Zápis z jednání XXVI. členského shromáždění FOD konaného 9. 6. 2018

Zápis z jednání

XXVI. členského shromáždění FOD konaného 9. 6. 2018 od 10,00 hodin

v prostorách vestibulu budovy Chabařovická 4, Praha 8

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – Předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním do schránek členů FOD (nebo jejich Emailové adresy), doručených nejpozději 10 dnů před konáním.

Průběh jednání

 

1)      Zahájení a uvítání členů

Jednání zahájil předseda FOD pan Jan Vaněk, DiS.

Přítomno bylo 15 členů FOD, v průběhu jednání žádný člen nepřišel a ani neodešel.

   

2)      Volba předsedy zasedání

Pan Jan Vaněk, DiS, předložil návrh, aby členskému shromáždění předsedala členka Kontrolní komise paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD.

Před zahájením hlasování o tomto návrhu bylo konstatováno, že na jednání členského shromáždění je v tuto chvíli přítomno 15 členů.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXVI. členského shromáždění FOD je zvolena paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD.

 

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXVI. členského shromáždění FOD byla zvolena paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD., a to 15 hlasy přítomných členů.

Paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD. se ujala řízení jednání XXVI. členského shromáždění FOD.

 

3)      schválení programu

Program XXVI. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Dotazy či námět k diskusi k navrženému programu nebyly žádné, předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Schvaluje se program XXVI. členského shromáždění FOD v tomto znění:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání

3. Schválení programu

4. Volba mandátové a návrhové komise

5. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2017 a jejich schválení

6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení

7. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

8. Závěr jednání

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXVI. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění 15 hlasy přítomných členů.


4)      Volba mandátové a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové a návrhové komise.

Vzhledem k celkové účasti na členském shromáždění navrhl předseda zasedání, aby byla zvolena jedna společná komise, návrh byl akceptován.

Předsednictvo navrhlo následující složení této společné komise:

paní Magdaléna Svobodová,

paní PhDr. Zdeňka Tesařová,

paní Mgr. Šárka Kupčáková.

 

Návrh na složení společné mandátové a návrhové komise:

Magdaléna Svobodová, PhDr. Zdeňka Tesařová, Mgr. Šárka Kupčáková

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členy společné mandátové a návrhové komise jsou zvoleny Magdaléna Svobodová, PhDr. Zdeňka Tesařová, Mgr. Šárka Kupčáková.

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Magdaléna Svobodová, PhDr. Zdeňka Tesařová, Mgr. Šárka Kupčáková

byly zvoleny členy společné mandátové a návrhové komise, a to 15 hlasy přítomných členů.

Komise byla vyzvána, aby se ujala své práce.


5)      Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2017 a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení Zprávy o činnosti za rok 2017.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2017 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2017 přednesl předseda FOD pan Jan Vaněk, DiS., který přednesl a rozebral vývoj od minulého členského shromáždění a poděkoval všem zaměstnancům FOD, kteří se na práci FOD v uvedeném období podíleli. Mimo jiné se soustředil na snahy FOD o změnu financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na spolupráci s panem senátorem Papouškem a konaní setkání zástupců ZDVOP v Senátu, na průběh předkládání legislativních změn v roce 2017 a na jednání na tomto úseku v pracovní skupině MPSV v průběhu roku 2018.

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2017 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2017.

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2017, a to 15 hlasy přítomných členů.

 

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2017

Bylo konstatováno, že Zpráva o hospodaření za rok 2017 byla členům předložena písemně a byla jim předána u prezence v textu Výroční zprávy. K nahlédnutí byla také Zpráva auditora o hospodaření za rok 2017, každý účastník obdržel Výrok auditora za rok 2017.

Předseda zasedání předal slovo Ing. Zdeňce Pátkové k přednesení zprávy.

Ing. Zdeňka Pátková následně přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2017. Poskytla informace srovnáním hospodářského výsledku uplynulých let, uvedla hospodářský výsledek za rok 2017 a to ve výši minus 2 027 101,20 Kč.

Ve své Zprávě okomentovala nejdůležitější dosažené výsledky podle jednotlivých oblastí účetní osnovy. Uvedla, že během roku 2017 došlo ke změnám reálné hodnoty objektu v Dlouhé Loučce, došlo ke splacení úvěru v ČSOB, přefinancování úvěru v ČMSS.

Situace FOD se stabilizuje, avšak nadále je nezbytné vedle stávajícího financování ZDVOP státními příspěvky zajistit dofinancování provozu.

Následně se ujal slova opět předseda zasedání, který vyzval přítomné členy k dotazům či diskusi. K předložené Zprávě o hospodaření za rok 2017 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2017, včetně hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši -2 027 101,20 Kč.

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2017, včetně hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši -2 027 101,20 Kč, a to 15 hlasy přítomných členů.


6)      Zpráva Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2017

Předseda zasedání předal slovo za Kontrolní komise paní PhDr. Zdeňce Tesařové k přednesení zprávy.

Paní PhDr. Zdeňka Tesařová následně přednesla Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2017.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2017 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2017.

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2017, a to 15 hlasy přítomných členů.

 

7)      Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

Na výzvu předsedy zasedání přednesl Plán a směry činnosti předseda FOD pan Jan Vaněk, DiS..

Hned zpočátku vyslovil velké ocenění všech zaměstnanců, kteří vytrvali a nadále v obtížném období spolku se věnují péči o děti v našem projektu Klokánek.

Uvedl, že předsednictvo FOD nadále se chce soustředit na poskytování benefitů pro zaměstnance - blahopřání a poskytnutí poukázek FLEXI PASS u příležitosti narozenin zaměstnanců, návrat v průběhu roku 2018 k poskytování stravenek pro zaměstnance  (mimo kategorii týdenních tet, jejichž stravování je řešeno jiným způsobem), na využívání nástroje odměn pro ocenění práce ředitelů, posílit možnost využívání stanovené částky na odměny pro zaměstnance.

Jako stěžejní úkol budoucího období je další prosazování novely ve financování ZDVOP, využití působení zástupce FOD v pracovních skupinách MPSV k této oblasti, vyvíjení snahy o dosažení dofinancování provozu ZDVOP v roce 2018. Rok 2019 je považován za přechodný rok, kdy se dořeší MPSV zamýšlený přesun ZDVOP do oblasti sociálních služeb, který bude mít dopad nejen na způsob financování, ale i na kvalifikační požadavky a celou organizaci a především kapacitu této sociální služby.

Pro FOD bude podstatné hledání dalších zdrojů finanční podpory projektu Klokánek.

Důležité bude i nadále se soustředit na probíhající Kontroly poskytování sociálně-právní ochrany, kontroly na úseku inspekce práce, vliv GDPR v činnosti FOD, uplatňování metodik na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Zmínil i úseky, kde usilujeme o změny těchto metodik tak, aby byly příznivé a přínosné pro ohrožené děti.

V následně otevřené diskusi vystoupila členka paní Grulichová se slovy ocenění vedení a zaměstnanců FOD, konstatovala, že menší účast na členském shromáždění chápe jako výraz toho, že tety zůstaly u dětí, protože jsou s provozem Klokánku a organizací práce a i jejím oceněním spokojenější než v obdobích předchozích.

Dále zde od členky paní Brníkové zazněl námět, aby vzhledem ke snižujícímu se využití kapacity řady Klokánků se uvažovalo o možnostech jiného uplatnění – např. znovu se vrátit k otázce vzniku „dětského domova“, jehož provoz by mohl plynule navazovat na provoz Klokánku stejným způsobem péče o děti. Tento námět již byl zvažován a při komunikaci ve dvou krajích nebyl o vznik nových „dětských domovů“ zájem a podmínky jsou velmi náročné. Přesto promýšlení obdobných záměrů, v konkrétních podmínkách, jak využít volné kapacity a prostory našich objektů pro prospěch dětí v místě, je žádoucí.

Dále paní Talomi jako členka Kontrolní komise informovala o zpracovávání Strategického plánu FOD, o jehož přípravě se hovořilo na členském shromáždění 2017 jako o jednom z plánů do budoucího období. Strategický plán postupně vzniká, zaměřuje se na profesionalizaci činností FOD, získání akreditace pro odborné vzdělávání v oblasti péče o děti, zapojení do vzdělávacího procesu zajištěného Univerzitou Karlovou a navázání na skutečnost, že se k závěru roku 2017 podařilo zajistit plnou kvalifikovanost stávajícího zaměstnanců.

Dále uvedl předseda informaci, že se dokončují nové webové stránky FOD a postupně je snaha vybranými jednotícími prvky propojit weby Klokánků.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období

doplněné o informaci o Strategickém plánu FOD.

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období

doplněné o informaci o Strategickém plánu FOD, a to 15 hlasy přítomných členů.

 

Závěr jednání

Návrhová komise v závěru shrnula dosavadní průběh a přijatá rozhodnutí Členského shromáždění v Návrhu Usnesení XXIV. Členského shromáždění FOD.

V závěru Usnesení navrhla zdůraznit:

Členské shromáždění vyjadřuje poděkování všem zaměstnancům, kteří nadále působí v projektu Klokánek za pomoc potřebným dětem a podílejí se na celkové stabilizaci a rozvoji našeho spolku.

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXVI. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Usnesení XXVI. Členského shromáždění FOD, a to 15 hlasy přítomných členů.

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXVI. Členského shromáždění, poděkoval přítomným členům za účast na jednání, poděkoval škole Chabařovická za poskytnutí prostor a všem, co se podíleli na přípravě XXVI. Členského shromáždění FOD.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 6. 2018

Za správnost odpovídá: PhDr. Zdeňka Tesařová