Zápis z jednání XXIX. členského shromáždění FOD konaného 19. 6. 2021

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – Předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním poštou na kontaktní adresu členů FOD nebo na jimi sdělené e-mailové adresy, doručeným nejpozději 10 dnů před konáním.

Průběh jednání

 

1)     Zahájení a uvítání členů

Jednání zahájila předsedkyně FOD paní Hanka Kupková.

Přítomno bylo 11 členů FOD včetně udělených plných mocí, z tohoto počtu v průběhu jednání přišel 1 člen a žádný neodešel.

 

2)     Volba předsedy zasedání

Paní Hanka Kupková předložila návrh, aby členskému shromáždění předsedala členka předsednictva FOD Zdeňka Tesařová.

 

Hlasování o předloženém návrhu na předsedu členského shromáždění proběhlo aklamací - zdvižením hlasovacích lístků (bílé barvy s natištěným nápisem HLASOVACÍ LÍSTEK a FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ).

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXIX. členského shromáždění FOD je zvolena paní Zdeňka Tesařová.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXIX. členského shromáždění FOD byla zvolena paní Zdeňka Tesařová, a to 10 hlasy přítomných členů.

 

Paní Zdeňka Tesařová se ujala řízení jednání XXIX. členského shromáždění FOD. Přednesla návrh, aby účastníci jednání mohli jednat bez roušek. S tímto byl vyjádřen souhlas, počet účastníků a prostor – jednání probíhalo na zahradě Klokánku - umožnil dodržovat rozestupy a všichni účastníci podepsali u prezence prohlášení o své „bezinfekčnosti“ a předložili k nahlédnutí příslušné dokumenty.

 

3)     schválení programu

Program XXIX. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Doplnění a změny v tomto programu nejsou možné, protože by musely být schváleny celou členskou základnou, aby členové nebyli kráceni ve svých právech se jednání se změněným programem zúčastnit.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování o schválení programu.

 

Schvaluje se program XXIX. členského shromáždění FOD v tomto znění:

1.     zahájení
2.    
volba předsedy zasedání     
3.    
schválení programu
4.    
volba mandátové a návrhové komise
5.    
zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2020 a jejich schválení
6.    
zpráva Kontrolní komise a její schválení
7.    
plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
8.    
závěr jednání

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXIX. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění 10 hlasy přítomných členů.

 

4)     Volba mandátové a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové a návrhové komise.

Vzhledem k počtu účastníků jednání navrhl, aby byla zvolena jedna společná komise a to jako jednočlenná komisi, návrh byl akceptován.

Předsednictvo navrhlo, aby se funkce členky komise ujala paní Eva Tamara Talomi.

 

Návrh na složení jednočlenné společné mandátové a návrhové komise:

paní Eva Tamara Talomi

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Do funkce členky jednočlenné společné mandátové a návrhové komise je zvolena paní Eva Tamara Talomi.

Hlasováno

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželo se: 1

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Paní Eva Tamara Talomi byla zvolena do funkce členky jednočlenné společné mandátové a návrhové komise, a to 10 hlasy přítomných členů.

 

5)     Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2020 a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení a projednání Zprávy o činnosti za rok 2020.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2020 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

 

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2020:

Hanka Kupková:

      - výroční zpráva byla předložena písemně, není nutno opakovat uvedené údaje,

- dále vyhodnotila naplňování závěrů a plánu stanovených na členském shromáždění v roce 2020, které jsou průběžně realizovány. Důraz byl a je kladen hlavně na tyto závěry:

-        pokračovat  ve snaze získání mimořádné účelové  dotace MPSV k využití na  odměny pro zaměstnance Klokánků za práci v období Covid-19 v roce 2020 – v tomto bodu se podařilo získat dofinancování od MPSV, včetně prostředků na odměny pracovníků v přímé péči v jarní vlně pandemie, všechny prostředky byly využity a řádně vyúčtovány.

-        prosazovat pozměňovací návrhy k  novele Zákona o sociálně právní ochraně dětí v aktivní  spolupráci s poslanci napříč politickými stranami -  jednání stále probíhá, předsedkyně se účastní jednání s MPSV a v parlamentu, návrh postoupil do 3. čtení – asi se ale nestihne, pro rok 2021 bude opět vyhlášeno dofinancování ZDVOP

-        rozšířit další medializaci FOD a jeho projektu Klokánek a budování pozitivní PR za účelem získání větší  finanční podpory dárců -  průběžně se pokračovalo ve zveřejňování příběhů dětí z Klokánků na OnlyU.cz. s uvedením možnosti online platby prostřednictvím aplikace DARUJME.CZ (od února 2020 do června 2021 bylo získáno více jak 2 900 000 Kč a bylo získáno více jak 300 pravidelných každoměsíčních podporovatelů), úspěšná byla i další publicita v různých mediích, zakomponování příběhu z Klokánku také do seriálu Sestřičky.

 

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2020 nebyly z pléna vzneseny žádné další dotazy a ani náměty do diskuse.

 

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2020

Bylo konstatováno, že Zpráva o hospodaření za rok 2020 je v podobě čísel uvedena ve Výroční zprávě FOD.

 

Předseda zasedání předal slovo Ing. Zdeňce Pátkové, hlavní účetní FOD, k přednesení zprávy.

Ing. Zdeňka Pátková následně přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2020. Poskytla další doplňující informace k předloženým údajům ve Výroční zprávě, především uvedla, že FOD v roce 2020 poprvé dosáhl kladného hospodářského výsledku. Tento kladný výsledek vznikl především prodejem objektu v Janovicích nad Úhlavou (Klokánek v objektu zůstal na základě nájemní smlouvy). FOD si tak vytvořil finanční rezervu pro zajištění nákladů v období leden – březen, kdy teprve v závěru března přicházejí první státní příspěvky – za měsíc prosinec, příp. i listopad a další měsíce nového roku. Díky této rezervě i v těchto měsících odcházely výplaty zaměstnancům bezprostředně po 19. dnu následujícího měsíce.

V současnosti konzultuje předsednictvo a hlavní účetní s daňovým poradcem vyhotovení Daňového přiznání.

Jako doplnění Zprávy o hospodaření za rok 2020 byl všem účastníkům předložen Výrok auditora za rok 2020.

Hospodářský výsledek bude definitivně stanoven do konce měsíce června, jeho schválení na členském shromáždění proběhne v roce 2022.

 

K předložené Zprávě o hospodaření za rok 2020 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse.

 

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2020.

Hlasováno

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2020, a to 11 hlasy přítomných členů.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2020.

Hlasováno

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2020, a to 11 hlasy přítomných členů.

 

6)     Zpráva Kontrolní komise FOD

Předseda zasedání předal slovo za Kontrolní komisi FOD její tajemnici paní Evě Tamaře Talomi k přednesení zprávy.

Paní Eva Tamara Talomi přečetla Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2020.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2020 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy.

.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2020.

Hlasováno

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu Kontrolní komise FOD za rok 2020, a to 11 hlasy přítomných členů.

 

 

7) Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

Předsedkyně FOD paní Hanka Kupková uvedla hlavní plány a směry činnosti:

-        budování dobrého jména spolku pomocí medií,

-        nadále vést jednání v zájmu novely Zákona o sociálně právní ochraně dětí,

-        předsednictvo bude hledat vyhovující model pravděpodobně čtvrtletních odměn, aby tyto splnily svoji funkci – ocenění i pobídky do další dobré práce zaměstnanců.

 

V rámci diskuse k tomuto bodu programu byly přednesené formulace plánů a směrů činnosti

dopracovány do závěrečné podoby pro návrhovou komisi.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období.

Hlasováno

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Plán a směry činnosti v dalším období a to 11 hlasy přítomných členů.


 8) Závěr jednání

Paní Eva Tamara Talomi za návrhovou komisi v závěru shrnula dosavadní průběh a přijatá rozhodnutí Členského shromáždění FOD v Návrhu Usnesení XXIX. Členského shromáždění FOD.

 

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

 

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXIX. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Usnesení XXIX. Členského shromáždění FOD, a to 11 hlasy přítomných členů.

 

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXIX. Členského shromáždění FOD, poděkoval přítomným členům za účast na jednání, poděkoval zařízení Klokánek Hostivice za vytvořené podmínky pro jednání.

Předsedkyně FOD poděkovala všem členům za jejich účast, vyslovila velké ocenění všem, kteří v zařízeních Klokánek zajišťují každodenní péči o svěřené děti a řešení jejich sociálně právní situace.

 

Zápis byl vyhotoven dne 9. 7. 2021

 

Za správnost odpovídá: Zdeňka Tesařová, v.r.