Zápis z jednání XXVIII. členského shromáždění FOD konaného 27. 6. 2020

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – Předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním poštou na kontaktní adresu členů FOD nebo na jimi sdělené e-mailové adresy, doručeným nejpozději 10 dnů před konáním.

Průběh jednání

 

1)      Zahájení a uvítání členů

Jednání zahájila předsedkyně FOD paní Hanka Kupková.

Přítomno bylo 25 členů FOD včetně udělených plných mocí, v průběhu jednání žádný člen nepřišel a ani neodešel.

2)      Volba předsedy zasedání

Paní Hanka Kupková předložila návrh, aby členskému shromáždění předsedal člen Kontrolní komise pan Mgr. Jiří Sedláček.

Hlasování o předloženém návrhu na předsedu členského shromáždění proběhlo aklamací - zdvižením hlasovacích lístků (bílé barvy s natištěným nápisem  HLASOVACÍ LÍSTEK a FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ).

Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXVIII. členského shromáždění FOD je zvolen pan Mgr. Jiří Sedláček.

Hlasováno

Pro: 24

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXVIII. členského shromáždění FOD byl zvolen pan Mgr. Jiří Sedláček, a to 24 hlasy přítomných členů.

Pan Mgr. Jiří Sedláček se ujal řízení jednání XXVIII. členského shromáždění FOD. Přednesl návrh, aby účastníci jednání mohli jednat bez roušek. S tímto byl vyjádřen souhlas, počet účastníků a prostor umožnil dodržovat rozestupy a všichni účastníci podepsali prohlášení o své „bezinfekčnosti“.

 

3)      schválení programu

Program XXVIII. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Doplnění a změny v tomto programu nejsou možné, protože by musely být schváleny celou členskou základnou, aby členové nebyli kráceni ve svých právech se jednání se změněným programem zúčastnit.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování o schválení programu.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Schvaluje se program XXVIII. členského shromáždění FOD v tomto znění:

 

 1. 1.      zahájení
 2. 2.      volba předsedy zasedání       
 3. 3.      schválení programu 
 4. 4.      volba mandátové, volební a návrhové komise
 5. 5.      zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2019 a jejich schválení
 6. 6.      zpráva Kontrolní komise a její schválení
 7. 7.      odvolání paní PhDr. Zdeňky Tesařové z funkce členky Kontrolní komise FOD za účelem její kandidatury na volbu 3. člena předsednictva FOD
 8. 8.      volby – 3. člena předsednictva FOD a 5. člena Kontrolní komise FOD
 9. 9.      plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
 10. 10.  závěr jednání

Hlasováno

Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXVIII. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění 25 hlasy přítomných členů.

4)      Volba mandátové, volební a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové, volební a návrhové komise.

Vzhledem k celkové účasti na členském shromáždění navrhl předseda zasedání, aby byla zvolena jedna společná komise, návrh byl akceptován.

Předsednictvo navrhlo následující složení této společné komise:

paní Ivana Valkusová,

paní Eva Tamara Talomi

 

Na jednání byla za členku této komise navržena paní Marcela Bublová.

 

Návrh na složení společné mandátové, volební a návrhové komise:

Ivana Valkusová, Eva Tamara Talomi a Marcela Bublová

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členy společné mandátové, volební a návrhové komise jsou zvoleny paní Ivana Valkusová, Eva Tamara Talomi a Marcela Bublová.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 4

Vyhlášen výsledek hlasování:

Ivana Valkusová, Eva Tamara Talomi a Marcela Bublová byly zvoleny členy společné mandátové, volební a návrhové komise, a to 21 hlasy přítomných členů.

Komise byla vyzvána, aby se ujala své práce a její členové si sedli společně.

5)      Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2019 a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení a projednání Zprávy o činnosti za rok 2019.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2019 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2019:

Hanka Kupková:

      -   výroční zpráva byla předložena písemně, není nutno opakovat uvedené údaje,

-          věnovala se především snaze FOD o dosažení změn ve financování provozu ZDVOP, dosažení projednání Novely zákona o SPOD, jednání s MPSV o situaci na úseku sociálně právní ochrany dětí, jednání s poslanci ve věci projednávání návrhu novely

-          zvládnutí proběhlého období koronavirové krize, zvládnutí mimořádných událostí, zvládání celodenní péče o děti, jejich zapojení do školní výuky, ocenění práce tet, sociálních pracovníků, vedení Klokánků a dalších pracovníků těchto zařízení.

Zdeňka Tesařová:

-          upozornila na významnou informaci ve Výroční zprávě a to že se podařilo vyřešit poslední zbývající velký závazek z období před rokem 2015 a to vůči panu Suchánkovi – jeho velká půjčka, poskytnutá FOD pod vedením JUDr. Marie Vodičkové a souběžně i hypotéční úvěr. Zařízení Klokánek v Hostivici je nadále v objektu v pronájmu za výhodných podmínek a na zbývající část půjčky je sepsán dlouhodobý splátkový kalendář, výše měsíčních splátek je pro FOD zvládnutelná.

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2019 nebyly z pléna vzneseny žádné další dotazy a ani náměty do diskuse.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2019.

Hlasováno

Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2019, a to 25 hlasy přítomných členů.

 

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2019

Bylo konstatováno, že Zpráva o hospodaření za rok 2019 je v podobě čísel uvedena ve Výroční zprávě FOD.

Předseda zasedání předal slovo Ing. Zdeňce Pátkové, hlavní účetní FOD, k přednesení zprávy.

Ing. Zdeňka Pátková následně přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2019. Poskytla další doplňující informace k předloženým údajům ve Výroční zprávě, uvedla hospodářský výsledek FOD za rok 2019: - 1 750 276,99 Kč.

Konstatovala, že ekonomické výsledky napovídají, že FOD může udělat „tlustou čáru“ za obdobím, kdy musel řešit velké dluhy a závazky předchozích období, ocenila vedení FOD, které intenzivně řešilo ekonomickou situaci FOD a hledá nové zdroje, zmínila, že velkou pomoci pro nás jsou i dědictví, které FOD obdržel a dokázal zpracovat a plně využít.

Jako doplnění Zprávy o hospodaření za rok 2019 byl všem účastníkům předložen Výrok auditora za rok 2019 a na jednání byla k dispozici v plném znění Zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019 spolku FOD.

K předložené Zprávě o hospodaření za rok 2019 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření včetně hospodářského výsledku za rok 2019.

Hlasováno

Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o hospodaření včetně hospodářského výsledku za rok 2019, a to 25 hlasy přítomných členů.

6)      Zpráva Kontrolní komise

Předseda zasedání předal slovo za Kontrolní komisi FOD paní PhDr. Zdeňce Tesařové k přednesení zprávy.

Paní PhDr. Zdeňka Tesařová přečetla Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2019.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2019 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy.

.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2019.

Hlasováno

Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu Kontrolní komise za rok 2019, a to 25 hlasy přítomných členů.

 

Dalším bodem programu jsou volby, nejdříve je nutno rozhodnout o tom, zda volit tajně nebo veřejně aklamací (zvednutím hlasovacího lístku).

 

Předseda zasedání přednesl návrh na volby veřejně aklamací.

 

Hlasováno

Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Volby členů orgánů FOD proběhnou formou volby veřejné aklamací.

 

Další dva body jednání jsou na programu v návaznosti na skutečnost, že v lednu 2020 rezignoval pan Jan Vaněk, DiS., na svoji funkci člena předsednictva FOD. Po uplynutí dvouměsíční lhůty, stanovené Novým občanským zákoníkem, byl vymazán ze zápisu Fondu ohrožených dětí ve Spolkovém rejstříku na Městském soudu v Praze.

Na dnešním jednání je nezbytné uskutečnit volbu třetího člena předsednictva FOD.

Předsednictvo se shodlo na nominaci paní Zdeňky Tesařové. Tuto je ale nezbytné nejprve odvolat z funkce členky Kontrolní komise (jedna a tatáž osoba nemůže být členem dvou orgánů spolku současně). Následně bude potřebné uskutečnit volbu 5. člena Kontrolní komise FOD za paní Tesařovou.

 

7)      Odvolání Zdeňky Tesařové z funkce členky Kontrolní komise FOD

 

K předloženému bodu nebyly vzneseny dotazy ani námitky.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění odvolává paní Zdeňku Tesařovou z funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 4

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění odvolalo paní Zdeňku Tesařovou z funkce členky Kontrolní komise FOD, a to 21 hlasy přítomných členů.

 

8)      Volby

 

volba 3. člena předsednictva FOD

Hanka Kupková:

uvedla a zdůvodnila návrh předsednictva FOD na kandidáta na místo 3. člena předsednictva FOD – paní Zdeňka Tesařová, její návrh podpořila paní M. Svobodová.

Zdeňka Tesařová kandidaturu přijala.

K přednesené kandidatuře Zdeňky Tesařové nebyly vzneseny žádné dotazy nebo připomínky.

Předseda zasedání vyzval k předložení dalších návrhů na kandidáta do předsednictva FOD, nebyl předložen žádný návrh.

Předseda zasedání požádal Volební, mandátovou a návrhovou kopii o uskutečnění voleb.

Komise zahájila volbu 3. člena předsednictva FOD a to volbou Zdeňky Tesařové.

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Zdeňku Tesařovou do funkce členky Předsednictva FOD.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 4

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Zdeňku Tesařovou do funkce členky Předsednictva FOD, a to 21 hlasy přítomných členů.

 

volba 5. člena Kontrolní komise FOD

Hanka Kupková:

uvedla a zdůvodnila návrh předsednictva FOD na kandidáta na místo 5. člena Kontrolní komise FOD – paní Zdeňka Pátková, hlavní účetní FOD, její návrh podpořila paní M. Svobodová.

Zdeňka Pátková kandidaturu přijala.

K přednesené kandidatuře Zdeňky Pátkové nebyly vzneseny žádné dotazy nebo připomínky.

Předseda zasedání vyzval k předložení dalších návrhů na kandidáta do Kontrolní komise FOD, nebyl předložen žádný návrh.

Předseda zasedání požádal Volební, mandátovou a návrhovou kopii o uskutečnění voleb.

Komise zahájila volbu 5. člena Kontrolní komise FOD a to volbou Zdeňky Pátkové.

Hlasováno o navrženém kandidátovi:

Členské shromáždění volí paní Zdeňku Pátkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD.

Hlasováno

Pro: 24

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Vyhlášen výsledek voleb:

Členské shromáždění zvolilo paní Zdeňku Pátkovou do funkce členky Kontrolní komise FOD, a to 24 hlasy přítomných členů.

 

9. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

Předsedkyně FOD paní Hanka Kupková uvedla hlavní plány a směry činnosti:

-          pokračovat  ve snaze získání mimořádné účelové  dotace MPSV k využití na  odměny pro zaměstnance Klokánků za práci v období Covid-19 v roce 2020.

-          prosazovat pozměňovací návrhy k  novele Zákona o sociálně právní ochraně dětí v aktivní  spolupráci s poslanci napříč politickými stranami

-          rozšíření další medializaci FOD a jeho projektu Klokánek a budování pozitivní PR za účelem získání větší  finanční podpory dárců

-          usilovat o to, aby FOD byl chápán a přijímán jako odborník na problematiku ohrožených dětí

-          kontaktovat Mezinárodní výbor Úmluvy o právech dítěte s pozváním na setkání odborníků k projektu Klokánek

-          využít případný  finanční přínos  zvýšené  publicity a rozšířených sponzorských  aktivit pro  dosažení cíle trvalého navýšení platů zaměstnanců Klokánků

V rámci diskuse k tomuto bodu programu byly přednesené formulace plánů a směrů činnosti

dopracovány do závěrečné podoby pro návrhovou komisi.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období.

Hlasováno

Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Plán a směry činnosti v dalším období a to 25 hlasy přítomných členů.

 

 1. Závěr jednání

Návrhová komise v závěru shrnula dosavadní průběh a přijatá rozhodnutí Členského shromáždění FOD v Návrhu Usnesení XXVIII. Členského shromáždění FOD.

 

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXVIII. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 25

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Usnesení XXVIII. Členského shromáždění FOD, a to 25 hlasy přítomných členů.

 

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXVIII. Členského shromáždění FOD, poděkoval přítomným členům za účast na jednání, poděkoval zařízení Klokánek Praha 10 – Štěrboholy za vytvořené podmínky pro jednání.

Předsedkyně FOD poděkovala všem členům za jejich účast, požádala členy Předsednictva a Kontrolní komise FOD o společné setkání.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 7. 2020

Za správnost odpovídá: PhDr. Zdeňka Tesařová, v.r.