Zpravodaj 1/2010

Zpravodaj Fondu ohrožených dětí číslo 1/2010
Obsah

Anonymní dvojčátka a boj o rodinu
Klokánek není úschovna
Pro úřady zákon neplatí?
Týrání překazil učitel
„Je to tam hnusný a bijou mě“
Samé modřiny – o týrání nejde
Hledáme nové rodiče
Ústav nade vše?
Pro dobrotu na žebrotu?
42 Dětí „NIKOHO” už je „NěKOHO”!
20 let Fondu ohrožených dětí
20 let FOD v číslech
Statistika Klokánků za rok 2009
Vzácná návštěva
Noc módy a ples v Chomutově

„Kam mám jít“
Sedm milionů z lékáren!
Pět aut od A-B help
Koncert v Hejnicích
Složenka
Největší finanční dary přijaté od 1. 10. 2009 do 15. 4. 2010
Největší věcné dary přijaté OD 1. 10. 2009 DO 15. 4. 2010
Dotace a Granty
Odkazy pro ohrožené děti
Příjmy FOD v roce 2009
Výdaje FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2009
Pozvánka na XVIII. členské shromáždění FOD
Odešlete dárcovskou SMS
Informace  o vydavateli
Ke stažení v pdf
 
 

Vážení a milí členové a příznivci FOD, co nejsrdečněji Vás pozdravujeme a děkujeme Vám mnohokrát za Vaši hmotnou i morální podporu, díky které již dvacet let můžeme společně pomáhat ohroženým dětem. I po dvaceti letech je to stále boj o přežití – státní příspěvky a dotace pokrývají jen necelé tři čtvrtiny nákladů na provoz Klokánků a ve srovnání s ústavní výchovou dosahuje státní příspěvek na Klokánky sotva šedesáti procent. Také Vás chceme potěšit zprávou, že čistý výtěžek posledního (vánočního) kola naší celonárodní sbírky dosáhl sedmnácti a půl milionu korun. Omlouváme se, že opět nebylo v našich silách vydat členský zpravodaj č. 2/09, proto alespoň přikládáme zkrácenou verzi určenou pro sbírku. Vážení a milí členové, ještě jednou Vám za všechnu Vaši pomoc a podporu moc a moc děkujeme a věříme, že společně pomůžeme ještě mnoha dalším dětem, které nás potřebují! 

Anonymní dvojčátka a boj o rodinu

Počátkem února letošního roku nás nejprve e-mailem a druhý den navečer telefonicky zkontaktovala paní, která uvedla, že den předtím tajně porodila krásná a zdravá dvojčátka, ale z vážných rodinných a sociálních důvodů si je nemůže ponechat a narození dětí musí utajit. S pláčem říkala, že je kojí, stále se na ně dívá a laská se s nimi, ale nemůže se o ně postarat.2010_11.jpg Prosila, abychom si pro ně přijeli až druhý den, chce jim ještě koupit nové kombinézky. Matka souhlasila s medializací včetně televizní reportáže a s uveřejněním fotografie dětí. Jak to bylo dál, můžete zjistit z následující e- ailové korespondence mezi příslušným krajským úřadem a FOD (oslovení vynecháváme):
2. 2. 2010: „... dovoluji si Vám sdělit následující informaci: Dnešního dne (2. 2. 2010) kolem 19.10 hod. převzali pracovníci Fondu ohrožených dětí od matky, která si přála zůstat v anonymitě, novorozená dvojčátka. Obě miminka jsme kolem 19.30 hod. předali na novorozenecké oddělení FN Bulovka v Praze 8. Primář byl mile překvapen perfektním ošetřením dětí. Jedná se o zdravá a krásná miminka s porodní váhou 3,09 kg a 2,55 kg. Matka si přeje, aby dvojčátka byla přímo z porodnice předána do péče budoucích osvojitelů. Rozhodně nechce, aby děti byly umístěny do kojeneckého ústavu, v krajním případě připouští Klokánek. Její dopis v tomto smyslu s anamnézou, kterou na naši žádost uvedla, jsme zanechali v porodnici. Za FOD Marie Vodičková“
3. 2. 2010: „… děkujeme za informace a fotografie. Prosíme o laskavé podání bližších údajů o dětech, matce a rodinné anamnéze. Z OSPOD P8 jsme obdrželi faxem kopii vyjádření matky, ovšem bez uvedení jména a jakýchkoliv dalších dat. Pokud nebudeme mít tyto informace k dispozici, budeme postupovat jako v případě nalezenců a předáme je předběžným opatřením do DC Krč. Děkujeme.“
3. 2. 2010: „… to by se asi veřejnosti moc nelíbilo. Zákon dává jednoznačně a výslovně přednost rodinné péči před péčí ústavní, takže miminka předběžným opatřením nejen mohou, ale musí být svěřena přímo do prověřené rodiny (viz § 46 odst. 2 zákona o rodině). Zákon nikde neuvádí, že nalezenců se to netýká, a předpokládám tedy, že zákon bude i v tomto případě dodržen. Pokud žádnou vhodnou prověřenou rodinu pro zdravá a krásná anonymní dvojčátka nemáte, můžeme Vám jich dokonce několik doporučit. Je samozřejmé, že když si matka přála zůstat v anonymitě, že Vám žádné její osobní údaje předat nemůžeme. Dodávám, že ve svém vyjádření, o němž se zmiňujete, si matka výslovně přeje náhradní rodinu, příp. Klokánek, ale rozhodně ne kojenecký ústav. Považovala bych za slušné jí v tom vyhovět. S pozdravem Marie Vodičková“
3. 2. 2010: „... tímto reaguji na níže uvedené informace, které mi byly zaslány. S kolegyní Bc. B. V. jsme věc následně konzultovali a chci Vás ujistit, že požadovaná bližší data ve vztahu k dětem nemají směřovat k svévolné identifikaci matky, ale k zajištění co nejdřívějšího procesu vstupu dětí do nové náhradní rodiny, včetně zdravotní péče o děti. Pochopitelně v neposlední řadě nelze pominout základní práva  nezl. dětí, což by se skutečně nemuselo veřejnosti líbit. Z nastíněného  vývoje mi vyplývá, že nad těmito otázkami je mnoho otazníků a k újmě na základních právech u dětí může dojít. Pokud jsou Vám známy údaje o dětech a rodičích, které by napomohly identifikovat jejich zdravotní stav v návaznosti na náhradní rodinnou péči, a nebudou poskytnuty, budeme pokládat toto jednání v rozporu se zájmy nezl. dětí. Podání žádaných dat napomůže urychlit umístit děti do náhradní rodiny. Vhodné žadatele již máme. Bez bližších informací o dětech je nutné postupovat v tzv. režimu dětí bez identifikace. Právní síla dokladu vystihující vůli matky je minimálně rozporná. V zájmu nezl. dětí prosím o zaslání odpovědi v době nejblíže možné. L. B.“
3. 2. 2010: „… k Vašemu dnešnímu e-mailu sděluji: Matka nám děti předala pod podmínkou zachování anonymity, na ulici. Přece jsme po ní nemohli požadovat občanský průkaz? Matka na naši žádost při telefonickém kontaktu sepsala i anamnézu dětí, přičemž jak patrno z jejího rukopisu i z toho, jak pečlivě se o děti postarala a jakým  dojmem působila, jedná se o ženu inteligentní a kultivovanou. Lze tedy podle našeho přesvědčení věřit jejímu sdělení, že v anamnéze nejsou  drogy ani alkohol. Dle vyjádření nemocnice jsou děti zcela  zdravé. Jen tíživá finanční situace (exekuce na plat za dluhy, které nadělal manžel, malý byt, další děti) donutila matku k tomuto rozhodnutí, a my nejsme oprávněni zneužít její důvěry a prozradit cokoli, co by mohlo vést k její identifikaci. Pokud jde o osobní data, ta opravdu nemáme. K újmě na základních právech dětí by mohlo dojít tehdy, pokud by namísto svěření do péče prověřené náhradní rodiny byly umístěny do kojeneckého ústavu. MPSV loni zveřejnilo nové zásady péče o ohrožené děti, kdy je kladen důraz na rodinnou péči, nikoli ústavní. Totéž vyplývá i z Úmluvy o právech dítěte. Možná i tento případ prokáže, zda nové přístupy nezůstanou jen na papíře. Skutečnost, že se jedná o děti bez identity, na zákonné úpravě o přednosti rodinné péče před ústavní nemůže nic změnit. Ustanovení § 46 odst. 2 zákona o rodině platí pro všechny děti. S pozdravem Marie Vodičková“
Dvojčátka byla nakonec (po výměně několika dalších e-mailů a na doporučení MPSV, na které jsme se rovněž obraceli), předána v šestnácti dnech přímo z nemocnice do péče prověřených žadatelů, vybraných krajským úřadem. Jednalo se již o šesté a sedmé miminko, které nám matky a v jednom případě otec anonymně předali – většinou s využitím naší krizové linky 776 833 333. V těchto případech, jakož i při využití babyboxu, policie po matkách nepátrá – nejedná se totiž o žádný trestný čin.

zpět

Klokánek není úschovna

Dne 2. 4. 2010 se na Klokánek obrátila Městská část Praha 8 se žádostí o přijetí třítýdenní holčičky, ale pouze přes noc. Matka, závislá na drogách, ji ponechala na zdravotním středisku s tím, že už se o ni nechce a ani nemůže starat a úřad bude podávat návrh na umístění do kojeneckého ústavu. Na náš dotaz, proč ji tam tedy neodvezli přímo, nám bylo sděleno, že kojenecký ústav bere děti jen na základě soudního rozhodnutí. Úřad jsme informovali, že v Klokánku je volné místo, a doporučovali jsme, aby navrhl umístění miminka do Klokánku. Přesto byl podán návrh na kojenecký ústav. Ještě téhož dne jsme se proto faxem obrátili na soud s doporučením, aby holčičku ponechal v Klokánku. Obvodní soud pro Prahu 8 našemu podnětu vyhověl.

zpět

Pro úřady zákon neplatí?

Desetiletá Kristýnka, sedmiletá Sandra a čtyřletá Adriana byly  do Klokánku poprvé umístěny na žádost rodičů 10. 11. 2009, rodiče uváděli, že s nimi nemají kde bydlet. Počátkem února rodiče získali ubytování v azylovém domě a děti si vyzvedli. Po týdnu jim byl pobyt ukončen a děti, ač byly zvyklé na Klokánek, umístily úřady do diagnostického ústavu. Po měsíci jim byl pobyt ukončen, a rodiče bezdomovci nám je ještě ten den předali. Děti byly zjevně rády, že se vrací do známých míst a do stejné školy. Ale ačkoli zákon o rodině v § 46 odst. 2 říká, že rodinná péče v zařízení jako je Klokánek má přednost před ústavní výchovou, nařídily úřady ústavní výchovu a děti mají být v nejbližší době předány opět do diagnostického ústavu. Dne 7. 4. 2010 jsme se proto e-mailem obrátili na ministerstvo práce a sociálních věcí. Z odpovědi MPSV (Mgr. Hovorky) z téhož dne vyjímáme:
„Hovořil jsem v této záležitosti s vedoucí oddělení péče o děti Úřadu MČ Praha 4 paní Wagnerovou. Sdělila, že ve vztahu k dětem již bylo soudem nařízeno předběžné opatření o jejich umístění do ústavního zařízení, které zatím není vykonatelné. Jakmile však bude oznámeno všem účastníkům, měl by být proveden jeho výkon umístěním dětí do diagnostického ústavu. S diagnostickým ústavem je pak předjednáno, že děti budou svěřeny do péče Dětského domova Horní Počernice. Předběžné  opatření bylo soudem nařízeno na návrh Úřadu MČ Praha 4 poté, kdy soudem nebylo v březnu prodlouženo trvání předchozího předběžného opatření podle § 76a občanského soudního řádu… Je opravdu nešťastné, že děti již několikrát musely měnit různá zařízení, ať už Klokánek, azylový dům nebo diagnostický ústav, a je nepochybně v jejich zájmu, aby takovým změnám byly vystaveny v co možná nejmenší míře... Pokud je Klokánek přesvědčen o tom, že je pro děti vhodnější, aby nadále zůstaly v péči Klokánku s ohledem na jejich dobrou adaptaci na tamní prostředí, docházku do místní školy apod., je nezbytné, aby s těmito argumenty seznámil přímo Úřad MČ Praha 4. S ohledem na věk nejstarší Kristýny by mělo být zajištěno také její vyjádření k této otázce.
V případě, že s místně příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí nenajdete společnou řeč a budete zastávat odlišné stanovisko, může dát přímo Klokánek anebo Fond ohrožených dětí jako organizace podnět k soudu na změnu vydaného předběžného opatření a nařízení nového předběžného opatření, na jehož základě by děti setrvaly v péči Klokánku.“
Zařídili jsme se podle této rady a podnět spolu s dopisem Kristýnky, že „chce zůstat v Klokánku, protože se jí tu líbí, má tu kamarády a vaří tu dobrá jídla“ jsme zaslali obvodnímu soudu pro Prahu 4. Z odpovědi soudkyně JUDr. Jany Hronové vyjímáme: „K Vašemu podnětu ze dne 8. 4. 2010 sděluji, že soud nebude navrhované řízení zahajovat, navrhovatel – ÚMČ nepovažuje Váš podnět za odůvodněný a pro nezletilé je již vyjednán pobyt v dětském domově.“ Podaří se děti uchránit před dalším přesunem?

 zpět

Týrání překazil učitel

Nad krutým osudem jedenáctileté dívenky z Klokánku se až tají dech. V útlém dětství jí zemřela maminka a otec se k ní pak choval jako k dospělé ženě. Za pohlavní zneužívání byl odsouzen na čtyři roky nepodmíněně a byl zbaven rodičovské zodpovědnosti. O tehdy osmiletou holčičku projevili zájem příbuzní, kterým byla svěřena do pěstounské péče. Ale ani tady na ni žádné štěstí nečekalo. V květnu 2009 si její třídní učitel povšiml, že má po sobě modřiny a na tváři otisk dlaně. Své podezření z týrání a špatné péče ze strany pěstounů ihned oznámil na Městském úřadě v Kroměříži. A pak už vzaly věci rychlý spád. Dívka se při pohovoru se sociální pracovnicí svěřila, že už se ke své tetě a strýcovi vrátit nechce, má z nich strach, nadávají jí a bijí ji vařečkou a metlou, jednou ji teta zbila tak, že jí tekla krev z nosu a nemohla popadnout dech. Tato situace trvá asi dva roky, bála se o tom mluvit. Téhož dne soud vydal předběžné opatření, kterým dívku svěřil do Klokánku a pěstounům zakázal styk s ní, později k nám byla dívenka svěřena i rozsudkem. Proti pěstounům bylo zahájeno trestní stíhání. Dívka se projevuje jako hodné a milé děvče, ochotné pomoci druhým. Ráda své „klokaní“ tetě pomáhá s péčí o malého chlapce. Věříme, že i na ni někde konečně čekají dobří náhradní rodiče.

zpět

„Je to tam hnusný a bijou mě“

V roce 2008 informovala média o mimořádně brutálním týrání pětileté holčičky ze strany matky a babičky. Dívenku mučily hlady, žízní, bily ji kabelem, klackem, spát musela na podlaze, pít ze záchodové mísy. Při odebrání a umístění do diagnostického ústavu byla holčička na kost vyhublá, v pěti letech vážila méně než tříleté batole. Genitálie měla popálené od cigaret, rány jí hnisaly, ve vlasech měla jizvy, v obličeji čerstvé i starší modřiny. Na zubožené dítě upozornila úřady mateřská škola. Za léta trvající mučení dostaly obě ženy vcelku směšné tresty – matka 4,5 roku, babička o rok méně, ačkoli horní hranice sazby činila osm let. Trestní stíhání probíhalo nevazebně a co považujeme za zcela neuvěřitelné, že v péči obou žen byly ponechány dvě mladší děti – čtyřletý Pepíček a novorozený Tomášek. Obě děti z naprosto nevyhovujícího prostředí vysvobodil až nástup trestu obou žen. Dne 30. 1. 2009 byli oba chlapci svěřeni Okresním soudem v Mostě do Klokánku. Naši pracovníci asistovali přímo u zásahu eskorty a policie, která se do bytu dostala až balkonem. V bytě byl veliký nepořádek, obě děti byly velmi zanedbané, špinavé, čtrnáctiměsíční Tomášek měl výrazně snížený svalový tonus, nebyl schopen bez opory ani sedět, byl apatický a bledý. Děti se zprvu bály koupele, Pepíček nedůvěřivě zkoušel teplotu vody a říkal, že babička ho koupala ve vařící vodě. Postupně vyprávěl i o tom, jak byl bit a jak máma týrala Valinu, jak musela pít ze záchodu moč. Hlavní jeho starostí je, aby se nemusel vrátit k mámě, opakovaně sděluje, že „je to tam hnusný a bijou mě“. Sám si spočítal, že mu bude deset, až se máma vrátí, a znovu se chce ujistit, že k ní nepůjde. Obě děti začaly dělat velké pokroky, i Tomášek už se vývojově vyrovná vrstevníkům. Pepíček je bystrý, veselý a povídavý s občasnými záchvaty negativismu. Naše trestní oznámení za týrání a zanedbání péče policie uložila – neshledala podezření ze spáchání žádného trestného činu ani přestupku. Matka má nadále svá rodičovská práva. Doufáme, že úřady vyhoví přání Pepíčka a pro oba brášky co nejdřív najdou náhradní rodinu. Rovněž zbavení rodičovské zodpovědnosti by bylo zcela namístě.

zpět

Samé modřiny – o týrání nejde

Matka tří dcer, dvouleté Aničky a tříletých dvojčátek Drahušky a Veroniky se v srpnu 2009 dostavila na úřad a uvedla, že byla vystěhována z bytu pro neplacení nájmu. Předběžným opatřením Okresního soudu v Ústí nad Labem byly děti svěřeny do Klokánku. Byly hladové, špinavé, zapáchající a dvě z nich doslova samá modřina – po celém těle i v obličeji. Jen Verunka měla modřin výrazně méně. Matka uvedla, že si to děti udělaly navzájem. Zvláštní je, že u nás si žádná zranění nepůsobí a úlekové reakce se zmírnily. Poprvé je navštívila až po víc než půl roce od umístění, předtím jen telefonovala. Všechny děti byly extrémně výchovně a hygienicky zanedbané, zavšivené, vystrašené. Při prudších pohybech si kryly obličej a choulily se do klubíčka. Z počátku chtěly spát všechny v jedné postýlce, jinak by neusnuly. Všechny sestřičky začaly v Klokánku dělat zřetelné pokroky. Dvojčátka nastoupila do mateřské školy, kam se vždy těší. Trestní oznámení na týrání policie odložila – s odkazem na své šetření a zejména znalecký posudek. Nyní se zabývá případným zanedbáním péče. Matka na děti nepřispívá, její zájem je zjevně formální a nikoli opravdový, přesto její rodičovská zodpovědnost ani náhradní rodinná péče zatím řešeny nejsou. Snad to nebude setrvalý stav.

zpět

Hledáme nové rodiče

Na nové rodiče čeká v Klokánku tříměsíční Anička. Přestože byl u ní hned po narození diagnostikován Downův syndrom, prospívá výborně – po stránce tělesné je úplně zdravá a její psychomotorický vývoj je nadprůměrný, směje se a vokalizuje nad svůj skutečný věk. Je to krásné, klidné a spokojené miminko. Rodiče souhlasí s osvojením i s pěstounskou péčí.

 

Náhradní rodinu naléhavě hledáme i pro tříletého blonďáčka. Jeho psychomotorický vývoj je nerovnoměrný a výrazně opožděný, na čemž se může podílet i ústavní výchova od narození. Matka z důvodu své sociální zanedbanosti a lehké mentální retardace není schopná o syna pečovat.

 

Hodné rodiče hledáme také pro právně volného tříapůlletého Leonka z většinové populace, který má oboustrannou poruchu sluchu. Leonek je velmi milý, šikovný a bystrý chlapec. Jen jeho řeč je opožděná vlivem sluchového postižení a nedostatečně podnětného prostředí. Je zřejmé, že při dostatečném množství podnětů a individuální péči se jeho vývoj rychle nastartuje i tam, kde je poněkud opožděn. Dříve nenosil sluchadla, nyní je již používá.

 

Na nové rodiče dlouho čeká i milý čtyřletý chlapeček z většinové populace s lehce opožděným psychomotorickým  vývojem, virovou hepatitidou typu C bez známek aktivity onemocnění a s lehkou spastickou diparézou vyžadující rehabilitaci. Dočká se?

 

Náhradní rodinu hledáme i pro čtyřletého Štěpánka z většinové populace, který se narodil s těžkým genetickým onemocněním. Prognóza jeho vývoje je nejistá. Je sledován na endokrinologii, dostává růstový hormon, nosí brýle. Jeho psychomotorický vývoj je výrazněji opožděn. Chlapeček sám leze po čtyřech, vyleze na gauč, jí lžičkou. Od narození rehabilituje, nosí pleny. Štěpánek je milý, křehký chlapec, rád se mazlí. Bude vyžadovat soustavnou péči a léčbu. 

 

Náhradní rodinu potřebuje i čtyřletý modrooký blonďáček Ondřej, který trpí těžkou nedoslýchavostí kompenzovanou sluchadly. Ondra nosí brýle a má alergii na zvířecí chlupy. Vzhledem k postižení sluchu a ústavní deprivaci se chlapec vyvíjí nerovnoměrně, nižší úroveň je hlavně v oblasti řeči. V náhradní rodině by jistě udělal velký pokrok ve vývoji. Ondra je milý a šikovný kluk.

 

Blonďatému Marečkovi je pět let. Narodil se těžce nedonošený s pozitivním testem na drogy. Je to drobný chlapec, jeho mentální vývoj je výrazněji opožděný, pomalu však pokračuje ve všech oblastech. Mentálně je na úrovni mladšího až staršího batolete. Potřebuje stálou celodenní péči a dohled. Miluje náruč a úsměv dospělého. Je pravidelně rehabilitován a sledován u očního lékaře pro šilhavost. Chlapec je právně volný. Dočká se i on nových rodičů?

 

Šestiletá romská holčička Erika žije od narození v ústavu. Její psychomotorický vývoj je v pásmu lehkého podprůměru – při individuální péči je perspektiva výrazného zlepšení. Ráda si hraje, ochotně spolupracuje, velmi touží po kontaktu. Pozná i ona, co je to doma? 

 

Sedmiletá Dominika je právně volná holčička tmavší pleti s diagnózou LMR, vrácená z neúspěšné pěstounské péče. Přes prožitá traumata je to šikovné dítě s velmi pěkným společenským chováním.Potřebuje určitý řád a málo změn. Najde i ona citlivé, trpělivé a vnímavé rodiče, kteří ji nevrátí?

 

V dětském domově stále žije sedmiletý právně volný chlapec Ernest. Má perspektivu dobrého vývoje, pokud bude žít v rodině. Zatím je jeho vývoj nerovnoměrný. Je velmi společenský, rád se směje. Najdeme pro něj hodné rodiče?

 

Osmiletý Robin je právně volný blonďáček, lehce mentálně opožděný, velmi živý, s velkou potřebou pohybu. Rád jezdí na kole a miluje potápění. Touží být středem pozornosti. Občas mívá bronchitidy. Hledáme pro něj klidné rodiče s nepříliš vysokými nároky.

 

Osmiletý Milánek je poloromský chlapec se světlou pletí. Má operované obě dolní končetiny, ale přes rehabilitaci přetrvává vysoká spasticita. Milánek se postaví jen s pomocí chodítka, ale brzy se unaví, při chůzi zakopává, většinou jen leze. Je středně těžce mentálně retardovaný. V poslední době udělal velké pokroky v řeči (rozumí i odpoví). Hůře se adaptuje na změny. Je právně volný. Nestráví celý život v ústavu?

 

Už několik let marně hledáme rodinu pro tohoto  milého a pozitivně laděného romského devítiletého chlapce.  Jeho vývoj je rovnoměrný, ale opožděný, nejspíše vlivem ústavní deprivace. Pozná někdy i on, co je to „doma“?

 

I tento desetiletý blonďáček potřebuje podnětné rodinné prostředí. Je to usměvavý, spokojený, pozitivně laděný a hodný chlapec. Rodiče s pěstounskou péčí souhlasí, ale chtěli by ho občas navštěvovat. Pěstounská rodina by proto pokud možno měla být z Brna nebo okolí. Chlapec navštěvuje speciální školu na úrovni pomocné školy.

 

Desetiletý romský chlapec Milan byl opakovaně operován pro vrozenou srdeční vadu a vadu ledvin. Nyní je jeho zdravotní stav velmi dobrý, jsou nutné jen lékařské kontroly, je bez léků. Postupně vyrovnává i své vývojové opoždění, umí se dobře soustředit, nemá velké výchovné problémy. Najde se i pro něj rodina?

 

Jedenáctiletá Pavlínka z většinové populace je velmi vnímavá a snaživá holčička, spíše tichá, až stydlivá. V Klokánku ráda pomáhá při domácích pracích, navštěvuje kroužek kreslení, keramiky a rybaření, hraje na flétnu. Má schopnost estetického cítění a vnímání, touží po obdivu a uznání. Chtěla by mít takovou náhradní rodinu, která by jí umožnila kontakt s babičkou a matkou. Uvítáme i hostitelskou péči.

 

Tento jedenáctiletý chlapec bývá obvykle dobře naladěn, i když je občas svéhlavý a negativistický. Jeho vývoj je nerovnoměrně opožděn, dokáže se ale dobře koncentrovat. Rodiče souhlasí s pěstounskou péčí, o syna se nezajímají. Nejvhodnější by byla náhradní rodina s menším počtem dětí, ochotná umožnit kontakt s babičkou a tetou.

 

Pěstounskou rodinu hledáme pro dvanáctiletou romskou dívku Olgu, navštěvující základní praktickou školu s výborným prospěchem. Dochází na arteterapii a na street dance. Ráda jezdí na výlety, ráda maluje, jezdí na kolečkových bruslích, čte, zajímá se o internet. Olinka je milá, sdílná, připravená na přechod do pěstounské rodiny. V Klokánku s ní nejsou žádné výchovné problémy.

 

Jedenáctiletý Denis je právně volný romský chlapec světlejší pleti. Od narození žije v ústavu. Navštěvuje základní školu praktickou s výborným prospěchem, do školy chodí rád. Denis je citlivé dítě, které vyhledává jistotu známých osob, špatně snáší jejich střídání. Velmi ho baví prohlížet skupinovou kroniku s fotografiemi, rád vzpomíná na to, co s dětmi a tetami prožil. Má dobře zažité hygienické návyky. Se zájmem si prohlíží encyklopedie, zajímá se o vesmír a zvířata. Je pohybově nadaný, aktivně hraje kopanou. Od narození dodržuje celiatickou dietu, nemá s tím problém. Kromě celiakie netrpí žádným jiným onemocněním. FOD

 

Tento patnáctiletý romský chlapec je velmi hodný a výborně se učí. Má sice postižení sluchu, ale používá sluchadla, navíc výborně znakuje a odezírá. Je klidný, spokojený, spíše samotářský. V dětském domově nemá k sobě rovného, partnery jsou mu dospělí. Výchovně není problémový, je jen lehce opožděný vlivem sluchového postižení a ústavní výchovy od narození. Rodiče se o něj nezajímají. Pozná někdy, co je to doma?  

 

Patnáctiletý David z většinové populace je hodný chlapec silnější postavy. Navštěvuje osmý ročník ZŠ pro děti s lehkým mentálním postižením. Patří k nejlepším ve třídě. Při pracovní výchově je snaživý, ale méně šikovný. Je ochotný pomoci, rád si hraje s menšími dětmi, hůře navazuje kontakt se staršími dětmi. Chlapec plně respektuje autoritu, ale potřebuje individuální péči, touží po intenzivním kontaktu s dospělým. Je sledován na kardiologii. Je úplný sirotek, matka mu zemřela, otec není uveden. Možná by byla poručenská péče.

 

Pěstounskou rodinu hledáme i pro patnáctiletou Veroniku z většinové populace. Žije v Klokánku, nikdo z původní rodiny se o ni nezajímá. Veronika je inteligentní, usměvavá, příjemná a komunikativní dívka. Ráda samostatně vaří, velmi pěkně a s nadšením kreslí. Hezký vztah má i k malým dětem, o které ráda pečuje. Ráda by se vyučila cukrářkou nebo kadeřnicí. Vyjádřila přání „mít někoho“ alespoň na víkendy. Uvítáme proto i hostitelskou péči.

 

Novou rodinu hledáme pro šestnáctiletou rusovlásku Karlu z Klokánku. Pro středně těžkou mentální retardaci je vyučována dle programu pomocné školy, navštěvuje devátou třídu. Matka Karlu navštěvuje, ale dívka má kritický náhled na chování a jednání svých rodičů. Touží po nové rodině, kde by mohla vyrůstat v klidu a bezpečí.

 

Šestnáctiletá Sabina je dívka se světle hnědými vlasy a zelenýma očima. Je milá, přívětivá, ráda čte a cvičí, baví ji výtvarné činnosti, chodí na aerobik a sborový zpěv, ráda se parádí. Její chování je bezproblémové, v integrované škole má průměrný prospěch.

 

Náhradní rodinu hledáme také pro dvě romské sestřičky ve věku 3 a 8 let. Obě holčičky jsou zdravé, chodí na logopedii a v Klokánku dobře prospívají. Osmiletá Sofinka je hodně aktivní, společenské a komunikativní děvče. Má ráda hudbu, ráda tančí a navštěvuje keramiku. V praktické škole má samé jedničky. Tříletá Stázinka navštěvuje školku, kde ji často chválí. Stázku baví plavání, ráda pomáhá tetě. Její psychomotorický vývoj odpovídá věku. 

 

Osmiletý Jiřík a šestiletá Anetka jsou poloromští sourozenci. Jiřík je drobný, spíše pomalejší, nesoustředěný, infantilní, je v péči neurologa a logopeda. Anetka je černovlasá černooká holčička, velmi živá, hůře se soustředí. I ona potřebuje logopedickou péči. Najdeme pro ně hodné rodiče?

 

Pěstounskou rodinu hledáme také pro čtyři sourozence z většinové populace ve věku 12, 10, 9 a 7 let z Klokánku. Dvanáctiletý Standa je milý, usměvavý chlapec. Má dobré sociální návyky, je vstřícný, dobře vychází s vrstevníky i s dospělými. V ZŠ ho dobře hodnotí. Byla u něho diagnostikována epilepsie, ta je nyní kompenzována, za poslední dva roky se projevila pouze jednou. Desetiletá Veronika je aktivní, veselá a temperamentní dívka. Touží být středem pozornosti. Ráda pomáhá v domácnosti, je manuálně zručná a při práci vytrvalá. Pro hyperkinetické projevy byla medikována, nyní po značném zmírnění obtíží byly léky sníženy. Devítiletá Nikola je živá a veselá dívka. Vyhledává pohybovou aktivitu, je neposedná, energická, komunikativní. S dospělými dobře spolupracuje, s vrstevníky má dobré vztahy. Navštěvuje ZŠ, je vzdělávána podle programu pro žáky se zdravotním postižením (hyperkinetický syndrom, porucha pozornosti, neurotické potíže). Její stav se zlepšil, nyní je bez léků. Sedmiletý Tomáš nároky v ZŠ zvládá. Jeho intelektové předpoklady jsou dobré. Stejně jako sestry i on má diagnostikován hyperkinetický syndrom s poruchou pozornosti. Rodiče děti navštěvují, pro péči o ně ale dlouhodobě  emají podmínky. Nepředpokládáme, že by pěstounům do výchovy zasahovali. Náhradní rodiče by měli být zkušení a empatičtí.

 

Pěstounskou rodinu hledáme pro dva blonďaté kluky ve věku 9 a 8 let z Klokánku. Dědeček, který o ně předtím pečoval, by je v rodině rád občas navštěvoval. Devítiletý chlapec je vděčný za pozornost a má velký potenciál pro další rozvoj. Chodí do základní speciální školy praktické. Je zvídavý, rád kreslí, vystřihuje, rád hraje pexeso, rád pomáhá při vaření. Pohybově je velmi zdatný. Kamarádí se spíše s mladšími dětmi, někdy je lítostivý. Osmiletý chlapec má IQ v pásmu širší normy, pohybově je aktivní, temperamentní, výchovně dobře ovlivnitelný. Nejlepší motivací je povzbuzení a pochvala. Rád se mazlí, hraje si s autíčky, rád hraje fotbal, jezdí  na koloběžce. Začal chodit do ZŠ, ale není vyloučeno přeřazení do ZŠ speciální.

 

Láskyplné rodinné prostředí hledáme i pro šestiletého Tiborka z většinové populace a jeho polorodého brášku dvouletého poloromského Románka z Klokánku. Tiborek je velice milý a snaživý chlapec, velmi oblíbený u dětí i dospělých. Jeho školní vědomosti jsou nadprůměrné. Má rád autíčka, pohádky, rád maluje, rád chodí i na procházky a učí se něčemu novému. I Románek je velice roztomilý, stále dobře naladěný, šikovný a učenlivý chlapec. 

 

Náhradní rodinu hledáme také pro tři (polo)romské sourozence z Klokánku ve věku 4, 3 a 2 roky. Všechny děti jsou hodné, zdravé, bez výchovných problémů a bez známek citové deprivace. Rodiče se o ně vůbec nezajímají. Čtyřletý Davídek je šikovný, pozorný, kamarádský a zdvořilý chlapec, jeho psychomotorický vývoj je v normě, občas trpí enurézou. Tříletá Kristýnka je společenská a usměvavá holčička, na svůj věk velice šikovná a psychosomaticky vyspělá. Ráda se parádí a má stále dobrou náladu. Dvouletý poloromský Leošek je aktivní a mazlivé dítě, psychomotoricky v normě.

 

Náhradní rodinu hledáme pro tři právně volné romské sourozence ve věku 6, 4 a 3 roky z Klokánku. Šestiletý Mareček je zdravý, temperamentní a pozitivně laděný chlapec statné postavy. Nejvíce ho baví pohyb s dětmi venku nebo pohádky v televizi. Rozumově je v pásmu průměru. Čtyřletý Filípek je také temperamentní, veselý, pohybově zdatný a zdravý chlapec s mírně opožděným psychomotorickým vývojem. Tříletý Adámek je klidný, trpělivý, vytrvalý, učenlivý a vnímavý chlapeček. Najde se někdo, kdo jim nahradí rodiče? 

 

V Klokánku čekají na nové hodné rodiče dva zdraví a bezproblémoví sourozenci z většinové populace – desetiletá Sandra a čtyřletý Patrik. Děti byly vráceny z neúspěšné pěstounské péče. Velmi těžce a dlouho se s tím vyrovnávaly. Sandra je milá, jemná, tichá, citlivá, příjemná, spíše uzavřená dívka. Je úzkostnější povahy, umí být trpělivá, spíše potlačuje své pocity. Potřebuje povzbuzovat, často chválit, je třeba jí vytvořit klidné a harmonické zázemí. Těší se do pěstounské rodiny, velice touží po pozornosti a lásce dospělé osoby. Její intelektové schopnosti jsou v normě. Patrik je milý a hodný chlapec mírné povahy,  vývojově v normě. Rád pomáhá, ochotně uklízí.

 

Náhradní rodinu hledáme pro tři sourozence z většinové populace – dvanáctiletého Jana, šestiletou Andělku a čtyřletého Karla. Děti k sobě mají velkou citovou vazbu, Jan se doma staral o oba mladší sourozence. V důsledku velkého stresu měl psychosomatické problémy. Je bystrý a rozumný, ve škole dobře prospívá, velmi se snaží, ale pro své neradostné dětství bývá často smutný. Andělka je zdravá, bezproblémová a šikovná holčička, jen trochu roztěkaná. Kája je zdravý a učenlivý kluk, v dětském domově udělal velký pokrok.

 

Náhradní rodinu hledáme také pro šestiletá dvojčata z většinové populace – Dominiku a Kryštofa. Do vlastní rodiny se vrátit nemohou, ale oba rodiče a děda je navštěvují. Obě děti mívají časté bronchitidy, jinak jsou zdravé. Psychomotorický vývoj u obou je v pásmu průměru. U dětí se projevuje citová deprivace se střídáním pozitivních a negativních emocí.

 

Novou rodinu hledáme i pro dva sourozence z většinové populace – jedenáctiletého Petra a desetiletého Martina. O děti se nikdo z rodiny nezajímá. Péťa je bezkonfliktní chlapec, v kolektivu oblíbený, děti ho mají rády, někdy bývá uzavřený a samotářský. Navštěvuje praktickou ZŠ. Martin navštěvuje ZŠ s velmi dobrým prospěchem. K Petrovi má ochranitelský vztah, pomáhá i ostatním dětem.

 

Hostitelskou rodinu hledáme pro tři poloromské sourozence ve věku 12, 10 a 9 let z Klokánku. V původní rodině zažili častá zklamání, jsou proto občas nedůvěřiví. Za projevy náklonnosti a zájmu jsou velmi vděční. Dvanáctiletá Irenka je milá a přátelská, trvá jí ale delší dobu, než si na nové lidi zvykne a začne jim důvěřovat. Miluje hudbu, chodí na kurzy tance hip-hop. Desetiletý Daniel je temperamentní pohybově talentovaný kluk, ve sportu vyniká. Velmi mu chybí otec,terý by s ním sdílel sportovní aktivity. Intelektově je v pásmu lepšího průměru. Chodí do kurzů Taekwondo. Devítiletý Alexandr je velmi milý, komunikativní, temperamentní, zvídavý a srdečný, rovněž pohybově nadaný, intelektově v pásmu lepšího průměru.

 

Pěstounskou rodinu hledáme pro tři blonďaté bezproblémové sourozence z Klokánku. Dvanáctiletý Tomáš je nejvíc zklamaný ze situace ve své rodině. Stále myslí na to, jaké by to bylo v nové rodině. Navštěvuje ZŠ s průměrným prospěchem, rád chodí do knihovny, půjčuje si knihy a časopisy a před spaním sourozencům čte. Rád jezdí na kole a kolečkových bruslích, plave, baví ho filmy. K mladším sourozencům má ochranitelský vztah. Desetiletá Kristýnka je milá, klidná, pozitivně laděná dívka, s IQ v pásmu podprůměru, navštěvuje ZŠ speciální. Osmiletý Martínek je drobný, temperamentní, sportovně nadaný chlapec s IQ v pásmu širší normy. Všichni tři sourozenci k sobě mají velkou citovou vazbu. Najdou i oni hodné rodiče? 

 

Nové rodiče potřebují i dva právně volní sourozenci romského původu – jedenáctiletý David a čtrnáctiletá Monika. Oba k sobě mají velmi pěkný vztah a silnou citovou vazbu. David je nenápadný, klidný, neprůbojný a nekonfliktní chlapec. Při přijetí do DD byly jeho školní znalosti katastrofální, neznal ani některá písmenka. Po krátké době se ale zlepšil tak, že nyní je nejlepší ve třídě, zvláště v matematice. Je velmi společenský, baví ho sledování televize a hry na PC. Monika je zručná a temperamentní dívka, ráda vychovatelce pomáhá s mladšími dětmi a domácími pracemi, ráda kreslí a zpívá.

 

Na nové rodiče čekají v Klokánku i dva bezproblémoví romští sourozenci. Třináctiletý David je milý a hodný kluk, rád pomáhá  v domácnosti, je vděčný za pochvalu. Dochází do základní praktické školy, kde velmi dobře prospívá. Pětiletá Brenda je velmi milé a šikovné děvče, ráda pomáhá při práci dospělých. Udivuje svou šikovností a velmi dobrou slovní zásobou. Ráda navštěvuje školku, umí velké množství básniček a říkanek. 

      

zpět

Ústav nade vše?

Paní V. je pěstounkou od r. 2002 a má v péči dvě mentálně postižené děti – dvanáctiletého chlapce a osmiletou dívenku s Downovým syndromem. O obě děti vzorně s láskou pečuje a ony jsou u své náhradní mámy zjevně šťastné a spokojené. Paní V. je sice již v důchodovém věku (65 let), ale je zdravá, optimistická a plná energie. Proto se rozhodla přijmout ještě osmiletou mentálně  postiženou Šárku, pro kterou jsme čtyři roky neúspěšně hledali rodinu. Dívenka byla umístěna v Domově LILA pro postižené děti v Otnici. V květnu 2009 dovolily úřady Šárce týdenní návštěvu u paní V. Ale ačkoli se dívenka dobře zadaptovala, donutily úřady paní V. přes její i naše protesty dítě vrátit do domova. Paní V. se proto obrátila na Okresní soud v Ostravě. Ten ale s odkazem na zamítavé stanovisko krajského úřadu její návrh v říjnu 2009 zamítl. Pěstounka se s naší pomocí odvolala a naše psycholožka podala písemně i ústně před soudem kladné vyjádření k její péči. Odvolací soud paní V. v dubnu 2010 vyhověl. Paní V. si s naším doprovodem pro Šárinku hned nadšeně jela. Ale ouvej – dívku mezitím přemístili do jiného ústavu (přes namítané problémy s adaptací na změny). Tam ji odmítli vydat, neboť rozsudek dosud nebyl doručen všem tranám, i když se už proti němu nelze odvolat. Pochopí to někdo?

zpět

Pro dobrotu na žebrotu?

V dopise ze dne 22. 2. 2010 nám zoufalý (a nám z dřívějška známý obětavý pěstoun) pan P. napsal: „Moje manželka měla do pěstounské péče svěřeny dvě děti narozené v roce 1987 a 1986. O děti se řádně starala, až do svého onemocnění Alzheimerovou chorobou. O jejím zdravotním stavu jsem v roce 2001 informoval pracovnici pro NRP v České Lípě i pracovnici SSP ÚP v Mimoni. V roce 2002 byly obě děti svěřeny do mé pěstounské péče. I před tím byly peníze zasílány na mé konto, byl jsem ve víře, že mi náleží. Nyní Úřad práce po mé manželce požaduje částku 68 840 Kč, už je nařízena exekuce. Manželka ale není schopna tuto částku uhradit a není schopna ani žádného právního úkonu.“ Ověřili jsme si, že pěstoun skutečně žádné dávky nepobíral, stále byly zasílány k rukám jeho manželky. Pan P. by si mohl požádat o dávky zpětně, ale jen za tři měsíce. S žádostí o zrušení exekuce a nepožadování dávek jsme se obrátili na MPSV. Krátce nato nám pan P. radostně oznámil, že exekuce byla zrušena a ÚP už po nich nic nechce.  Sláva, zdravý rozum zvítězil!  

zpět

42 dětí „nikoho” už je „někoho”!

V roce 2009 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 30 dětí – 14 dívek a 16 chlapců ve stáří od 4 dnů do 17 let. Jednalo se o 2 novorozeňátka, 4 batolátka (dvě roční, jedno dvouleté a jedno tříleté), 4 předškoláčky (jeden čtyřletý a tři pětiletí), 18 školáků (čtyři šestiletí, dva osmiletí, tři devítiletí, čtyři desetiletí, dva jedenáctiletí, jeden dvanáctiletý a dva třináctiletí). Náhradní rodinu dále získal šestnáctiletý chlapec a sedmnáctiletá dívka. Kromě romského (6 dětí), poloromského (2 děti) a polovietnamského (1 dítě) etnika nebo vyššího věku bránil dalším dvěma dětem v nalezení náhradní rodiny jejich zdravotní stav (nejzávažněji postižena je osmiletá nechodící dívka na vozíčku s kvadruspasticitou a mnohočetným postižením CNS). Od počátku letošního roku do uzávěrky zpravodaje v dubnu 2010 získalo „přes FOD“ novou rodinu 12 dětí – dvouletá holčička, tříletý poloromský klučina, čtyřletá dívenka, pětiletá poloromská holčička, šestiletý chlapec, osmiletá těžce mentálně postižená dívka z ÚSP, dvanáctiletá dívka, sedmnáctiletá romská dívka a čtyři romští sourozenci ve věku pět, sedm, osm a patnáct let – dva mladší jsou kluci a dvě starší dívky. Sourozenci byli v jednom našem Klokánku pět let – od narození toho nejmladšího. Již jsme se obávali, že se pro ně náhradní rodina nenajde. Ale povedlo se! Zkušení pěstouni jsou s dětmi velmi spokojení a také děti jsou nadšené – určitě i z toho, že jejich nový táta je Rom. Hodně štěstí a hodně lásky!

zpět

20 let Fondu ohrožených dětí

1990
založení FOD (2. 4. 1990),
rada FOD přijala 9. 11. prohlášení o nutnosti novelizace zákona o rodině, trestního zákona a vzniku samostatného úřadu na ochranu dětí a mládeže,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 45 obtížně umístitelných dětí,
• uskutečnili jsme (22. a 23. 9.) víkend s náhradními rodinami, zájemci o NRP, čtrnácti právně volnými dětmi a odborníky v osadě Bílý kámen u Máchova jezera (170 účastníků, v besedě vystoupil prof. Zdeněk Matějček, pro osm dětí se podařilo nalézt náhradní rodinu),
• tak jako i v dalších letech jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství, dále jsme se věnovali osvětě a spolupracovali s médii,

1991
• vznikla první pobočka FOD ve Zlíně,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 73 obtížně umístitelných dětí,
• uskutečnili jsme letní dětské tábory pro děti z náhradních rodin a dětských domovů (86 dětí), společné týdenní poradensko-relaxační pobyty pěstounských rodin, obtížně umístitelných dětí z DD a zájemců o náhradní rodinnou péči (pro 8 dětí se tu podařilo nalézt náhradní rodinu) a ozdravné pobyty v Řecku u moře pro náhradní rodiny (97 dětí),
• poskytli jsme bezúročné půjčky dvěma velkým pěstounským rodinám v celkové výši 60 000 Kč,

1992
II. členské shromáždění konané 13. 6. přijalo Prohlášení adresované všem nejvyšším státním orgánům s naléhavou žádostí o řešení situace ohrožených dětí, zejména vytvoření jednotně řízené soustavy státních nebo veřejnoprávních orgánů, jejichž výlučnou náplní by byla ochrana sociálně ohrožených dětí, dále jsme požadovali novelizaci zákona o rodině ve vztahu k náhradní rodinné péči a uzákonění anonymních porodů jako prevenci vražd novorozenců,
• předložili jsme několik verzí novelizace zákona o rodině s cílem usnadnění a zrychlení adopcí a pěstounských péčí i trestního zákona za účelem zvýšení trestní sazby za týrání (činila šest měsíců až tři léta, tj. stejně jako u krádeže věci v hodnotě šesti tisíc korun) a  rozšíření oznamovací povinnosti i na týrání,
• vznikla nová (v pořadí druhá) pobočka FOD v Brně,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 34 obtížně umístitelných dětí,
• uskutečnili jsme letní dětské tábory pro děti z náhradních rodin (158 dětí) a sociálně problematických rodin (87 dětí), společné týdenní poradensko-relaxační pobyty pěstounských rodin, obtížně umístitelných dětí z DD a zájemců o náhradní rodinnou péči (547 dětí z NRP a 19 z DD), a ozdravné pobyty pro děti z NRP v Bulharsku (95 dětí) a v Jugoslávii (31 dětí),

1993
• začal spor o slovenské děti, vyrůstající v ústavech na území ČR. MPSV je zakázalo umisťovat do náhradních rodin a připravovalo jejich přemístění do slovenských ústavů. Proti tomu jsme důrazně protestovali i prostřednictvím médií s tím, že takový postup by byl nezákonný, protože jejich zemí původu byla Česká republika,
• poté, kdy jsme ve sněmovně podrobně informovali o případu utýrané Lucinky, se podařilo s účinností od 1. 1. 1994 prosadit novelu trestního zákona, která zvyšuje trestní sazbu za týrání ze tří na osm let a na týrání stanoví oznamovací povinnost,
• vyšlo první číslo Zpravodaje FOD (č. 1/93, vydáván 2x ročně, předtím byly pro členy vydávány 2x ročně Zprávy o činnosti),
• získali jsme první vlastní kancelář (na současné adrese pronájmem od města),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 20 obtížně umístitelných dětí (jednání ohledně dalších ztroskotala na jejich slovenském původu a nesouhlasu MPSV s jejich umístěním),
• poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám ve výši 182 000 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin (104 dětí) a z DD (8 dětí), společné týdenní poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin, zájemců o NRP a právně volných dětí z DD (306 dětí z NRP, 30 dětí z DD, pro 8 z nich se podařilo nalézt náhradní rodinu),

1994
• MPSV i MŠMT zakázalo dětským domovům spolupracovat s FOD a sdělovat údaje o dětech z důvodu ochrany osobních dat, přesto několik dětských domovů s námi při vyhledávání náhradních rodin nadále spolupracovalo. MPSV dopisem ze dne 24. 2. 1994 sdělilo, že „FOD nevhodným a neoprávněným způsobem zasahuje do provádění sociálně-právní ochrany dětí“. Ve vyhledávání náhradních rodin pro děti, pro které nemá rodinu stát, jsme přesto pokračovali,
spor o slovenské děti v našich ústavech se vyostřil. Dál trval zákaz jejich umisťování do náhradních rodin a MPSV připravovalo seznamy k jejich přesunu do slovenských ústavů. Rodinám, které měly slovenské děti v předpěstounské nebo v předadopční péči, bylo sděleno, že nerozhodne-li o nich soud do 30. 6. 1994, budou jim děti odebrány a předány do slovenských ústavů. Proti tomu jsme i nadále vystupovali a veřejně poukazovali na nezákonnost takového postupu,
• počátkem prosince jsme zahájili první kolo celonárodní direct mailingové sbírky. Od té doby je pořádána pravidelně 2x ročně (u příležitosti Vánoc a Mezinárodního dne dětí) a představuje největší část našich příjmů. Již první kolo bylo velmi úspěšné – čistý výtěžek dosáhl 11 milionů korun a přispělo na něj 75 tisíc lidí!
• otevřeli jsme Poradnu na ochranu sociálně ohrožených dětí pro Prahu 10, která fungovala do konce roku ve spolupráci s obvodním úřadem pro Prahu 10 a zaměřovala se na řešení komplikovaných sporů o děti a na terénní sociální práci,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 10 obtížně umístitelných dětí,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin (172 dětí) a týdenní poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin (261 dětí),

1995
• započali jsme s vytvářením sítě poboček na vyhledávání a pomoc ohroženým dětem a sociální práci přímo v rodinách. Díky celonárodní sbírce vzniklo 9 poboček v různých okresech, ve kterých pracovalo 21 sociálních asistentů. V tomto roce jsme řešili celkem 534 případů ohrožených dětí,
• z prostředků sbírky jsme dále poskytli bezúročné půjčky za účelem vyřešení bytových podmínek náhradních rodin s více dětmi (v celkové výši 4 161 385 Kč) a nevratné příspěvky na výživu dětí v případech, kdy jim stát neposkytoval do rozhodnutí soudu žádné sociální dávky (celkem 287 104 Kč),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 15 obtížně umístitelných dětí,
• uskutečnili jsme týdenní poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny (132 dětí) a ozdravné pobyty u moře (Řecko a Itálie) pro náhradní rodiny se zdravotně postiženými dětmi (75 účastníků),

1996
spor o slovenské děti jsme po třech letech vyhráli. MPSV připustilo, že jejich „přemístění“ do slovenských ústavů by bylo v rozporu s Úmluvou o právech dítěte i mezinárodním právem soukromým, a umožnilo jejich předávání do českých rodin,
• úřady začaly zastavovat všechny dávky státní sociální podpory, včetně přídavků na vlastní děti tomu, kdo měl v péči slovenské dítě. Podle nově přijatého zákona o státní sociální podpoře nemá nárok na dávku ten, s kým ve společné domácnosti žije osoba, která nemá trvalý pobyt v ČR. Velké pěstounské rodiny tak naráz přišly i o víc než deset tisíc korun měsíčně a nikoho nezajímalo, z čeho budou žít. Dostávalo se jim rady, aby slovenské děti vrátily. Stejně na tom byla řada rodin s vlastními dětmi, kde byť i jeden rodič měl slovenskou státní příslušnost. Také jim byly zastaveny všechny sociální dávky,
• z prostředků sbírky jsme postiženým rodinám poskytli nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 634 530 Kč,
• podařilo se nám dosáhnout novely zákona o pobytu cizinců na území ČR, která přiznává dětem s cizí státní příslušností umístěným na našem území v ústavní výchově nebo v NRP ze zákona trvalý pobyt,
• z prostředků sbírky jsme zahájili projekt Střecha (rekonstrukcí objektu bývalých kasáren v Žatci, pronajatého za korunu městem, na azylový dům pro rodiny s dětmi a pro mládež odcházející z ústavní péče),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 36 obtížně umístitelných dětí,
• náhradním rodinám jsme dále poskytli bezúročné půjčky v celkové výši 5 420 000 Kč, převážně na řešení bytové situace,
• uskutečnili jsme LDT a poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny,

1997
• pokračovali jsme ve vytváření sítě poboček – nově vznikla v Prostějově (celkem již ve 14 okresech a v Praze),
• v Jeníčkově Lhotě a v Košťanech jsme započali s rekonstrukcí objektů na azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež odcházející z ústavní péče,
• podali jsme četné legislativní návrhy ve vztahu k zákonům o rodině, o státní sociální podpoře, o občanství i k připravovanému zákonu o sociálně- -právní ochraně dětí, převážně bez úspěchu,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 22 obtížně umístitelných dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 3 587 424 Kč, převážně na řešení bytové situace, a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 1 562 606 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a dětských domovů (99 dětí) a letní i zimní poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z dětských domovů (103 náhradních rodin se 392 dětmi a 20 dětí z DD),

1998
• dosáhli jsme zvýšení dávky na výživu dítěte v pěstounské péči, která předtím nedosahovala ani částky životního minima, dále toho, že u dětí s cizí státní příslušností svěřených u nás do náhradní rodinné či ústavní péče se trvalý pobyt nevyžaduje, takže rodinám se slovenským dítětem začaly být opět vypláceny dávky a byla stanovena možnost prominutí podmínky trvalého pobytu v jiných odůvodněných případech (novela zákona o státní sociální podpoře, kterou z našeho podnětu přes zásadní nesouhlas vlády podala  poslankyně ČSSD paní Ing. Hana Orgoníková),
• prostřednictvím senátu se nám podařilo dosáhnout v novele zákona o rodině snížení doby úplného nezájmu ze šesti měsíců na dva alespoň u novorozenců (žádali jsme pro všechny děti),
• otevřeli jsme dva azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež odcházející z ústavní péče v Jeníčkově Lhotě (pět garsonek) a v Košťatech (pět pokojů),
• otevřeli jsme nové pobočky v Olomouci, Berouně a Opavě,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 27 obtížně umístitelných dětí (jedno dítě s Downovým syndromem),
• řešili jsme 1 382 případů ohrožených dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 5 805 377 Kč a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 2 046 767 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a DD (120 dětí) a letní i zimní poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z DD (109 náhradních rodin se 411 dětmi a 18 dětí z DD),

1999
• otevřeli jsme 4 azylové byty v Praze 9-Vinoři,
• otevřeli jsme nové pobočky v Kroměříži a v Nymburce,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 41 obtížně umístitelných dětí,
• řešili jsme 1 543 případů ohrožených dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 3 645 042 Kč, převážně na řešení bytové situace a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 1 360 342 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a DD (103 dětí) a letní poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z DD (115 náhradních rodin se 478 dětmi a 16 dětí z DD),

2000
• zahájili jsme projekt Klokánek jako rodinnou alternativu ústavní výchovy a otevřeli jsme první Klokánky v Žatci (jeden byt), Dolním Benešově (9 bytů) a v Praze 8 – Kobylisích (7 bytů),
• otevřeli jsme azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež z ústavů v Žatci (čtyři garsonky) a v Plzni (22 pokojů),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 32 obtížně umístitelných dětí, z toho 4 děti byly velmi těžce zdravotně postižené,
• řešili jsme 1 634 případů ohrožených dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 4 521 421 Kč a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 1 463 482 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin, sociálně slabých rodin a dětských domovů (142 dětí), letní týdenní poradensko- relaxační pobyty pro náhradní rodiny (101 rodin se 405 dětmi) a ozdravné pobyty u moře v Itálii (253 dětí z náhradních rodin a 20  dětí z dětských domovů),

2001
• mezi MPSV a FOD se rozhořel spor o tři sourozence z Kroměřížska, které do Klokánku svěřil otec a soud I. stupně nařídil ústavní výchovu. Odvolací soud toto rozhodnutí zrušil a děti zůstaly u nás. Mezitím bylo proti našim dvěma pracovnicím zahájeno trestní stíhání, mj. pro únos. Obě trestní stíhání byla státním zastupitelstvím zrušena,
MPSV nám odmítalo vydat pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, i když jsme zákonné podmínky splnili, což zdůvodňovalo trestním stíháním našich pracovnic. Nakonec i díky podpoře veřejnosti a médií jsme pověření získali,
• první anonymní matka nám předala novorozenou holčičku Adélku, kterou jsme převezli do Klokánku a věc oznámili policii i sociální péči. Holčička byla umístěna do kojeneckého ústavu. PhDr. Průšová se za MPSV v tisku vyjádřila, že jsme se tím dopustili trestného činu, který však blíže nespecifikovala. Policie nás v souvislosti s tím nekontaktovala,
• MPSV nám udělilo pokutu ve výši dvě stě tisíc korun za údajné nezákonné zprostředkovávání náhradní rodinné péče a za další údajné porušení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, i v souvislosti s anonymní Adélkou (následující rok byla pokuta zrušena),
• otevřeli jsme nový Klokánek v Kroměříži (jeden byt),
• otevřeli jsme nový azylový dům v Olomouci (devět pokojů),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 28 obtížně umístitelných dětí,
• řešili jsme 1 955 případů ohrožených dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 1 010 115 Kč a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 1 805 989 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin, sociálně slabých rodin a dětských domovů (201 dětí), letní týdenní poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny (93 rodin se 352 dětmi) a ozdravné pobyty u moře v Itálii a ve Španělsku (234 dětí z náhradních rodin, Klokánků a z dětských domovů) a v Nízkých Tatrách (31 rodin se 123 dětmi),

2002
• díky pozměňovacímu návrhu poslankyně JUDr. Evy Dundáčkové (ODS) podanému v souvislosti s přijetím zákona o ústavní výchově se nám podařilo prosadit mimořádně významnou novelu zákona o rodině (§ 46), která soudům umožňuje svěřovat děti namísto do ústavní výchovy do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (což jsou i Klokánky). Pokud tato zařízení poskytují rodinnou péči, mají dokonce přednost před ústavem,
• díky iniciativě dalších poslanců, zejména poslankyně Ing. Michaely Šojdrové se nám (spolu s dalšími neziskovými organizacemi) podařilo do zákona o ústavní výchově zapracovat další změny – zejména povinnost vychovatelů podrobit se psychologickému vyšetření, snížení počtu dětí ve skupinách a humanizaci podmínek na tzv. izolacích,
• na základě našeho rozkladu MPSV zrušilo své rozhodnutí o pokutě,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 32 obtížně umístitelných dětí (jedno dítě bylo nevidomé),
• řešili jsme celkem 2 132 případů ohrožených dětí,
• v Klokánkách se nacházelo celkem 168 dětí,
• v našich azylových domech pobývalo i se svým rodiči celkem 112 dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky potřebným rodinám v celkové výši 556 344 Kč a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 1 672 562 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin, Klokánků a dětských domovů (178 dětí), letní pobyty s odborným programem „Zdravý životní styl“ (118 dětí z náhradních rodin, sociálně slabých rodin a DD), 6 letních týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny (93 rodin se 444 dětmi) a ozdravné pobyty u moře ve Španělsku (165 dětí z náhradních rodin, Klokánků a z dětských domovů),

2003
• vznikl ostrý spor mezi FOD a ministerstvem zdravotnictví, které vydalo stanovisko, že je protiprávní umísťovat do Klokánků děti mladší tří let, neboť o tyto děti je schopen kvalitně pečovat jen vyškolený personál kojeneckých ústavů. MZ posléze připustilo, že jeho právní názor byl nesprávný, ale tuto zásadu se snažilo prosadit do novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
• otevřeli jsme nový Klokánek v Praze 4 – Chodově (dvanáct bytů),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 26 obtížně umístitelných dětí (jedno dítě bylo nevidomé),
• řešili jsme celkem 2 582 případů ohrožených dětí,
• v Klokánkách se nacházelo celkem 272 dětí, z toho 65 bylo mladších tří let,
• v našich azylových domech pobývalo i se svým rodiči celkem 208 dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky potřebným rodinám v celkové výši 364 946 Kč a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 1 904 147 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (197 dětí), 10 letních týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny (157 rodin se 716 dětmi) a ozdravné pobyty u moře v Řecku a v Itálii (225 dětí z náhradních rodin, Klokánků a z dětských domovů),

2004
• prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslankyně JUDr. Evy Dundáčkové jsme dosáhli významné novely zákona o rodině a o sociálně-právní ochraně dětí, která umožňuje orgánům sociálně-právní ochrany svěřovat do předadopční a předpěstounské péče i děti ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. i z Klokánků, za stejných podmínek jako z ústavů. Až dosud to bylo možné jen na základě rozhodnutí soudu, což působilo značné průtahy,
• podařilo se prosadit zákon o utajených porodech v porodnicích, byť proti našemu návrhu okleštěný (nevztahuje se na vdané ženy a na ženy, které nemají v ČR trvalý pobyt),
• otevřeli jsme nový Klokánek v Hostivici, okr. Praha–západ (dvanáct bytů),
anonymní matka nám do olomoucké pobočky přinesla novorozenou holčičku. Soud ji svěřil do Klokánku a ve třech týdnech odešla do osvojitelské rodiny,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 35 obtížně umístitelných dětí (tři děti byly nevidomé a dvě děti sluchově postižené),
• řešili jsme celkem 2 810 případů ohrožených dětí,
• v Klokánkách se nacházelo celkem 395 dětí, z toho 82 bylo mladších tří let,
• v našich azylových domech pobývalo i se svým rodiči celkem 206 dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky potřebným rodinám v celkové výši 389 557 Kč a nevratné příspěvky na výživu dětí ve výši 1 832 311 Kč,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (172 dětí), 9 letních týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny (160 rodin se 637 dětmi) a ozdravné pobyty u moře ve Španělsku (167 dětí z náhradních rodin a z dětských domovů)

2005
• prostřednictvím návrhu poslankyně JUDr. Evy Dundáčkové se podařilo dosáhnout novely zákona o státní sociální podpoře, která s účinností od 1. 10. 2005 přiznávala dávku ve výši devítinásobku životního minima na děti v Klokánkách. Radovali jsme se však předčasně. MPSV přišlo s výkladem, že dávku nelze použít na platy pracovníků Klokánků, nájmy ani energie, ale jen na přímé potřeby dítěte – tedy na stravu a ošacení. Nevyčerpaná částka (cca 80 % dávky) je majetkem dítěte a po ukončení pobytu se musí vyplatit rodičům. Pokud úředníci o dávce rozhodli až poté, kdy dítě v Klokánku už nebylo, měli ji dostat rodiče – i ti, co dítě týrali a zanedbávali. Díky mediálnímu skandálu, který jsme vyvolali, úřady tento výklad příliš nevymáhaly, my jsme se řídili výkladem naším a MPSV začalo pracovat na novele. V mnoha případech nám však byla dávka odepřena.
• otevřeli jsme nový Klokánek v Praze 10 – Štěrboholích (třináct bytů),
• v Ostravě jsme otevřeli první z našich současných čtyř mediačních center,
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 38 obtížně umístitelných dětí (jedno dítě bylo nevidomé)
• řešili jsme celkem 3 176 případů ohrožených dětí,
• v Klokánkách se nacházelo celkem 482 dětí, z toho 103 mladších tří let,
• v našich azylových domech pobývalo i se svým rodiči celkem 194 dětí a 15 svěřenců z ústavní výchovy,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (132 dětí), 10 letních týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny (178 rodin se 660 dětmi) a ozdravné pobyty u moře v Itálii (128 dětí z náhradních rodin a z dětských domovů),

2006
• tento rok byl ve znamení boje proti vládnímu návrhu zákona o sociálně- právní ochraně dětí, která znemožňovala rodinnou péči v Klokánkách a stanovovala, že děti do jednoho roku věku musí být umisťovány jen do kojeneckých ústavů. Díky poslaneckým pozměňovacím návrhům a podpoře médií se podařilo tato ustanovení vypustit. Novela také s účinností od 1. 6. 2006 uzákonila státní příspěvek na děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy i pro Klokánky, který sice bylo možné použít i na provoz zařízení, ale oproti předchozí dávce byl snížen o 22 % – na sedminásobek životního minima dítěte (tj. jen 18 % toho, co průměrně pobíraly kojenecké ústavy) a vztahoval se jen na děti, svěřené soudně a na žádost úřadů, což byla jen necelá polovina dětí. Klokánky se tím dostaly do velké finanční krize,
• otevřeli jsme tři nové Klokánky – v Kroměříži (pět bytů), v Chomutově (dva byty) a v Brně (11 bytů),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 50 obtížně umístitelných dětí (jedno dítě bylo nevidomé, jedno sluchově postižené, jedno s  Downovým syndromem, jedno se žloutenkou typu „C”, jedno se závažným plicním onemocněním),
• řešili jsme celkem 4 097 případů ohrožených dětí,
• v Klokánkách se nacházelo celkem 410 dětí, z toho 105 mladších tří let,
• v našich azylových domech pobývalo i se svým rodiči celkem 188 dětí a 8 svěřenců z ústavní výchovy,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (192 dětí), 7 letních týdenních poradensko relaxačních pobytů pro náhradní rodiny (129 rodin s 518 dětmi), víkendové setkání náhradních rodičů (zúčastnilo se 15 rodin) a ozdravné pobyty u moře ve Španělsku (161 dětí z náhradních rodin a z dětských domovů),

2007
• v důsledku tzv. kuřimské kauzy jsme se dostali do sporu s MPSV a ombudsmanem o možnost zařízení odepřít kontakt s rodiči, pokud je to v zájmu dítěte. Na FOD se ze strany MPSV, ombudsmana, některých médií i dalších  ubjektů (zejména Společnosti sociální pediatrie v čele s předsedou MUDr. Fr. Schneibergem) snesla vlna kritiky za údajné porušování práv otce obou týraných chlapců i v souvislosti s útěkem údajné třináctileté Aničky z brněnského Klokánku. I když nám později dal Ústav státu a práva za pravdu, MPSV ani jiné subjekty se od svých neoprávněných nařčení FOD nedistancovaly a spor nechaly tzv. vyšumět,
• poslanec Ing. Ludvík Hovorka podal z našeho podnětu návrh na zvýšení státního příspěvku na 10,8 násobek životního minima dítěte s tím, že nárok na státní příspěvek mají i ty děti, jejichž umístění na žádost rodičů považuje orgán sociálně-právní ochrany dětí za důvodné – jinak by Klokánky postupně zanikly. Společnost sociální pediatrie se tomu snažila zabránit – když neuspěla s dopisem sněmovně, kde zákon prošel hladce naprostou většinou, předala dopis, v němž FOD mj. obviňuje z mizení dětí z Klokánků a jejich předávání neprověřeným rodinám s tím, že se může jednat o obchodování s dětmi, senátorce Gajdůškové. Ta dopis přečetla před hlasováním o novele v plénu. Novela (účinná od 1. 9. 2007) přesto prošla – o pouhé dva hlasy,
• na základě rozhodnutí členského shromáždění FOD jsme podali žaloby na ochranu dobré pověsti proti Společnosti J. E Purkyně, jejíž organizační složkou je i Společnost sociální pediatrie, a dále proti Literárním novinám, Lidovým novinám a časopisu Týden, kde vyšly nepravdivé a nactiutrhačné články proti FOD,
• otevřeli jsme dva nové Klokánky – v Pardubicích (dva byty) a v Litoměřicích (šest bytů),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 47 obtížně umístitelných dětí (jedno dítě bylo onkologicky nemocné, jedno sluchově postižené, jedno s Downovým syndromem, jedno s alkoholovým syndromem a nevyvinutou hrtanovou záklopkou, jedno s lomivostí kostí a jedno s Belly syndromem),
• řešili jsme celkem 4 210 případů ohrožených dětí,
• v Klokánkách se nacházelo celkem 624 dětí, z toho 84 mladších tří let,
• v našich azylových domech pobývalo i se svým rodiči celkem 164 dětí a 3 svěřenci z ústavní výchovy,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (273 dětí), 4 letní týdenní poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny (81 rodin s 310 dětmi), víkendové setkání náhradních rodičů (zúčastnilo se 22 rodin) a ozdravné pobyty u moře v Itálii (124 dětí z náhradních rodin a z Klokánků),

2008
• MPSV vyhovělo jen zčásti našemu odvolání proti pokutě uložené nám KÚ Plzeň za údajné neoprávněné zprostředkování přímé adopce – pouze snížilo pokuty z původních 160 tisíc korun na 80 tisíc korun. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali správní žalobu s tím, že žádného protiprávního jednání jsme se nedopustili. Ke konci května 2010 o správní žalobě nebylo rozhodnuto,
• média se intenzivně zabývala situací, kdy pro nedostatek finančních prostředků se mzdy pracovníků FOD opožďovaly až o dva měsíce, brněnský Klokánek se chtěl osamostatnit, k čemuž nedošlo, a kdy dosavadní vedoucí tohoto Klokánku Mgr. Ditta Pokorná  ukončila pracovní poměr s FOD,
• otevřeli jsme v pořadí druhý Klokánek v Kroměříži (sedm bytů),
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 30 obtížně umístitelných dětí (jedno dítě s rozštěpem páteře, inkontinencí, srdeční vadou a  hydrocefalem a jedno s tuberózní sklerózou),
• řešili jsme celkem 5 232 případů ohrožených dětí,
• v Klokánkách se nacházelo celkem 712 dětí, z toho 87 mladších tří let,
• v našich azylových domech pobývalo i se svými rodiči celkem 169 dětí,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin, z Klokánků a z DD (204 dětí), 11 letních i zimních týdenních poradensko- elaxační pobytů pro náhradní rodiny (144 rodin s 534 dětmi) a ozdravné pobyty u moře v Itálii (113 dětí z náhradních rodin a z Klokánků),

2009
Úřad pro ochranu osobních údajů podal v lednu po téměř rok a půl trvající kontrole na pracovníky FOD trestní oznámení pro zveřejňování fotografií obtížně umístitelných dětí, pro které stát nemá rodinu, v našem zpravodaji a na internetu. Policie věc v únoru uložila s tím, že o podezření z žádného trestného činu se nejedná,
• žaloby proti Literárním novinám, Lidovým novinám a časopisu Týden jsme vzali zpět, protože všechna tato média se nám na svých stránkách dobrovolně omluvila tak, jak jsme požadovali,
• Městský soud v Praze vyhověl naší žalobě na ochranu  dobré pověsti a Společnosti JEP uložil, aby se za svou organizační složku Společnost sociální pediatrie FOD omluvila v rozsahu, jak jsme požadovali a zaplatila nám satisfakci ve výši sto tisíc korun. Proti tomu se Společnost JEP odvolala a poté se odvolal i FOD, a to pro malou výši satisfakce. O odvoláních ke konci května 2010 nebylo rozhodnuto,
• otevřeli jsme tři nové Klokánky – v Janovicích nad Úhlavou (14 bytů), v Praze 9 – Kbelích (3 byty) a v pořadí druhý Klokánek v Chomutově (8 bytů),
• prostřednictvím FOD získalo nové rodiče 30 dětí (jedno dítě na vozíčku s kvadruspasticitou a mnohočetným postižením CNS),
• řešili jsme celkem 5 245 případů ohrožených dětí,
• Klokánky prošlo celkem 775 dětí, z toho 104 bylo mladších tří let,
• dalších 210 dětí i s rodiči a 3 svěřenci z ústavní výchovy našli azyl v našich pěti azylových domech,
• uskutečnili jsme LDT pro děti z náhradních rodin, z Klokánků a z DD (167 dětí) a letní týdenní poradensko-relaxační pobyty pro náhradní rodiny na Valnovce (35 rodin s 97 dětmi).

zpět

20 let FOD v číslech

2010_18.jpg

zpět

Statistika Klokánků za rok 2009

V průběhu roku 2009 se v Klokánkách nacházelo celkem 775 dětí, tj. o 63 víc než v r. 2008. Kapacita Klokánků v r. 2009 byla 365 míst.
Průměrná doba pobytu činila 6 měsíců (100 dětí, tj. 28 %, odešlo do jednoho měsíce, celkem do tří měsíců odešlo 183 dětí, tj. 52 %). Nově přijato bylo 392 dětí, odešlo 353 dětí.
• Z nově přijatých dětí bylo 104 (27 %) mladších tří let (z toho 22, tj. 6 % novorozenců), 92 dětí (23 %) bylo ve věku od tří do šesti let, 86 dětí (22 %) ve věku od šesti do deseti let, 81 dětí (21 %) ve věku od deseti do patnácti let a 29 dětí (7 %) bylo starších patnácti let.
• Pro podezření z týrání bylo přijato 43 dětí (11 %), pro podezření z pohlavního zneužívání 16 dětí (4 %), pro zanedbání péče 95 dětí (24 %), z důvodu hmotné nouze 83 dětí (21 %), Nejčastěji uváděným důvodem byly bytové důvody182 dětí (46 %).
• Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 105 dětí (27 %), na žádost orgánu sociálně-právní ochrany 58 dětí (15 %) a na žádost rodičů bylo přijato 182 dětí (46 %), na žádost rodiče nebo OSPOD později změněné na soudní rozhodnutí bylo přijato 43 dětí (11 % . Z toho na vlastní žádost bylo přijato 7 dětí (2 %), policií bylo předáno 7 dětí (2 %).
Zpět domů se vrátilo 196 dětí (56 %), do azylového domu s rodičem odešlo 31 dětí (9 %), do péče druhého rodiče přešlo 10 dětí (3 %), do NRP přešlo 69 dětí (20 %) – z toho 22 dětí – příbuzní, 39 dětí – pěstounská péče cizích osob, 8 dětí – osvojení, do ústavní výchovy přešlo 37 dětí (10 %), zletilosti dosáhlo 8 dětí (2 %).

zpět

Vzácná návštěva

Dne 20. dubna 2010 se v Klokánku Kroměříž v Kollárově ul. uskutečnilo  výjezdní zasedání Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje, kterého se zúčastnil i hejtman Zlínského kraje pan MVDr. Stanislav Mišák, radní pro oblast sociálních věcí paní Mgr. Taťána Nersesjan a místostarosta města Kroměříž pan Marek Šindler. Velmi nás těší, že v Klokánku se účastníkům moc líbilo, jak můžete posoudit z následných písemných reakcí:

„… děkujeme ještě jednou za milé přijetí a přiblížení poslání vašeho zařízení. Návštěva Klokánku byla pro mě i pro pana hejtmana určitě nevšedním a lze říct, že i emotivním zážitkem, protože příběhy „vašich“ dětí nám nejsou lhostejné. Vaše práce zasluhuje uznání, a proto budu ráda, když budete Vašim pracovníkům tlumočit nejen dojmy z naší návštěvy, ale i poděkování za jejich práci… Mgr. Taťána Nersesjan“

„...děkujeme, že mohli členové Výboru pro NNS Zastupitelstva Zlínského kraje při svém výjezdním zasedání 20. dubna 2010 navštívit Klokánek v Kroměříži. Při prezentaci jsme se dověděli spoustu nových informací, které rozšířily přehled o fungování Klokánku nejen z pohledu úřednického, ale i z pohledu lidského. Hlubokým zážitkem byla pro nás návštěva v bytech, kde děti žijí spolu s tetami. Setkání v Klokánku bylo milé a současně velice poučné. Všichni jsme si uvědomili, že Vaše práce si zaslouží uznání a úctu… Jménem celého výboru NNS ZZK Krejčiříková Jaroslava“

I my děkujeme za tuto milou a vzácnou návštěvu i krásné reakce a velmi si vážíme vstřícného přístupu a vynikající spolupráce se všemi představiteli Zlínského kraje a s městem Kroměříž, které rovněž poskytuje Klokánku maximální podporu.

zpět

Noc módy a ples v Chomutově

Velmi nás také těší mimořádná podpora Statutárního města Chomutov v čele s jeho primátorkou paní Mgr. Ing. Ivanou Řápkovou. Dne 26. 10. 2009 uspořádala tamní radnice Chomutovskou noc módy s dražbou uměleckých děl a s výtěžkem určeným pro tamní Klokánek. Získali jsme tak neuvěřitelných 684 000 Kč, které byly použity na rekonstrukci objektu druhého chomutovského Klokánku – ten první s dvěma byty nestačí zdaleka pokrýt potřebu. Z dražby pořádané v rámci Noci módy dva roky před tím jsme obdrželi 300 000 Kč. Ani další podpora na sebe nenechala dlouho čekat. V úvodu Reprezentačního plesu Statutárního města Chomutova konaného dne 27. března 2010 nám paní primátorka Řápková slavnostně předala šek na 60 000 Kč jako dar města. I ten byl použit na zprovoznění dalších bytů nového Klokánku – koncem roku 2009 v něm byly otevřeny první dva z celkem osmi rekonstruovaných bytů. DĚKUJEME!

zpět

„Kam mám jít“

„Kam mám jít“ je další z řady kampaní, které pro Fond ohrožených dětí z vlastní iniciativy a zcela zdarma vytvořila agentura „Proximity Prague“, díky níž před patnácti lety vznikla i naše celonárodní sbírka pořádaná vždy u příležitosti Mezinárodního dne dětí a vánočních svátků. Také organizační a technické zajištění sbírky nám Proximity Prague od počátku poskytuje plně sponzorsky. Píseň „Kam mám jít“ upozorňuje na smutné osudy zanedbávaných, týraných a zneužívaných dětí, kterým nikdo včas nepomohl a které okolí často považuje za „zkažené“ – jsou na ulici, kradou, hrají automaty. Vinu na tom ale mají dospělí. Píseň vytvořili a nazpívali přední čeští rappeři – Vladimír 518, Hugo Toxxx a Mike Trafik – rovněž bez nároku na odměnu stejně jako ostatní lidé, kteří se na vzniku písně a klipu podíleli. Refrén písničky nazpívaly děti z Klokánků – přehrát si ji můžete na www.kammamjit. cz (vřele doporučujeme). Drsný text vystihuje drsné prostředí, v němž tyto děti žijí. V kontrastu s tím je dojemná melodie a dětské hlásky refrénu. I tyto často opovrhované děti totiž potřebují lásku, péči a uznání. Za vytvoření této písně a videoklipu mnohokrát děkujeme!

zpět

Sedm milionů z lékáren!

Projekt „Klokánkovi do kapsičky“ vznikl z iniciativy společnosti Alliance Healthcare a České lékárnické komory v roce 2004 a pomohl již k vybudování prvního Klokánku v Kroměříži a v prosinci loňského roku i k otevření prvních dvou bytů v pořadí druhého Klokánku v Chomutově. Ten první v ulici Školní pěšina má jen dva byty a zdaleka nestačí pokrýt potřebu chomutovského a ústeckého regionu. Statutární město Chomutov nám proto pronajalo objekt bývalé mateřské školy na Kamenném vrchu. Z celkem osmi bytů se tak díky příspěvkům do kasiček v lékárnách podařilo otevřít první dva byty. Na kroměřížský Klokánek se sešlo celkem 5 167 314 Kč, výtěžek druhé etapy, určený na nový Klokánek v Chomutově, činí k 15. 4. 2010 již částku ve výši 2 080 944 Kč. Za období od 1. 6. 2009 do 15. 4. 2010 bylo z pokladniček vybráno celkem 978 944 Kč. Celkem nám pokladničky v lékárnách přinesly již 7 248 258 Kč. V současné době je do projektu zapojeno 265 lékáren na území celé naší republiky. Koncem dubna t. r. bylo nutné pokladničky z důvodu vyúčtování této sbírky stáhnout, již v září 2010 však bude projekt „Klokánkovi do kapsičky“ pokračovat a doufáme, že i díky němu se podaří brzy zrekonstruovat a otevřít zbývajících šest bytů Klokánku Chomutov II. Všem dárcům, kteří do kasiček přispěli, lékárnám, které je umístily, společnosti Alliance Healthcare a České lékárnické komoře mnohokrát  děkujeme!

zpět

Pět aut od A-B help

Dne 25. 4. 2010 odpoledne nám společnost A-B help předala pro Klokánek Hostivice nový devítimístný automobil zn. Ford Transit. Je to již páté sociální auto téže značky, které nám společnost A-B help předala. Všechna vozidla byla zakoupena ze sponzorských darů firem, které si na vozidla umístily svou reklamu. Předání vozidla se zúčastnilo na třicet sponzorů. Po krátkém vystoupení dětí si prohlédli Klokánek. Všichni byli mile překvapeni útulným vybavením bytů a vlídnou rodinnou atmosférou, která v nich panovala. Nutno dodat, že sami bychom tak drahé a přitom tolik potřebné automobily pořídit nemohli. Ostatní čtyři vozidla byla již dříve předána třem pražským Klokánkům a centrále pro využití podle potřeby ostatních Klokánků a poboček. Společnosti A-B help i všem sponzorům za všechna tato krásná autíčka mnohokrát děkujeme!

zpět

Koncert v Hejnicích

V neděli dne 29. 11. 2009 se od 18:00 hod. uskutečnil v zaplněné bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích již potřetí benefiční koncert „Stavaři dětem“ ve prospěch FOD. Bez nároku na odměnu vystoupili pod vedením dirigenta Dalibora Tuže a sbormistryně Aleny Sobotkové „Volné liberecké vokální sdružení ROSEX“, komorní orchestr a sólisté Věra Poláchová a Jakub Tolaš. Výtěžek všech tří ročníků nám přinesl bezmála již milion korun (982 038 Kč)! Výtěžek posledního ročníku činil 334 568 Kč, z toho 299 500 Kč darovali stavaři Libereckého kraje prostřednictvím šeků a 35 068 Kč darovali přímo do kasičky návštěvníci. Tuto krásnou dobročinnou akci vymysleli a od počátku organizují manželé Lennerovi. Prostřednictvím šeků se sešlo celkem 26 darů, z nichž největší poskytli Valbek s.r.o. (70 000 Kč), Europia a.s. (50 000 Kč), Integra Liberec a.s. (30 000 Kč), IBR Consulting s.r.o. (20 000 Kč), PSB-LBC s.r.o. (20 000 Kč) a dary ve výši 10 000 Kč věnovali Auto Liberec s.r.o., Brex s.r.o., manželé Lennerovi a pan Ing. Zbyněk Nýdrle. Všem dárcům, účinkujícím, představitelům baziliky a organizátorům mnohokrát děkujeme!

zpět

Složenka

Ke každému zpravodaji zasílanému našim členům přikládáme složenku znějící na číslo účtu 68 45 96/0300 ČSOB Praha 1, což je náš běžný účet. Přiloženou složenkou můžete uhradit členský příspěvek i za rok 2009, pokud jste jej neuhradili například proto, že členský zpravodaj č. 2/09 nevyšel. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, tj. na číslo účtu 30 55 103/0300. DĚKUJEME!

zpět

Odešlete dárcovskou SMS

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, Fond ohrožených dětí obdrží 27 Kč. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Za Vaše sms předem děkujeme!

zpět                             

Příjmy FOD v roce 2009

státní příspěvek na děti v Klokánkách............................................................ 74 138 948
čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD............................................................. 31 574 851
účelové dotace (MPSV: 24 321 862 Kč, kraje a města: 3 450 962)............  27 772 824
individuální projekty z veřejných zakázek na sociální služby......................... 13 392 323
dary (sponzorství) mimo sbírku......................................................................... 13 084 363
výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné)..  7 291 566
výnosy z prodeje zděděné nemovitosti...........................................................   2 135 000
odkazy (dědictví)..............................................................................................  1 897 584
splátky bezúročných půjček poskytnutých převážně náhradním rodinám...............  1 341 217
členské příspěvky............................................................................................     424 306

Celkem                                                                                                                    173 052 982

zpět

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2009
projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 1 176 975 Kč)................................ 108 555 248
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD)...............................   38 794 490
azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 173 447 Kč)...................................     9 378 511
letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty...........     7 202 466
splátky bankovních úvěrů a půjček................................................................    3 494 697
příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí..................................................    1 418 921
vyhledávání náhradních rodin........................................................................       438 158
bezúročné půjčky potřebným rodinám..............................................................         96 051
finanční hotovost na účtech a v pokladně k 31. 12. 2009...............................    3 674 440

Celkem                                                                                                                173 0252 982

zpět

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY od 1.10.2009 do 15.4.2010

CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA (120 000 Kč – mléčné výrobky), DIRECT ALPINE s.r.o. (476 490 Kč – oblečení), ING. SOŇA MAZUROVÁ – SYSARD (300 000 Kč – reklamní plochy), NEW YORKER CZ s.r.o. (102 351 Kč – textilní zboží), BETA TOUR s.r.o. (134 700 Kč – lyžařské zájezdy), Nadace DĚTI-KULTURA-SPORT Uherské Hradiště a o.s. MOST (110 000 Kč – kulturně-vzdělávací programy pro děti), pan Giulio De BLASIO (100 000 Kč – režijní práce), DAMCO CZECH REPUBLIC s.r.o. (100 000 Kč – vybavení bytů a vánoční dárky), PROTOTYPE s.r.o. (100 000 Kč – produkční dohled), pan Jiří KŘIŠŤAN (99 200 Kč – výrobky), NECKERMANN s.r.o. (98 882 Kč – textil a boty), Aukční síň VLTAVÍN s.r.o. (96 279,90 Kč – výtěžek charitativní aukce), nakladatelství AKIM s.r.o. (85 000 Kč – pexesa, omalovánky), LMC s.r.o. (84 000 Kč – služby LMC), TVAR v.d. Klatovy (80 651 Kč – nábytek), ŠAMPION a.s. (51 580 Kč – sportovní oblečení), KMD PLUS s.r.o. (50 000 Kč – koberce), MICHAEL SAMUELSON LIGHTING PRAGUE s.r.o. (49 000 Kč – pronájem osvětlovací techniky), HORMA – Mária a Jozef HORŇÁKOVI (40 000 Kč – vánoční dárky a oblečení), MAXPROGRES, s.r.o. (40 000 Kč – oblečení, hračky, pleny, obklady a dlažba), MARY KAY (CZECH REPUBLIC) s.r.o. (38 210 Kč – kosmetika), paní Ing. Jana SÝKOROVÁ (36 000 Kč – kineziologická terapie), A+K úpravy zeleně, Michael Alex (35 000 Kč – výsadba zahrady, skluzavka), pan Jan VACHOUŠEK (35 000 Kč – obuv), paní Kateřina FRAŇKOVÁ (33 000 Kč – oblečení), KARIM s.r.o. (32 640 Kč – pískoviště), B&P s.r.o. (30 000 Kč – likvidace odpadů), MATTECH s.r.o. (25 000 Kč – počítač), paní Mgr. Dagmar SUCHÁNKOVÁ (24 400 Kč – vitamíny, šampóny, krémy), pan Petr BLUMENTRITT – nakladatelství BLUG (22 120 Kč – dětské knížky), paní Hana GERGELOVÁ – BABYPOINT (21 460 Kč – potřeby pro miminka), BOGY s.r.o. (20 000 Kč – dětské oblečení), CZECH PLUS s.r.o. (20 000 Kč – grafický návrh a tisk materiálů), pan Petr JANČAŘÍK (20 000 Kč – moderování akce), paní Hanka KUPKOVÁ (20 000 Kč – nábytek), SENERGOS a.s. (20 000 Kč – elektronika) DĚKUJEME!

zpět

DOTACE A GRANTY

MPSV (21 669 461 Kč), ZLÍNSKÝ kraj (500 000 Kč), Statutární město OPAVA (500 000 Kč), PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a.s. (274 000 Kč), Statutární město PLZEŇ (190 000 Kč), Nadace NAŠE DÍTĚ (130 000 Kč), Nadace TÁTA a MÁMA (80 000 Kč), Město PROSTĚJOV (70 000 Kč), Město KROMĚŘÍŽ (65 000 Kč), Město JANOVICE nad Úhlavou (40 000 Kč), Městská část PRAHA 10 (40 000 Kč), Město ŽATEC (40 000 Kč), Nadace ŽIVOT DĚTEM (32 302 Kč), Městská část BRNO-LÍŠEŇ (20 000 Kč), Městská část PRAHA 19 (20 000 Kč), Statutární město ZLÍN (10 000 Kč), Obec VELTRUBY (10 000 Kč) DĚKUJEME!

zpět

ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI

In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Marii Zvěřinové za odkaz finanční částky ve výši 55 799 Kč (odkaz ve výši 423 061 Kč byl vyplacen již dříve) a zesnulé paní Olze DVOŘÁKOVÉ za odkaz finanční částky 902 386 Kč.

zpět

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 1. 10. 2009 do 15. 4. 2010

GEO GROUP a.s. (1 000 000 Kč), TOP MORAVIA Q. s.r.o. (429 999 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (214 200 Kč), WEKOSA a.s. (214 000 Kč), HEWLETT-PACKARD s.r.o. (203 449 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. (200 000 Kč), CHAROUZ s.r.o. (199 000 Kč), BENEFIT MANAGEMENT s.r.o. (192 523 Kč), MARY KAY (Czech republic) s.r.o. (183 195 Kč), KOVOTEX v.d.i. (180 000 Kč), pan Zdeněk FOJTÍK (160 000 Kč), paní Jarmila FOLTÝNOVÁ (150 000 Kč), JOEL s.r.o. (122 000 Kč), KASTO TÁBOR s.r.o. (120 000 Kč), KOVOTEX v.d.i. (180 000 Kč), SILNICE GROUP a.s. (120 000 Kč), pan Václav KORDULÍK (112 000 Kč), LUX (CZ) s.r.o. (105 310 Kč), 100 000 Kč darovali FB TRADING s.r.o., NOEN a.s. a PROINTERIER s.r.o., ASTROSAT s.r.o. (80 000 Kč), RWE Energie a.s. (80 000 Kč), VÁCLAVA a ANDREAS H (80 000 Kč), IKEA Česká republika s.r.o. (79 780 Kč), PRICEWATERHOUSECOOPERS Česká republika s.r.o. (76 500 Kč), C&A MODA ČR s.r.o. (78 317 Kč), pan Daniel JEŽEK (70 000 Kč), SKF Ložiska a.s. (70 000 Kč), spol. TWIST (70 000 Kč), WESTMINSTER s.r.o. (65 000 Kč), PROLOGIS CZECH MANAGEMNT s.r.o. (63 907,50 Kč), SVĚT OKEN s.r.o. (60 000 Kč), paní Věra VLACHOVÁ (60 000 Kč), LABOSERV s.r.o. (55 100 Kč), RADIOCOM s.r.o. (55 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (55 000 Kč), 50 000 Kč darovali DELTA PLUS, FRONT s.r.o., GEORADIS s.r.o., INSERVIS MVC s.r.o., pan Petr JEŽEK, paní Eva KADANOVÁ, LATA BRANDIS LADIES CLUB o.s., MÍČA a HARAŠTA s.r.o., pan Martin PILNÝ, SYNETT s.r.o., pan David ŠMIK, TOCHÁČEK s.r.o. a ZIMBO CZECHIA s.r.o., zaměstnanci HM GLOBUS ZLIČÍN (40 873 Kč), 40 000 Kč darovali paní Viera KUČEROVÁ, LIVERSPORT s.r.o., paní Šárka ROBINSON, pan Ing. Petr ŠEBESTÍK a VEGA TRUCKS s.r.o., FORBES GAME a.s. (39 000 Kč), VOHNOUTTHERMOCOLO (35 700 Kč), ROTARY CLUB TÁBOR (34 974 Kč), TACITURNE a.s. (34 850 Kč), PRAGOS AUTO s.r.o. (33 333 Kč), pan Bc. Jiří LÁTAL (33 000 Kč), pan Jaroslav FLÉGR (31 000 Kč), RAIFFEISENBANK a.s. (30 970 Kč), 30 000 Kč darovali ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o., LAFA OKNA s.r.o., BAZÉNY A WELNESS s.r.o., pan Alexej BÍLEK, paní Jana HEYDUKOVÁ, INTEGRA STAVBY a.s., Vilém JANSA - STAVITELSTVÍ, pan Ing. Igor KONEČNÝ, pan Pavel LAKATOŠ, paní Daniela LEHÁROVÁ, LEVIOR s.r.o., Nadační fond ZDRAVÍ A PŘÍRODA, pan Vítězslav PADEVĚT, PAKRA ZF – SERVIS s.r.o., pan David ŠLANCAR, TECHNICA s.r.o., paní JUDr. TRAPLOVÁ, VILIKUS s.r.o., YATE s.r.o. a ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., pan Ing. Pavel ZÍDEK (29 100 Kč), pan Ivan ŠINDELÁŘ (27 777 Kč), The PRAGUE BRITISH SCHOOL, FRIENDS ASO. (27 273 Kč), pan Roman VOSÁHLO (27 000 Kč), 25 000 Kč darovali pan Hynek ADAMEC, ALPIN SPECIAL s.r.o., paní Stanislava ČEJKOVÁ, ELEMAN s.r.o., pan Tomáš KORANDA, pan Jaroslav MATŮŠŮ, PROFIKRAFT TRADING s.r.o., pan Ladislav PŮČEK, paní Eva RYSOVÁ, TAMIR WINTE STEIN a pan Aleš Žák, KVĚTINKA o.s. (22 550 Kč), pan Jindřich FRANC (22 222 Kč), ROSA PRAHA v.o.s. (22 000 Kč), DM DROGERIE MARKT s.r.o. (21 800 Kč), 21 000 Kč darovali pan Jan CHARVÁT, pan David LAŠTŮVKA a pan MVDr. Ing. Miloslav VALENTA, FLOREX s.r.o. (20 800 Kč), FITNESS STYLE LUCIE (20 031 Kč), 20 000 Kč darovali ALGECO s.r.o., pan Roman Filip CINK, CZECHOSLOVAK AID, ČÍRTEK – HRAST CZ, EJOT CZ s.r.o., FASE s.r.o., pan Martin FIALA, FLUIDTECHNIK BOHEMIA, pan Daniel FRAJT, pan Ing. Jiří HANZAL, CHEMELEK s.r.o., IBR CONSULTING s.r.o., INMES s.r.o., INVESTIČNÍ KLUB a.s., paní Eva JAGELSKÁ, paní KOCOURKOVÁ, paní Naděžda KOZAEVA, pan MUDr. Vít KUBA, Jan KUBICA – advokát, LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o., paní Markéta LUKEŠOVÁ, paní Ludmila MARVANOVÁ, paní Mgr. Zdenka MASOPUSTOVÁ, paní Vlasta MIKLUŠÁ- KOVÁ, MT- ACTORING, družstvo, pan Aleš MUSIL, MÚZO s.r.o., pan Jaroslav a paní Eva OTENSLEGROVI, 3 PICTURES s.r.o., pan Emil PELIKÁN, PLASTMONT BUREŠ s.r.o., PŘÍHODA s.r.o., PSB-LBC s.r.o., pan Zbyněk RAIDA, REAL DEVELOPMENT DESIGN s.r.o., S-A-S s.r.o., pan Bohumír SOUKUP, paní Ing. Marta ŠEDIVCOVÁ, pan Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, pan Mgr. et Mgr. Patrik TAUER, TRAVELEX CZECH REPUBLIC a.s., paní Mária UNSULOVÁ, pan Libor VILÍMEK, VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s., paní Mária WÁGNEROVÁ a JOSEF ZIKA – STAVEBNICTVÍ, pan Roman ONDERKA (19 000 Kč), paní L. FLOSSOVÁ (18 000 Kč), pan Ing. Josef SLEZÁK (18 000 Kč), paní Marta SOKOLOVÁ (18 000 Kč), paní Markéta ZEITHAMLOVÁ (17 000 Kč), pan Dušan BODLÁK (16 667 Kč), pan Lukáš PŇUKALA (16 667 Kč), pan Martin ŠTASTNÝ (16 667 Kč), pan Petr ZDERADIČKA (16 431 Kč), pan JUDr. Ing. Václav PÁTEK (16 000 Kč), pan Pavel ŽÍDEK (15 600 Kč), po 15 000 Kč darovali APOS – finanční služby, pan Vlastimil AUGUSTA, paní Mgr. Eliška BARTHELEMY, CEBIA s.r.o., paní Hana DEJMKOVÁ, INDUSTRY CONTROL s.r.o., paní Ivana HORÁKOVÁ, HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA, spol. HSI, paní Jana KOBEZDOVÁ, LANOS s.r.o., paní Jana MAROUSOVÁ, pan Jaroslav NAVRÁTIL, paní Mgr. Karolína PANSKÁ, pan MUDr. Luděk PEŘINKA, pan Vítězslav PUŽEJ, paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ, pan Miroslav ŠTANDERA, pan Ing. Luděk ŠTEFL, pan PaeDr. Jiří ŠÁDEK, pan Jiří VÁVRA a WHITE SPIRIT s.r.o., paní Ing. SÝKOROVÁ (14 100 Kč), pan Luděk HURT (14 000 Kč), CIOSK s.r.o. (13 000 Kč), COSMOTRADING s.r.o. (13 000 Kč), pan Ing. Jan PEKLO (13 000 Kč), paní Monika SELVIČKOVÁ (13 000 Kč), 102. PRŮZKUMNÝ ODDÍL gen. K. PALEČKA (12 500 Kč), IOHANWELL WELLPAPPE VERPACKUNGEN GESMBH. (12 400 Kč), PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s. (12 140 Kč), po 12 000 Kč darovali ALMOND TOUR, BSJ GROUP s.r.o., pan Ing. Pavel KOŘÍNEK, pan Tomáš LÁTAL, paní Tatiana LISICHKINA, Jaromír MACHÁČEKJ.A.D., MGC SERVIS s.r.o., pan Jaroslav MOUČKA, pan J. PÁNEK, pan Martin PETRÁŠ, pan Milan POUR, RANGETANA s.r.o., pan Ing. Miloš SEDLÁČEK, pan Ing. Martin SMÉKAL, paní Lenka SOKOLOVSKÁ a paní Milada VOBORNÍKOVÁ, SAPELI a.s. (11 400 Kč), pan Vít SROLLER (11 111 Kč), paní Eva FOLTÝNOVÁ (11 000 Kč), pan Jaroslav NOVOTNÝ (11 000 Kč), pan Josef SLABÝ (11 000 Kč), TAURID OSTRAVA (11 000 Kč), FIALA – PRAHA s.r.o. (10 500 Kč), paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ (10 500 Kč), zaměstnanci ÚSTAVU INFORMATIKY AV ČR (10 200 Kč) a po 10 000 Kč darovali ABCZ s.r.o., AC STEEL, paní Kateřina ADÁMKOVÁ, ADAR agentura, AG MAIWALD a.s., AGRI FAIR s.r.o., ALIACEM s.r.o., ALVA – TRADE s.r.o., AUTO LIBEREC s.r.o., AUTOLAROS SPEED s.r.o., AUTOHAUS GÜNTHER, pan Aleš BABKA, BAKES-GALENICKA LAB., BARENTZ s.r.o., pan Ing. Jiří BARTOŠ, BAXI HEATING (CZECH), pan Ing. Jindřich BĚLUŠA, pan František BERNOLD, pan Michal BÍLEK, manželé BLABOLOVI, paní Jana BOČANOVÁ, BOII CONSULTING s.r.o., pan Adolf BORN, pan Ing. Karel BRŮNA, Jiří BULKA – UNISHOP, BYTOVÉ DRUŽSTVO NADĚJE, pan Josef CABELKA, CLIMFIL BRNO s.r.o., CMS CAMERON McKENNA v.o.s., CZ BASTAV s.r.o., CZ TEPLO s.r.o., pan Milan ČERNOŠEK, pan Ing. Josef ČERVENKA, pan Richard ČULÍK, DEJVICKÁ LÉKÁRNA, DEUS s.r.o., pan Petr DIVIŠ, pan Jan DOLEŽAL, paní Dana DOLEŽALOVÁ, pan Jan DORRER, DOTEC a.s., pan Ing. Jiří DRAHOR, pan Ferdinand DŮBRAVA, pan Eduard DVOŘÁK, DÝHA s.r.o., E-LAB SERVICES s.r.o., ECOTECH BODIŠ s.r.o., EDCCZ s.r.o., pan Mgr. Milan EDELMANN, EKOCHEP s.r.o., ENERGOMASIMEX s.r.o., EQUI BOŘEŇ SVINČICE s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., pan Jindřich FANTA, FASCOM s.r.o., FASHION STORES s.r.o., pan MVDr. Martin FEDERSEL, FELIX a spol. – advokátní kancelář s.r.o., FERMATA a.s., paní MUDr. Bohuslava FIALOVÁ, FIAT ČR s.r.o., FISCALIS PLZEŇ s.r.o., pan Ing. František FORET, F R K s.r.o., pan Ing. Miloš FÜRICH, GEOTAN s.r.o., pan GLACNER, paní Eva GRUFÍKOVÁ, H & FINANCE s.r.o., paní MUDr. J. HANUŠOVÁ, paní Dana HAVLOVÁ, paní Jana HAVRÁNKOVÁ, pan HIEU NGUYEN, pan Břetislav HLADÍK, paní Ing. Václava HOFINOVÁ, paní Olga HOLEČKOVÁ, pan Ing. Zdeněk HONEK, paní Ludmila HOPIANOVÁ, paní MUDr. Helena HRDINOVÁ, pan Ing. Petr HRUBEŠ – H MARKET, HYDRO GAS MANUFACTUR, CHIRADIS - CHIRONAX, paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, IHR - TECHNIKA s.r.o., ISDIM s.r.o., ISOLIT BRAVO s.r.o., pan Ing. Karel JANOTKA, JAS TRANS – Jaroslav ŠTĚPNIČKA, paní JUDr. Ludmila JEDLIČKOVÁ, paní MUDr. Jarmila KALINOVÁ, pan Karel KLANICA, pan Ing. Luděk KLAZAR, KOMFORT a.s., paní MUDr. Helena KOMŮRKOVÁ, pan Petr KÖNIG, paní MUDr. Ivanka KOROUSOVÁ, pan Pavel KOSTERA, paní Marie KOZUCHOVÁ, pan František KRÁL, pan Antonín KREJCÁREK, pan Aleš KRČMÁŘ, paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ, pan Dalibor KUBÍK, pan Jaroslav KULHÁNEK, paní MUDr. Eva KULICOVÁ, pan Roman KÜFFER, paní Věnceslava KYJOVSKÁ, pan Josef LECIAN, Nadační fond LEDŇÁČEK, paní Ing. Elena LENNEROVÁ, pan Ing. Vít LINHART, pan Ing. Václav LORENC, LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s., pan Ing. Zdeněk MACK, paní Ing. Božena MACKOVÁ, MADRUZZO a.s., pan Ing. Vladimír MACHÁČEK, pan Lukáš Evžen MARTINEC, MERTL AKUSTIKA s.r.o., paní MUDr. Michaela MLÁDĚNKOVÁ, pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ, Ph.D., pan Ing. Jan MLCH, MPL KAUF s.r.o., pan Ing. Miloslav MRÁZEK, paní Drahoslava MRÁZOVÁ, pan Karel MÝI, pan Jan MYKISKA, pan Tomáš NETRVAL, pan Adam NOVÁK, pan Václav NOVÁK, pan Stefano NOVELLO, NOVY s.r.o., NUKLEA medical center s.r.o., pan Zbyněk NÝDRLE, Ing. Čeněk NYKODEM – PÍSÍČKO, O. K. TRANS Praha s.r.o., pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK, ORAM-KV s.r.o., pan OREL, pan Ing. Josef PÁTEK, PENTO-SERVIS s.r.o., paní Marcela PETŘÍKOVÁ, PHARMAX s.r.o., PCH Výroba a projekty s.r.o., PICHA SAFETY s.r.o., paní JUDr. PLACHÁ, paní J. PLESKOTOVÁ, pan PhDr. Stanislav POLÁČEK, POLYMER INSTITUTE BRNO s.r.o., pan Josef PREISINGER, PROFESSIONAL FACILITY MANAGEMENT a.s, PROCHÁZKA s.r.o., PROLEMAX s.r.o., pan Jan PŘICHYSTAL, paní Bohuslava RAIDOVÁ, paní MUDr. Marie RAUNEROVÁ, RINTA s.r.o., agentura ROKA, ROTARY CLUB KLATOVY, ROUS SURGICAL s.r.o., RTS a.s., pan Mirumil ŘEHÁK, S. G.cz s.r.o., S. LUKAS s.r.o., pan Jindřich SACHL, SELEKTA PACOV a.s., pan J. SEMICKÝ, SKAMPA a spol. s.r.o., paní Dagmar SKRHOVÁ, pan Josef SLAVÍK, SOTONA s.r.o., paní MUDr. Zdeňka SOUDKOVÁ, STADA PHARMA CZ s.r.o., STAVBY ČR holding a.s., STILLKING FILMS s.r.o., SUN CHEMICAL s.r.o., paní Jitka ŠEMBEROVÁ, paní Ilona ŠPRCLOVÁ, pan Ing. Zbyněk ŠTIKA, pan Ladislav ŠUMBERA, pan Radek TAUŠ, pan Peter TELEKES, THE SOFA PRODUCTIONS, pan JUDr. Ing. Petr TOMAŠTÍK, TS s.r.o., URBAN – projektová kancelář, paní Ing. Hana VALDHANSOVÁ, JAN VÁLEK – ZEDNICTVÍ, VALET MT s.r.o., pan MUDr. Jaroslav VAN, VELKOOBCHOD VRŽINSKÝ, paní MUDr. Simona VEVERKOVÁ, VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Pardubice s.r.o., L. VOLRÁB – The Wall, pan Libor WASZNIOWSKI, WELDING CONSULT s.r.o., YURIY KUZIV – KROK, paní Eva ZAORALOVÁ, pan Stanislav ZINDULKA, ZO VS ČR KYNŠPERK a pan Jaroslav ŽLÁBEK  DĚKUJEME! 

zpět

Pozvánka na XVIII. Členské shromáždění FOD

2010_19.gifNaše členy co nejsrdečněji zveme na XVIII. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí, které se koná v sobotu dne 26. června 2010 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) ve Školícím středisku FOD „Chabajda“, Praha 8 – Kobylisy, Chabařovická 1125/3. Na programu je Zpráva o činnosti za rok 2009, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na období do dalšího  členského shromáždění v roce 2011, informace o legislativě, další aktuální informace, diskuse a volba statutárních orgánů FOD.
Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 nebo e-mailem na adresu
fod@fod_cz. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast!
Školící středisko „Chabajda“ se nachází ve druhém patře budovy, v níž sídlí Klokánek a učňovské středisko. Možné spojení MHD: stanice metra „C“ Ládví a poté pěšky dle mapky nebo Stanice metra „C“ Střížkov a odtud jednu stanici autobusy č. 177 a 183 do stanice Štěpničná, poté cca 5 minut chůze sídlištěm kolmo ke stanici na téže straně silnice.

zpět

Informace  o vydavateli

Zpravodaj FOD číslo 1/2010 (vyšlo v květnu 2010), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 6, Praha 1, 110 00, IČ: 004 99 277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776 833 333, e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 30 55 103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4,  redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR E 15770 

zpět