory veřejnosti na portálu DARUJME.CZ, v rámci projektu POZDRAV OD JEŽÍŠKA, opakované podpory Nadačního fondu prezidenta republiky ing. Miloše Zemana, podpory projektu KLOKTEX a pomoci cestou dlouhodobých pravidelných darů jak firem, tak jednotlivců a taktéž stálé pomoci pana Ing. Jiřího Suchánka. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší letní i zimní sbírky v roce 2021. Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 Kč výše je uveden na www.fod.cz.                  

DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti a to navzdory obtížným podmínkám „doby covidové“.

 

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1

IČ: 00499277, tel.: 224 236 655, email: fod@fod_cz, www.fod.cz

registrace: spolkový rejstřík Městského soudu Praha, oddíl L – vložka 180

za správnost zodpovídá: Hanka Kupková, předsedkyně FOD

PŘÍJMY FOD v roce 2021
státní příspěvek na děti v Klokánkách   48 043 400
čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD  24 969 265
účelové dotace 25 308 225
dary (sponzorství,propagace, osvěta,KlokArt) mimo sbírku 18 202 699
příjmy z vlastní činnosti. ( reklama, pronájem a nájmy, přídavky a výživné,ostatní příjmy) 3 634 196
odkazy (dědictví)  1 308 086
splátky bezúročných půjček ( poskytnutých rodinám v předchozích obdobích ) 130 600
členské příspěvky  89 955
příjmy z prodeje HIM, DHIM 17 630 000
CELKEM                        139 316 426



VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2021
projekt Klokánek 110 414 626
propagace a osvěta, KlokArt, vzdělávání 7 908 825
splátky bankovních úvěrů, závazků a půjček, změny zůstatků účtů 15 842 420
úhrada mezd, SP, ZP a daně ze záv. činnosti min.období 5 150 555
CELKEM 139 316 426