Zpráva o činnosti za rok 2022

Výroční zpráva FOD za rok 2022 byla projednána a schválena na na XXXI. členském shromáždění Fondu ohrožených dětí dne 24. 6. 2023  v prostorách Klokánku Hostivice 

V průběhu roku 2022 jsme byli průběžně v kontaktu se všemi evidovanými členy za účelem jejich informovanosti a účasti na aktivitách FOD. K 31. 12. 2022 měl náš spolek celkem 157 členů.

Za 22 let (do 31. 12. 2022) fungování projektu FOD KLOKÁNEK pomohla naše zařízení 11 292 dětem, z toho 2 471 bylo mladších tří let. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VZNIKU PROJEKTU A JEHO NAPLNĚNÍ KAŽDODENNÍ PÉČÍ JIŽ O VÍCE JAK JEDENÁCT TISÍC DĚTÍ.

K 31. 12. 2022 bylo v provozu nadále 15 zařízení Klokánek s max. 268 místy.
Zařízení FOD Klokánek poskytuje přechodný a okamžitý domov dětem, které byly týrané, zanedbávané nebo jinak ohrožené. Útočiště v něm naleznou děti ve věku od několika dnů po dosažení dospělosti. Pomoc poskytuje nepřetržitě – v kteroukoliv denní i noční hodinu, o pomoc může požádat i samo dítě. Sourozenecká skupina, jakkoliv početná a věkově různorodá, zůstává vždy pohromadě. Jejich vzájemné pouto je často to jediné, co jim zůstalo. Způsob péče o děti se co nejvíce přibližuje rodinnému způsobu života. Děti bydlí s tetou/strýcem v samostatných bytech, kde se společně starají o domácnost, vaří, uklízejí, hrají si a připravují se do školy, vše jako v rodině. O víkendech podnikají výlety, chodí na koupaliště i do kina, o prázdninách jezdí na tábory. V každém bytě se o 3-4 děti starají dvě tety nebo strýc, kteří se u dětí střídají v týdenním intervalu. Další podpůrnou péči zajišťují odborníci – pediatr, psycholog, sociální pracovníci. Pokud se děti nemohou vrátit zpět do původní nebo širší rodiny, spolupracuje FOD s úřady, aby děti mohly jít do rodiny náhradní, v krajním případně do zařízení poskytující dlouhodobou péči.

V roce 2022 jsme zajistili potřebnou péči 899 dětem, z toho nově přijato bylo 725 dětí, z nichž 166 bylo mladších tří let. Více než 50% dětí je v Klokánku maximálně 3 měsíce. V zájmu dítěte se snažíme jeho situaci rychle řešit, aby pobývalo mimo rodinu co nejkratší dobu.


Na přelomu roku 2021 / 2022 byl dokončen prodej objektu v Janovicích nad Úhlavou za podmínky setrvání zařízení Klokánek v dosavadních prostorách v nájmu. Získané finanční prostředky představovaly vytvoření finanční rezervy pro pokrytí nákladů na provoz prvních měsíců v kalendářním roce, poznamenaných každoročně opožděnou výplatou státního příspěvku na děti za měsíce prosinec, leden, únor běžného roku.

Od počátku loňského roku, stejně tak jako široká veřejnost, i v našich Klokánkách jsme stále více pociťovali zvyšující se ceny potravin, energií a dalšího zboží. Státní příspěvek na naše „klokáňata“ bohužel ze zákona není automaticky valorizován a zákonem daná možnost zvýšení byla v září 2022 využita pouze u ostatních služeb péče o ohrožené děti. Valorizace příspěvku státu pro zařízení typu Klokánek nastala až v lednu 2023 a to ve výši pouhých nedostačujících 10%. Celostátní čísla mluví jasně – zvýšení cen zboží úhrnem v roce 2022 o 16,8%, služeb o 12,3%, nájmy nám byly navýšeny o 15%, zálohy na energie o 100%, podstatný byl i meziroční růst zaručených mezd pečujících osob.

Přijetí a setrvání dětí v bezpečné klokaní kapse a všestrannou péči našich empatických tet astrýců a práci odborníků tak nadále zajišťujeme jen díky pomoci veřejnosti. Proto je pro nás tato pomoc důležitá a nezbytná, opakovaná a pravidelná podpora prostřednictvím např. platformy DARUJME.CZ, Dárcovských SMS, podpora projektu KLOK.TEX, POZDRAV OD JEŽÍŠKA, podpora měst a obcí, a dalších aktivit v průběhu celého roku má pro nás velký význam. UPŘÍMNĚ VÁM VŠEM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU, FINANČNÍ I MATERIÁLNÍ DARY !

Od března 2021 je v provozu E-shop FOD přinášející i v roce 2022 širokou nabídku produktů našeho projektu KLOKART a také produktů čerpajících z velkého množství úžasných dětských obrázků zaslaných z řady mateřských, základních, speciálních škol, školních družin a zájmových zařízení dětí na podporu projektu KLOKÁNEK. V průběhu roku 2022 jsme vyřídili k oboustranné spokojenosti celkem dva a půl tisíce objednávek. Nabídku na našem E-shopu za velkého přispění dobrovolnické práce kolegyň v projektu KLOKART průběžně aktualizujeme a zájmu našich zákazníků se stále těší motiv sester Geislerových, Andrey Růžičkové, Kateřiny Kairy Hrachovcové, Rudy Havlíka i dalších osobností. Díky novým produktům přinášejícím motiv vytvořený např. Aničkou Slováčkovou, kolekci od Dvou tátů, kde oblíbený motiv Moje nervy měl rekordní úspěch, díky nabídce rostoucích tužek, magnetek s dětskými kresbami, hrnečků s motivem projektu Klokánek, má charitativní E-shop FOD stále co nabídnout.

Vedení FOD nadále využívalo služby Advokátní kanceláře Kestlová, Rotterová & Mádr na bezplatné právní zastoupení ve všech důležitých otázkách a přípravu důležitých  dokumentů, za které mnohokrát děkujeme.


 

Složení volených orgánů v roce 2022

K O N T R O L N Í K O M I S E:

Marcela B u b l o v á, Ing. Zdeňka P á t k o v á, Mgr. Jiří S e d l á č e k,
Ing. Eva Tamara T a l o m i PhD, Mgr. Ivana V a l k u s o v á
(v roce 2022 byla po odstoupení Ing. Zdeňky Pátkové a Mgr. Jiřího Sedláčka kooptována za členku Kontrolní komise Ing. Karina Sobotková, DiS.)

P Ř E D S E D N I C T V O:
Hanka K u p k o v á – předsedkyně FOD, Magdaléna S v o b o d o v á,
PhDr. Zdeňka T e s a ř o v á
DĚKUJEME všem sponzorům a podporovatelům,
kteří nám pomáhali a nadále pomáhají. Průběh letní i zimní sbírky FOD v roce 2022 ukázal, že v naší společnosti je stále dostatek firem, společností, podnikatelů i jednotlivců a rodin v široké veřejnosti, kterým nejsou osudy ohrožených dětí lhostejné. Velice si vážíme dlouhodobé podpory veřejnosti na portálu DARUJME.CZ, v rámci projektu POZDRAV OD JEŽÍŠKA, opakované podpory Nadačního fondu prezidenta republiky ing. Miloše Zemana, podpory projektu KLOKTEX a pomoci cestou dlouhodobých pravidelných darů jak firem, tak jednotlivců a taktéž stálé pomoci pana Ing. Jiřího Suchánka. Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do naší letní i zimní sbírky v roce 2022. Soupis finančních i věcných darů od hodnoty 5 000 Kč výše je uveden na www.fod.cz.

DĚKUJEME všem našim obětavým pracovníkům, kteří setrvali na svých místech při péči o potřebné děti a to navzdory často osobním obtížným podmínkám, které ovlivňuje inflace.

 
V letech 1990 až 2022 Fond ohrožených dětí:

• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,

• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, týkající se v té době aktivních 22 poboček, Mediačního centra, Centra rodinné péče, některé pobočky – jejich zaměstnance i klienty – převzali jiní poskytovatelé stejných služeb v místě, na dvou pobočkách zaměstnanci založili vlastní spolek, aby mohli v činnosti pokračovat,

v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů, od dubna 2016 byla Fondu ohrožených dětí pro porušení podmínky „bezdlužnosti“ odebrána registrace poskytovaných sociálních služeb, podařilo se zajistit pokračování 3 azylových domů pod novým poskytovatelem služby, ukončen bez náhrady byl pouze provoz azylového domu v Košťanech (8 míst) a v Jeníčkově Lhotě (10 míst),

Klokánek – zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc (projekt je realizován od roku 2000) již pomohl celkem 11 292 dětem, z toho 2 471 bylo mladších tří let,

6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).