Zápis z jednání XXV. členského shromáždění FOD konaného 22. 4. 2017

Zápis z jednání

XXV. členského shromáždění FOD konaného 22. 4. 2017 od 10,00 hodin

v prostorách vestibulu budovy Chabařovická 4, Praha 8

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – Předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním do schránek členů FOD (nebo jejich Emailové adresy), doručených nejpozději 10 dnů před konáním.

Průběh jednání

 

1)      Zahájení a uvítání členů

 Jednání zahájil předseda FOD pan Jan Vaněk, DiS.

Přítomno bylo 21 členů FOD, v průběhu jednání odešel jeden člen a přišel jeden člen.

Před zahájením jednání si přítomní účastníci členského shromáždění připomněli práci paní Květy Hrubešové – tajemnice Kontrolní komise FOD, která dne 8. 9. 2016 zemřela. Minutou ticha uctili její památku.

2)      Volba předsedy zasedání

Pan Jan Vaněk, DiS, předložil návrh, aby členskému shromáždění předsedala členka předsednictva FOD paní Hana Kupková.

Před zahájením hlasování o tomto návrhu bylo konstatováno, že na jednání členského shromáždění je v tuto chvíli přítomno 21 členů.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXV. členského shromáždění FOD je zvolena paní Hana Kupková.

 

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

 

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXV. členského shromáždění FOD byla zvolena paní Hana Kupková, a to 21 hlasy přítomných členů.

Paní Hana Kupková se ujala řízení jednání XXV. členského shromáždění FOD.

 

3)      schválení programu

 Program XXV. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Dotazy či námět k diskusi k navrženému programu nebyly žádné, předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Schvaluje se program XXV. členského shromáždění FOD v tomto znění:

1. Zahájení

2. Volba předsedy zasedání

3. Schválení programu

4. Volba mandátové, volební a návrhové komise

5. Zpráva o činnosti za rok 2016, Zpráva o hospodaření a jejich schválení

6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení

7. Úprava znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí

    rozšíření čl. III. Hlavní činnost o šestý bod „akreditace

   odborných kurzů a přednášek, pořádání kurzů a školení“

8. Volby nových členů kontrolní komise

9. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

10. Závěr jednání

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXV. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění 21 hlasy přítomných členů.


4)      Volba mandátové, volební a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové, volební a návrhové komise.

Vzhledem k celkové účasti na členském shromáždění navrhl předseda zasedání, aby byla zvolena jedna společná komise, návrh byl akceptován.

Předsednictvo navrhlo následující složení této společné komise:

paní Magdaléna Svobodová,

pan Ing. Josef Pátek

paní PhDr. Zdeňka Tesařová.

Předseda zasedání se následně dotázal, zda existují návrhy na další členy této komise z pléna. Z pléna byla za členku komise navržena paní Mgr. Šárka Kupčáková, která s tímto souhlasila.

Konečný návrh na složení společné mandátové, volební a návrhové komise:

Magdaléna Svobodová, Ing. Josef Pátek, PhDr. Zdeňka Tesařová, Mgr. Šárka Kupčáková

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členy společné mandátové, volební a návrhové komise jsou zvoleni Magdaléna Svobodová, Ing. Josef Pátek, PhDr. Zdeňka Tesařová, Mgr. Šárka Kupčáková.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Magdaléna Svobodová, Ing. Josef Pátek, PhDr. Zdeňka Tesařová, Mgr. Šárka Kupčáková

byli zvoleni členy společné mandátové, volební a návrhové komise, a to 21 hlasy přítomných členů.

Komise byla vyzvána, aby se ujala své práce.

          

5)      Zpráva o činnosti za rok 2016 a Zpráva o hospodaření a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení Zprávy o činnosti za rok 2016.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2016 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2016 přednesl pan Jan Vaněk, DiS., který přednesl a rozebral vývoj od minulého členského shromáždění a poděkoval všem zaměstnancům FOD, kteří se na práci FOD v uvedeném období podíleli.

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2016 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2016.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2016, a to 21 hlasy přítomných členů.

 

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2016

Bylo konstatováno, že Zpráva o hospodaření za rok 2016 byla členům předložena písemně a byla jim předána u prezence. K nahlédnutí byly i další ekonomické informace za rok 2016.

Předseda zasedání předal slovo Ing. Zdeňce Pátkové k přednesení zprávy.

Ing. Zdeňka Pátková následně přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2016. Poskytla informace srovnáním hospodářského výsledku uplynulých let, kdy FOD v roce 2016 dosáhl nejnižšího mínusového výsledku hospodaření.

Mimo jiné uvedla, že vzhledem vyřešení staršího závazku na energiích v Klokánku Chabařovická formou dobropisu a změny v původním výpočtu, došlo ke změně v hospodářských výsledcích v předchozích obdobích, proto je členskému shromáždění předkládáno usnesení týkající se i opravy hospodářského výsledku předchozích období.

Následně se ujal slova opět předseda zasedání, který vyzval přítomné členy k dotazům či diskusi. K předložené Zprávě o hospodaření za rok 2016 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2016, včetně opravy hospodářského výsledku za předchozí období

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o hospodaření za rok 2016, včetně opravy hospodářského výsledku za předchozí období, a to 21 hlasy přítomných členů.


6)      Zpráva Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2016

Předseda zasedání předal slovo za Kontrolní komise paní PhDr. Zdeňce Tesařové k přednesení zprávy.

Paní PhDr. Zdeňka Tesařová následně přednesla Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2016.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2016 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse. Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2016.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2016, a to 21 hlasy přítomných členů.

 

7)      Úprava znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí

Předseda zasedání konstatoval, že návrh úpravy znění Stanov FOD byl součástí pozvánky na XXV. Členské shromáždění FOD a byl také předán všem přítomným členům u prezence.

Úvodní slovo k návrhu přednesl Jan Vaněk DiS, bylo doplněno uvedením navrhovaných změn, které přednesla paní PhDr. Zdeňka Tesařová.

Předseda zasedání vyzval přítomné členy k dotazům či diskusi. K předloženému návrhu změn Stanov FOD nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy a ani náměty do diskuse.

Předseda zasedání proto vyhlásil hlasování. Bylo konstatováno, že dle platných Stanov FOD je pro přijetí usnesení v tomto případě třeba souhlasu dvou třetin přítomných členů.

Hlasování se uskutečnilo samostatně o každé navrhované změně.

Hlasováno o navrženém usnesení – k prvé změně:

Členské shromáždění schvaluje úpravu znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí v předloženém znění:

čl. III. Hlavní činnost

doplnění:

6. akreditace odborných kurzů a přednášek, pořádání kurzů a školení

 

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo úpravu znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí v předloženém znění:

čl. III. Hlavní činnost

doplnění:6. akreditace odborných kurzů a přednášek, pořádání kurzů a školení

 Hlasováno o navrženém usnesení – ke druhé změně:

Členské shromáždění schvaluje formální opravu znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí v předloženém znění:

čl. VI. Orgány

bod 1

třetí řádek od konce:

uvedené „telefonicky na č. 724 667 701…“

se nahrazuje „telefonicky na č. aktuálního mobilního spojení na ústředí FOD…“

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo formální opravu znění Stanov spolku Fond ohrožených dětí v předloženém znění:

čl. VI. Orgány

bod 1

třetí řádek od konce:

uvedené „telefonicky na č. 724 667 701…“

se nahrazuje „telefonicky na č. aktuálního mobilního spojení na ústředí FOD…“

 

8)      Volby nových členů Kontrolní komise FOD

Předseda zasedání konstatoval, že na členském shromáždění je potřebné uskutečnit volbu nových členů Kontrolní komise – tj. uskutečnit volbu paní PhDr. Zdeňky Tesařové v návaznosti na její kooptaci za zesnulou paní Květu Hrubešovou a uskutečnit volbu dalšího člena Kontrolní komise za paní PhDr. Leonu Pločkovou Koutenskou, která ze své funkce členky Kontrolní komise odstoupila dne 7. 3. 2017.

Další přítomní členové Kontrolní komise na místě a po výzvě předsedy zasedání potvrdili, že se svých funkcích nadále setrvávají.

Předseda zasedání nejdříve konstatoval potřebu rozhodnout mezi tajnými volbami a volbami veřejnými (volba aklamací).

Jako první návrh byl předložen návrh na volby Aklamací.

Hlasováno o navrženém způsobu volby:

Volba nových členů Kontrolní komise bude provedena veřejně – aklamací.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje provedení volby nových členů Kontrolní komise veřejnou volbou - aklamací.

Dále předseda zasedání oznámil, že pro zvolení kandidáta je nezbytné získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných.

Člen společné mandátní, volební a návrhové komise pan Ing. Josef Pátek se v součinnosti s předsedou zasedání ujal organizace a průběhu voleb, vždy uvedl výsledky voleb, které jsou zapsány dále.

 

Všichni účastníci u prezence obdrželi Kandidátku voleb nových členů Kontrolní komise, na které jsou uvedeny 2 kandidátky:

paní PhDr. Zdeňka Tesařová

paní Ing. Eva Tamara Talomi PhD., které byly členskému shromáždění představeny.

Paní Ing. Eva Tamara Talomi, PhD. uvedla, že by se chtěla věnovat přípravě a zpracování strategie další činnosti spolku Fond ohrožených dětí, po období velkých změn, po zvládnutí velkých ekonomických problémů je nyní vhodné a potřebné se věnovat výhledu do budoucna a to formou zpracování odpovídajícího dokumentu jako doložení plánu a záměrů FOD do dalšího období.

Předseda zasedání se obrátil na přítomné členy se žádostí o návrhy dalších kandidátů na členy Kontrolní komise FOD. Nebyl předložen žádný další návrh na kandidáta za člena Kontrolní komise.

V době před uskutečněním voleb konstatovala společná mandátová, volební a návrhová komise snížení počtu přítomných členů na jednání o 1 člena na aktuální počet 20 přítomných.

Předseda zasedání zahájil volbu nových členů Kontrolní komise.

Volba paní PhDr. Zdeňky Tesařové za členku Kontrolní komise.

Hlasováno

Pro: 19

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Vyhlášen výsledek:

Paní PhDr. Zdeňka Tesařová byla zvolena za členku Kontrolní komise FOD 19 hlasy přítomných členů.

Volba paní Ing. Evy Tamary Talomi PhD. za členku Kontrolní komise.

Hlasováno

Pro: 19

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Vyhlášen výsledek:

Paní Ing. Evy Tamara Talomi PhD. byla zvolena za členku Kontrolní komise FOD 19 hlasy přítomných členů.

Všechny výše uvedené volby zaznamenala volební komise a výsledky voleb vždy ohlásila.

 

9)      Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

Na výzvu předsedy zasedání přednesl Plán a směry činnosti předseda FOD pan Jan Vaněk, DiS..

Hned zpočátku vyslovil velké ocenění všech zaměstnanců, kteří vytrvali a nadále v obtížném období spolku se věnovali péči o děti v našem projektu Klokánek. Uvedl, že na zaměstnance, jejich podmínky a péči o ně bude zaměřena pozornost předsednictva FOD. Potřebné je další prosazování novely ve financování ZDVOP, iniciování příp. konání „kulatého stolu“ s účastí MPSV k problematice ZDVOP, hledání dalších zdrojů finanční podpory projektu Klokánek. Dále uvedl záměr předsednictva uskutečnit prodej objektu ve Kbelích a to za odhadní cenu objektu, kladl důraz na řešení nedostatku pracovníků v přímé péči o děti v zařízeních Klokánek.

Následná diskuse, která se věnovala jak ocenění stávajících i nových pracovníků spolku FOD, tak formulování problémů a úkolů, na které se spolek v dalším období soustředí, vyústila ve formulaci do usnesení členského shromáždění, s důrazem především na

- prosazování novely Zákona o SPOD, řešící financování ZDVOP,

- pokračování restrukturalizace činností FOD podle aktuálních možností a potřeb,

- řešení oceňování zaměstnanců FOD,

- akreditaci kurzů a přednášek a jejich pořádání,

- vypracování strategického plánu FOD

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období

s důrazem především na

- prosazování novely Zákona o SPOD, řešící financování ZDVOP,

- pokračování restrukturalizace činností FOD podle aktuálních možností a potřeb,

- řešení oceňování zaměstnanců FOD,

- akreditaci kurzů a přednášek a jejich pořádání,

- vypracování strategického plánu FOD

 

Hlasováno

Pro: 19

Proti: 0

Zdrželo se: 1

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období

s důrazem především na

- prosazování novely Zákona o SPOD, řešící financování ZDVOP,

- pokračování restrukturalizace činností FOD podle aktuálních možností a potřeb,

- řešení oceňování zaměstnanců FOD,

- akreditaci kurzů a přednášek a jejich pořádání,

- vypracování strategického plánu FOD

a to 19 hlasy přítomných členů, jeden člen se zdržel.

 

10)   Závěr jednání

 Návrhová komise v závěru shrnula dosavadní průběh a přijatá rozhodnutí Členského shromáždění v Návrhu Usnesení XXIV. Členského shromáždění FOD.

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

V době před uskutečněním hlasování konstatovala společná mandátová, volební a návrhová komise zvýšení počtu přítomných členů na jednání o 1 člena na aktuální počet 21 přítomných.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXV. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 21

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Návrh Usnesení XXV. Členského shromáždění FOD, a to 21 hlasy přítomných členů.

 

Předseda FOD Jan Vaněk, DiS. informoval účastníky jednání o tom, že spolek Fond ohrožených dětí je nominován na „Cenu občana EU“, pro kancelář Europoslankyně byly vyplněny nezbytné dokumenty. Tento návrh je pro nás velkým ocenění stávajících aktivit našeho spolku a práce všech, kteří se především v našem projektu Klokánek věnují péči o ohrožené děti.

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXV. Členského shromáždění, poděkoval přítomným členům za účast na jednání, poděkoval škole Chabařovická za poskytnutí prostor a všem, co se podíleli na přípravě XXV. Členského shromáždění FOD.

Zápis byl vyhotoven dne 10. 5. 2017

Za správnost odpovídá: PhDr. Zdeňka Tesařová