Všeobecné podmínky soutěží

FOD organizuje a pořádá ve svých periodikách či na svých webových stránkách soutěže, kterých se soutěžící mohou účastnit při splnění podmínek u dané soutěže uvedených. 

Všeobecné podmínky soutěží

Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277 (dále jen „FOD)

FOD organizuje a pořádá ve svých periodikách či na svých webových stránkách soutěže, kterých se soutěžící mohou účastnit při splnění podmínek u dané soutěže uvedených.

Na každou vyhlášenou soutěž se aplikují jak tyto Všeobecné podmínky soutěží, tak pravidla vztahující se ke konkrétní soutěži. Soutěžící, resp. jeho zákonný zástupce se zavazuje seznámit se jak s těmito soutěžními podmínky tak podmínkami pro konkrétní soutěž.


Soutěžící

 Soutěžícím se mohou stát jak osoby starší 18 let, tak osoby mladší 18 let, vždy dle pravidel dané soutěže. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je povinen soutěžící na žádost FOD doložit.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k FOD a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Pravidla soutěže

Pokud soutěž spočívá v zaslání kreativního výtvoru soutěžícího (zejm. obrázky, fotografie, básničky apod.), budou do soutěže zařazeny jen výtvory původní, které vytvořil soutěžící vlastními silami. Za porušení pravidel se nepovažuje běžná asistence soutěžícímu, která je úměrná jeho věku či schopnostem.

Po uzávěrce soutěže, či daného kola soutěže, dojde k jejímu vyhodnocení a výsledek soutěže bude vyhlášen nejpozději do 1 měsíce (podle počtu došlých prací i dříve) a to veřejně (prostřednictvím internetových stránek FOD, facebooku nebo v tiskovinách FOD) a zároveň o výhře bude informován daný soutěžící.

Pokud není v pravidlech dané soutěže uvedeno jinak, výherce/ci se určují na základě úsudku několikačlenné poroty. Soutěžící berou na vědomí, že rozhodnutí této poroty není přezkoumatelné a je založeno na subjektivním hodnocení jejich členů.

FOD si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže příspěvky či výtvory, které narušují dobré mravy nebo které podporují či vyzývají k porušování lidských práv či právních předpisů, nebo ty, které jsou v rozpory s posláním FOD.

Pokud je s výhrou v soutěži spojena věcná cena, dojde k jejímu předání osobně v sídle FOD nebo bude výherci zaslána na adresu, kterou sdělí.

 

FOD si vyhrazuje právo věcnou cenu změnit za jinou věc náhradní hodnoty. FOD neodpovídá v případě věcné ceny za její vady.

V případě, že se nepodaří výhru doručit výherci, zejména pokud si výhru nepřevezme v řádném termínu u doručovací společnosti, výhra propadá ve prospěch FOD.

FOD neodpovídá za případné poškození výhry vzniklé během doručování a dále neodpovídá za nedoručení výhry ze strany doručovací společnosti.

Příspěvky (díla) zaslané do soutěže soutěžícím se nevrací.

Zasláním díla (obrázků, fotografií apod.) do soutěže potvrzuje jejich odesilatel, že s podmínkami soutěže byli seznámeni autoři i jejich zákonní zástupci. Autoři (jejich zákonní zástupci) zasláním díla do soutěže toto dílo věnují Fondu ohrožených dětí jako dar. FOD je oprávněn tento dar využít pro jednorázovou podporu svého projektu Klokánek a to formou propagace projektu nebo prodeje darovaného díla v rámci veřejné sbírky FOD. V případě opakovaného použití darovaného díla musí toto být ošetřeno uzavřením licenční smlouvy – podmínky viz níže.


 

Další ustanovení

Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti nebo jiným náhradním plněním dle požadavků soutěžícího. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

FOD neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnosti sítě internet).

Informace o zpracování osobních údajů osob účastnících se akcí FOD je k dispozici na www.fod.cz

FOD při pořádání soutěže a při vyhodnocení soutěže jedná v dobré víře, že veškeré informace

poskytnuté soutěžícími jsou pravdivé. V případě, že na základě nepravdivě poskytnutých informací dojde k poškození práv třetích osob, nepřebírá FOD odpovědnost za porušení těchto práv.

Tato pravidla soutěže a právní vztahy z nich vyplývající se řídí obecně závaznými právními

předpisy České republiky.

Citace z licenční smlouvy uzavírané v případě opakovaného použití darovaného díla:


 

Udělení licence

4.1.   Autor tímto neodvolatelně uděluje FOD podle § 2358-2383 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výhradní, výlučnou, územně, časově a co množství a účelu užití neomezenou a neodvolatelnou licenci k užití Díla ke všem způsobům užití známým k okamžiku udělení licence (včetně rozmnožování zaznamenaného díla, rozšiřováni prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva, sdělování díla veřejnosti apod.), a to pro komerční i nekomerční účely. FOD je oprávněn k licenci udělit podlicenci či licenci postoupit na třetí osobu i bez souhlasu autora.

4.2. Autor souhlasí, že FOD je oprávněn, nikoliv však povinen, tuto licencí využit.

4.3. Autor bere na vědomí, že výlučnost licence znamená povinnost autora samotného zdržet se užívání Díla, a to osobně i prostřednictvím třetích osob.

4.4. Autor souhlasí s tím, aby FOD byl oprávněn Dílo upravovat či jinak měnit, zařazovat do děl souborných a databází, a spojovat s jinými díly.

Aktualizováno v září 2018.