Zvláštní zpravodaj 2/2015

Dne 23. listopadu 2015 byla zahájena Vánoční dobročinná sbírka Fondu ohrožených dětí. Za každý příspěvek Vám moc a moc děkujeme!  ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY: 3055103/0300 DĚKUJEME!  

Vždyť zázraku stačí moment a „moh“ by se stát,
všude, kde moudrost chybí a zájem se ptát …
(Viktor Dyk)


Praha, listopad 2015   
      

Vážení a milí přátelé,

   co nejsrdečněji Vás zdravíme a prosíme – POMOZTE ZACHRÁNIT KLOKÁNKY! Přestože došlo během tohoto léta k mnohým změnám ve Fondu ohrožených dětí a mnoho lidí nás podpořilo, přesto stále hrozí zničení všeho, co tady Fond ohrožených dětí, právě s Vaší pomocí vybudoval.

   Do této kritické situace nás dostala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/199 Sb., účinná od 1. 1. 2013. Od této doby nám dle pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí nejsou vypláceny nebo jsou kráceny stovky státních příspěvků na děti, o které klokánky pečují, a výplata státního příspěvku se téměř o tři měsíce opožďuje.

   Systém financování jednotlivých zařízení v České republice je značně rozdílný. Dětské domovy dostávají na každé své lůžko (obsazené i neobsazené) měsíčně téměř 32.000,- Kč – denně je to více jak 1.000,- Kč (a kapacita těchto zařízení není doposud omezena maximálním počtem míst). U zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) tedy Klokánků je to jiné – ta dostávají finance pouze na obsazená lůžka, která se počítají na dny a jejich kapacita je maximálně 28 míst. (Za dítě ve ZDVOP je 760,- Kč denně.) Pokud tam pobývá dítě celý měsíc, dostane FOD 22.800,- Kč. FOD podporuje spolupráci s rodinou – ať již náhradní či vlastní, a proto děti odcházejí na prázdniny či některé víkendy ze zařízení domů. Přestože na tyto děti není příspěvek vyplacen, do kapacity jsou započítávány. Je zde například započítáno i dítě, které odešlo na dlouhodobou propustku ke svým budoucím náhradním rodičům (pěstounům) a čeká „pouze“ na pravomocný rozsudek o svěření. Na toto dítě nedostává od státu příspěvek ani budoucí rodina, ale ani zařízení.

   Například v Klokánku ve Štěrboholech bylo v jednu chvíli 19 dětí na dlouhodobé propustce a příspěvek byl přiznán pouze na 9 dětí. Přesto bylo nutné hradit veškeré energie a personál, což nám zákon nařizuje. Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, musí být stále připraven na příjem nového dítěte, třeba i v noci. A to i tehdy, kdy dítě je přijato v nouzi nad stav, který je dán zákonem. Dítě se stává nadpočetným (29), ale Klokánek je povinen se o dítě postarat. Příspěvek však na ně nedostane.

   V Klokánku jsme měli také nezletilou budoucí maminku, která byla v kapacitě 28 zahrnuta, ale po narození děťátka se děťátko bohužel stalo nadpočetným (29) a tak nám na něho příspěvek nebyl vyplácen. Prioritou FOD jsou ale děti, takže jsme se o něho i s Vaší pomocí postarali. Děkujeme!

   Paní ministryně Marksová stále opakuje, že problémy po novele zákona má pouze Fond ohrožených dětí, ale je toto správná informace? Spojila se s námi další zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která jsou na tom obdobně. Například ZDVOP v Mostě – Mosťáček, má kapacitu 26 dětí a již tento rok je téměř milion v mínusu. FOD pečuje o téměř 300 dětí, proto je velmi snadné spočítat si mínusovou částku i u nás.

   Z tohoto důvodu jsme 22. 10. 2015 na schůzce s panem prezidentem požádali o podporu a pomoc při projednávání novely zákona, aby se změnil způsob financování ZDVOP v ČR. Pan prezident nám podporu přislíbil a zároveň nám poskytne v prosinci 2015 dar ve výši cca 2,5 milionu korun. Panu prezidentovi tímto jménem dětí a klientů FOD velmi děkujeme!

   Přesto částka 20 milionů, o kterou jsme v létě žádali Vládu ČR, je pro nás stále ještě velmi důležitá, abychom mohli i nadále dětem pomáhat.

   Klokánky jsou dílem veřejnosti a vznikly jen díky VÁM, našim dárcům a přispěvovatelům. Prosíme Vás, nenechme si je vzít a zničit!

   Pokud byste chtěli být průběžně informováni o našich aktivitách, zašlete nám prosím Váš e-mailový kontakt na hanka.kupkova@fod_cz.

   Vážení a milí přátelé, Vy, kteří jste přispěli v nedávné době, nebo další podpora již není ve Vašich silách, berte prosím náš dopis jen jako poděkování a držte Klokánkům palce. I psychická podpora je velmi důležitá a také za ní Vám velmi děkujeme.

   Věřím, že nám jde společně o děti, které nám jsou do Klokánků svěřovány. Nemají to lehké, ale všichni společně jim můžeme jejich osud zlepšit. Za to Vám patří velký dík.


    Za Fond ohrožených dětí

    Jan Vaněk, DiS.

    předseda FOD

P. S. Věnované dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

- u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)

- u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).

Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme. Prosíme však o přiložení kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Děkujeme.Fond ohrožených dětí,  z.s.  Na Poříčí 1038/6, 110 00 PRAHA 1,  tel./fax: 224 236 655, Image224 221 137, IČ: 004 99 277 Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300

      Základní informace o změnách ve FOD

Dne 13. června 2015 se konalo členské shromáždění, na kterém odstoupilo vedení Fondu ohrožených dětí v čele s JUDr. Marií Vodičkovou.

Po schválení nových stanov FOD, které řešily nové volby a vznik pobočných spolků, byli zvoleni členové nového předsednictva a nový předseda FOD. Fond ohrožených dětí nově vede Jan Vaněk, DiS., a do předsednictva s kolektivním rozhodováním byly zvoleny: Hanka Kupková, Ing. Zdeňka Pátková, Ivana Prudičová a PhDr. Zdeňka Tesařová. Členské shromáždění FOD současně schválilo nové směry na příští období, jež by měly napomoci vyvést FOD ze současné krize. Jde zejména:

1. Pobočky FOD a taktéž azylové domy, které se nepřemění na pobočné spolky (po doplnění stanov) a neseženou si na svou činnost finanční prostředky, budou muset ukončit svoji činnost v termínech, které je nutno dodržet z hlediska čerpání dotací, které jim byly na rok 2015 přiděleny tak, aby nebyl FOD pokutován za zrušení této služby.

2. V azylových domech bude dále provedena kontrola nákladů a budou provozovány jen v počtu lůžek, na které dostáváme dotace. Přehodnotí se příspěvky ubytovaných na bydlení a tyto budou navýšeny podle přidělovaných sociálních dávek. Lůžka nepokrytá dotacemi budou nabídnuta městským úřadům k využití za finanční úhradu. Pokud se takto nepodaří zajistit zdroje na provoz azylových domů, bude jednáno o jejich zrušení a objekt ve vlastnictví FOD bude nabídnut k prodeji.

3. Kontrolní komise rozhodla, že nový Klokánek v Prostějově nebude provozován a bude nabídnut městu Prostějovu k využití na byty, rovněž bude jednáno s jiným subjektem k využití objektu pro provoz ZDVOP, a to s tím, že tyto subjekty uhradí vynaložené náklady na rekonstrukci.

4. Připravit možnost odprodeje budovy Klokánku v Havlíčkově ulici v Kroměříži s tím, že je nutné nejprve vyřešit zástavu Českomoravské stavební spořitelny, která poskytla výhodnou hypotéku na nezbytný nákup objektu Klokánek v Hostivici, a také zajistit dokončení provozu v návaznosti na poskytnutou dotaci na rok 2015.

5. Okamžitě začít jednat s ministerstvem školství a jednotlivými krajskými úřady o restrukturalizaci Klokánků, kde jsou přespočetná lůžka, a to buď změnou této kapacity na dětské domovy, vedle kterých by nadále fungoval Klokánek jako ZDVOP, nebo na možnost využití bytů pro žadatele o byty, kteří jsou místními úřady prověřeni jako spolehliví, slušní a nekonfliktní. To v případě, že by restrukturalizace na dětské domovy nebyla možná a stavební charakter objektu toto umožňuje.

Průběžná optimalizace

Fond ohrožených dětí provozoval na počátku roku 2015 celkem 5 azylových domů se 126 místy pro rodiny s dětmi a dále 23 poboček FOD věnujících se terénním sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi, dále 3 asistenční, mediační a terapeutická centra FOD a u 2 poboček Mediační centra, také pak školicí středisko a projektové pracoviště pro realizaci dílčích projektů. Dále bylo v provozu 28 zařízení FOD Klokánek.

V rámci průběžné optimalizace struktury FOD a jeho činností dochází během celého roku 2015 k snížení počtu poboček FOD, poskytujících terénní pomoc rodinám s dětmi, a to takto:

• zcela ukončily nebo ukončují svoji činnost (z důvodů odchodu kvalifikovaného personálu, nesplňování kvalifikačních požadavků na sociální službu, nepodpoření ze strany krajského úřadu v dalších letech, vyřazením ze sítě sociálních služeb pro nesplnění požadavku bezdlužnosti poskytovatele) pobočky České Budějovice, Chomutov, Manětín, Most, Olomouc, Praha, Rakovník, Tábor, Zábřeh, Zlín a Žatec,
• další pobočky FOD přešly jako celý kolektiv nebo jednotliví pracovníci pod jiného poskytovatele – Bruntál, Kroměříž, Pardubice, Prostějov, Centrum rodinného poradenství Ostrava, Asistenční a mediační centrum Krnov a Opava, Mediační centrum Olomouc a Mediační centrum Ostrava, pod Fondem ohrožených dětí zůstávají – a nyní řešíme další vývoj jejich působení – pobočky Brno, Krnov, Opava, Ostrava, Plzeň, Teplice.

Kolektiv sociálních pracovníků pobočky FOD Praha plánuje nadále se věnovat problematice asistovaných styků dětí s druhým rodičem apod., jak bude tato oblast podpořena i novým dotačním titulem Magistrátu hl. m. Prahy. Azylové domy FOD prošly také restrukturalizací – AD Olomouc vzhledem k nezařazení této služby do sítě služeb v Olomouckém kraji (opět pro nesplnění požadavku bezdlužnosti) přešel od 1. října 2015 pod Azylový dům města Olomouce. Azylový dům v Žatci ukončil svůj provoz v červnu 2015 odchodem kvalifikovaného personálu, ubytované maminky s dětmi byly umístěny do jiných azylových zařízení.

Projekt Klokánek
I zde dochází ke změnám, postupně končí svoji činnost – převzetím všech dětí do pěstounské péče nebo odchodem zaměstnanců – naše rodinné Klokánky. Ukončen byl provoz jednobytových zařízení Klokánek v Litoměřicích a v Olomouci, kde zároveň byly děti i s tetami přemístěny do prázdných bytů dalších Klokánků přímo ve městě.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří ve výše uvedených zařízeních FOD pracovali. Jejich práce byla vždy odváděna zodpovědně a kvalifikovaně. Bohužel finanční zdroje
FOD nejsou neomezené, jednotlivé kraje jejich službu nepodpoří. Proto musela být činnost těchto zařízení pod hlavičkou FOD ukončena. Zároveň samozřejmě děkujeme  i všem zaměstnancům, kteří i nadále za těchto velmi těžkých okolností ve FOD pracují, a pomáhají tak potřebným dětem a klientům FOD. DĚKUJEME!

V červnu odchodem dětí a kva
lifikovaného personálu byl ukončen provoz Klokánku v Jindřichově Hradci, protože ani v kraji není další potřeba takového zařízení.

Z důvodu nutnosti zajistit do konce srpna 2015 bezdlužnost FOD bylo nezbytné – právě s ohledem na získání finančních prostředků – ukončit
a následně prodat budovy Klokánků: Dubí, Kbely a na konci roku bude prodána i budova Klokánku v Kroměříži v Havlíčkově ulici. Ve všech případech bylo požádáno o přesunutí dětí do našich zařízení. Bohužel soud některým našim návrhům nevyhověl. Nyní ještě za pomoci poslankyně Mgr. Jany Pastuchové jednáme s Libereckým krajem ohledně podpory Klokánku v Brništi, kterému bychom bez této podpory museli, bohužel, také ukončit provoz. Od ledna 2016 počítáme s provozem těchto zařízení, v nichž máme nyní v péči okolo 300 dětí:

zařízení - kapacita
Brno-Líšeň  - 28

Dolní Benešov - 28
Hostivice  - 28
Janovice nad Úhlavou - 28
Praha 4 – Láskova  - 28
Praha 10 – Štěrboholy  - 28
Dlouhá Loučka  - 20
Chomutov  - 20
Kroměříž (Kollárova)  - 20
Teplice -  20
Ústí nad Labem  - 20
Litoměřice  - 18
Olomouc  - 16
Praha 8 – Chabařovická  - 16
Pardubice  - 12
Žatec – Tolstého  - 12
Žatec – Studentská  - 4

V červnu 2015 jsme zcela ukončili provoz našeho Školicího a terapeutického střediska FOD Chabajda.

Klokánek stále pomáhá